ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone

1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 구조식 이미지
카스 번호:
137052-08-5
상품명:
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
동의어(영문):
ACP;FASN2A;NDUFAB1;MGC65095;EOS-61643;1-(oxan-4-yL;1-(oxan-4-yl)ethanone;4-Acetyltetrahydropyran;1-(oxan-4-yl)ethan-1-one;4-ACETYLTETRAHYDRO-4H-PYRAN
CBNumber:
CB9794612
분자식:
C7H12O2
포뮬러 무게:
128.17
MOL 파일:
137052-08-5.mol

1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 속성

끓는 점
90-94℃/15mm
밀도
1.024
굴절률
1.4530
저장 조건
-20°C
물리적 상태
Liquid
색상
Colorless to pale yellow
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 42-36
안전지침서 22-45-26
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone C화학적 특성, 용도, 생산

1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 공급 업체

글로벌( 142)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86(0)13336195806 +86-571-85586718
+86-571-85864795 sales@capotchem.com China 20012 60
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-66670886
info@dakenchem.com China 20918 58
Beijing Cooperate Pharmaceutical Co.,Ltd
010-60279497
010-60279497 sales01@cooperate-pharm.com CHINA 1817 55
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 22607 55
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 26751 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 29954 58
NINGBO INNO PHARMCHEM CO., LTD.
13867897135
sales@nbinno.com CHINA 925 58
Changzhou Ansciep Chemical Co., Ltd.
+86 519 86305871
+86 519 86305879 sales@ansciepchem.com CHINA 4242 58
Jinan Carbotang Biotech Co.,Ltd.
+86 15866703830
figo.gao@foxmail.com CHINA 2778 58
Accela ChemBio Inc.
(+1)-858-699-3322
(+1)-858-876-1948 info@accelachem.com United States 19969 58

1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved