ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N/A

N/A 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
N/A
동의어(영문):
Siler iodate
CBNumber:
CB7546341
분자식:
C3H5IO3Si
포뮬러 무게:
244.05997
MOL 파일:
Mol file

N/A 속성

안전

N/A C화학적 특성, 용도, 생산

N/A 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N/A 공급 업체

글로벌( 1)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Beijing Hengye Zhongyuan Chemical Co., Ltd --
-- 13552281129@163.com China 6130 64

N/A 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved