ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE Basic information More..
Product Name:ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE
Synonyms:ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE;FENOXAPROP ETHYL
CAS:
MF:C18H16ClNO5
MW:361.78
EINECS:
Mol File:Mol File
ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE
Information Error Report
Your Email:
Browse by province ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE Suppliers Global suppliers
ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE Recommend Suppliers
Recommend You Select Member Companies
1
Tag: ETHYL (2S)-(+)-2-[4-(6-CHLOROBENZOXAZOL-2-YLOXY)PHENOXY]PROPANOATE