ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Tryptose Sulfite Agar

Tryptose Sulfite Agar 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
Tryptose Sulfite Agar
동의어(영문):
Tryptose Sulfite Aga;Tryptose Sulfite Agar
CBNumber:
CB72517763
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Tryptose Sulfite Agar 속성

안전

Tryptose Sulfite Agar C화학적 특성, 용도, 생산

Tryptose Sulfite Agar 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Tryptose Sulfite Agar 공급 업체

글로벌( 2)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chengdu XiYa Chemical Technology Co., Ltd. 4008-626-111
028-84752058 sale@xiyashiji.com China 9631 57
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26787 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved