ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL

2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL 구조식 이미지
카스 번호:
36145-03-6
상품명:
2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL
동의어(영문):
2,2'-BIS(3-PYRIDINOL);2,2'-BIPYRIDYL-3,3DIOL;2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL;[2,2'-BIPYRIDYL]-3,3'-DIOL;3,3'-DIHYDROXY-2,2'-BIPYRIDINE;2-(3-HYDROXY-2-PYRIDYL)-3-PYRIDINOL;(2Z)-2-(3-hydroxy-1H-pyridin-2-ylidene)pyridin-3-one
CBNumber:
CB9269754
분자식:
C10H8N2O2
포뮬러 무게:
188.18
MOL 파일:
36145-03-6.mol

2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL 속성

녹는점
194-196 °C(lit.)
최대 파장(λmax)
341nm(MeOH)(lit.)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-37/39
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL C화학적 특성, 용도, 생산

2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL 공급 업체

글로벌( 49)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ZhengZhou HuaWen Chemical Co.Ltd 0370-2769949;0370-2070108;0370-2059268;0370-2267897;0370-2785118,18137146004,19913227059,18338758121
0370-2267897 huawenchem@163.com China 3008 55
Zhengzhou HongSheng Pharmaceutical Co., Ltd. 0371-55695890 0371-55697329
0371-63709726 xpkchem@163.com China 4207 58
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
Syntechem Co.,Ltd Please Email
E-Mail Inquiry info@syntechem.com China 13010 57
Spectrum Chemical Manufacturing Corp. 021-67601398,18616765336,QQ:3003443155
021-57711696 mkt@spectrumchina.net China 9689 60
TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 03-3668-0489
03-3668-0520 Sales-JP@TCIchemicals.com Japan 28449 80
TCI Europe +32 (0)3 735 07 00
+32 (0)3 735 07 01 sales@tcieurope.eu Europe 27909 75
TCI AMERICA +1-800-423-8616 / +1-503-283-1681
+1-888-520-1075 / +1-503-283-1987 sales@tciamerica.com United States 27729 75
9ding chemical ( Shanghai) Limited 4009209199
86-021-52271987 sales@9dingchem.com China 18228 56
Shanghai Aladdin Bio-Chem Technology Co.,LTD 021-20337333/400-620-6333
021-50323701 sale@aladdin-e.com China 24986 65

2,2'-BIPYRIDINE-3,3'-DIOL 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved