ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine

5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine 구조식 이미지
카스 번호:
64037-24-7
상품명:
5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine
동의어(영문):
5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine;5-Chloro-N-Methylbenzo[d]oxazol-2-aMine
CBNumber:
CB82138853
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
64037-24-7.mol

5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine 속성

안전

5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine C화학적 특성, 용도, 생산

5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


5-Chloro-N-methyl-2-benzoxazolamine 공급 업체

글로벌( 2)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Syntechem Co.,Ltd QQ 956912955,421151915
QQ 163623458 qyh@syntechem.com China 29876 57
BePharm Ltd 400-685-9117
021-51816740 market@bepharm.com China 15078 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved