ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97%

Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97% 구조식 이미지
카스 번호:
28978-10-1
상품명:
Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97%
동의어(영문):
Chloro(tri-p-tolylphosphine)gold;Chloro(tris(p-tolyl)phosphine)gold;Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I);Chloro(tri-4-methylphenylphosphine)gold;Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97%;chlorogold:tris(4-methylphenyl)phosphane;Chloro[tris(4-methylphenyl)phosphine]gold
CBNumber:
CB92512500
분자식:
C21H20AuClP+
포뮬러 무게:
535.776811
MOL 파일:
28978-10-1.mol

Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97% 속성

녹는점
205-210°C
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-37/39
WGK 독일 1
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97% C화학적 특성, 용도, 생산

Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97% 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97% 공급 업체

글로벌( 15)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Shijiazhuang Sdyano Fine Chemical Co., Ltd. 13582355795
4000311741 master@sjzsdyn.com China 3816 65
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Nanjin Cynthia chemicals Technology Co.,Ltd 0550-5618439 0550-5610690
0550-5610690 cynthiachem@163.com info@cynthiachem.com China 272 62
Chengdu Ai Keda Chemical Technology Co., Ltd. 4008-755-333 ; 028-86676798 ; 028-86757656
028-86757656 aikeshiji@163.com China 9755 55
Amatek Scientific Co. Ltd. 400-867-5858; +86-512-56316828; +86-512-56316822
+86-512-56316826 sales@amateksci.com; amateksci@gmail.com China 9923 55
Chengdu HuaXia Chemical Reagent Co. Ltd 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9978 58
Sigma-Aldrich 021-61415566 800-819-3336(Tel) 400-620-3333(Mobile)
orderCN@merckgroup.com China 34131 80
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927870750 0751-2886750
0751-2886756 QQ:3001264886 3001264886@qq.com China 14310 58
LaaJoo 021-60702684
021-60702684 zhu.yijing@sinocompound.com China 2776 58

Chloro[tri(p-tolyl)phosphine]gold(I),97% 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved