StructureChemical NameCASMF
(Z)-6-[2α-(2-Chlorophenyl)-4α-(2-hydroxyphenyl)-1,3-dioxan-5α-yl]-4-hexenoic acid
1-[2-[(Z)-3-Chloro-2-propenyl]phenoxy]-3-(isopropylamino)-2-propanol
(Z)-1-Chloro-1-octene
(Z)-2-Chloro-3',4,4',5'-tetramethoxystilbene
(4Z)-7-Chloro-4-(formylmethylene)-4H-1,3,2-benzodioxathiin 2,2-dioxide
(αZ)-α-Chlorobenzeneacrylic acid methyl ester
(Z)-1-Chloro-2-fluoro-1-propene
(Z)-1-Chloro-2-octene
(Z)-4-Chloroazobenzene 6530-97-8
(αZ)-α-Chloro-4-methoxybenzeneacrylic acid methyl ester
(Z)-3-(4-Chlorophenyl)-3-[[1-(4-methoxyphenyl)-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol]-3-yl]propenoic acid ethyl ester
(Z)-ω-Chloro-4'-methoxyacrylophenone
(Z)-2-[2-(2-Chloroacetylamino)thiazol-4-yl]-2-methoxyiminoacetic acid methyl ester
(Z)-3-(4-Chlorophenethyl)-2-cyano-2-pentenoic acid 2-ethoxyethyl ester
9-[(Z)-4-Chloro-2-butenyl]-6-chloro-9H-purin-2-amine
(Z)-3-Chloro-N-isopropyl-2-methyl-2-propen-1-amine 23240-43-9
3α-[(Z)-2-Chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1β-carboxylic acid chloride
(Z)-1-Chloro-1-penten-3-one
1-[(Z)-4-(4-Chlorophenyl)-3-phenyl-2-butenyl]pyrrolidine
(Z)-3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-2-cyano-4,4-dimethyl-2-pentenoic acid 2-methoxyethyl ester
(2Z)-7-Chloro-2-ethylidene-4,6-dimethoxybenzofuran-3(2H)-one
(Z)-13-Chloro-5-tridecene 71487-17-7
(Z)-3-Chloropropenoic acid methyl ester
(Z)-2-Chloro-2-heptenoic acid methyl ester
(Z)-1-Chloro-5-decene 71673-28-4
9-[(Z)-4-Chloro-2-butenyl]-9H-purin-6-amine
(Z)-3-Chloroformylacrylic acid
(Z)-4'-Chlorostilbene-2-carboxylic acid
3-[(Z)-α-[2-(3-Chlorophenyl)hydrazono]benzyl]-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
(Z)-4-Chloro-3,3-diethoxy-2-methoxyiminobutyryl chloride
(Z)-2-Chloro-4-methyl-2-pentenoic acid methyl ester
(Z)-1-Chloro-5-dodecene 71673-24-0
(Z)-2-Chloromethyl-13-formyl-2-tridecenoic acid methyl ester
(1Z)-1-Chloro-1,3-butadiene 10033-99-5
(Z)-2-Chloromethyl-11-formyl-2-undecenoic acid methyl ester
4-[(Z)-2-(4-Chlorophenyl)ethenyl]pyridinium
(Z)-1-Chloro-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
(Z)-1-Chloro-1-buten-3-yne 20374-90-7
(Z)-3-(4-Chlorophenyl)propenenitrile
(Z)-α-Chlorocinnamic acid 705-55-5 C9H7ClO2
(2Z)-7-Chloro-4,6-dimethoxy-2-propylidenebenzofuran-3(2H)-one
1-[(Z)-4-Chloro-2-butenyl]thymine
(Z)-3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-2-cyano-2-pentenoic acid 2-ethoxyethyl ester
(4Z)-6-[(1β,4β)-2β-[(4-Chlorophenylsulfonylamino)methyl]-3-(3-pyridinyl)bicyclo[2.2.1]heptan-3β-yl]-4-hexenoic acid
(Z)-2-(5-CHLORO-2-(TRITYLAMINO)THIAZOL-4-YL)-2-METHOXYIMINOACETIC ACID 250597-83-2 C25H20ClN3O3S
(3Z)-5-chloro-3-(phenylimino)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 60283-79-6 C14H9ClN2O
(Z)-2-(6-chloro-3-pyridinyl)-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-(3-phenoxyphenyl)-2-propenenitrile 803703-32-4 C21H14ClNO3S
(Z)-3-[(4-chloro-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
(Z)-2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-2-propenenitrile 556023-24-6 C16H12ClNO2S2
(Z)-2-(3-chlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2-propenal
(Z)-2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-[4-(2-pyridinylsulfanyl)anilino]-2-propenenitrile
2-[(Z)-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenyl)methylidene]-1H-inden-1(3H)-one
(Z)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-(4-fluoroanilino)-3-buten-2-one 1025680-73-2 C16H13ClFNO3S
2-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]SUCCINIC ACID C14H10ClNO5S2
(Z)-4-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-1-(6-((E)-4-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-2-(4-METHOXYPHENYL)-5-OXO-4,5-DIHYDROIMIDAZOL-1-YL)HEXYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)-1H-IMIDAZOL-5(4H)-ONE C40H36Cl2N4O4
(1Z)-7-Chloro-3-(3,4-dichlorophenyl)-10-hydroxy-1-([(Z)-3-(4-methyl-1- piperazinyl)propyl]imino)-1,3,4,10-tetrahydro-9(2H)-acridinone 80108-14-1
(Z)-3-(5-Chloro-2-(2-piperidinoethoxy)phenoxy)-4-phenyl-3-buten-2-one hydrochloride hydrate 106064-13-5
(3Z)-5-Chloro-1-(trimethylsilyl)-1H-indole-2,3-dione 3-(O-methyloxime)
(5Z)-5-[(2-chlorophenyl)methylidene]-3-[(4-nitrophenyl)methylideneamin o]-2-phenyl-imidazol-4-one 126293-35-4 C23H15ClN4O3
(2Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4,4-TRIFLUORO-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C10H6ClF3O2
(2Z)-3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C16H13ClN2O2
(Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE 343374-76-5 C18H17ClO4
(Z)-3-((1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H28ClN3O4S
(5Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-[(4-METHOXYBENZOYL)IMINO]-N-METHYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C18H15ClN4O3S
(3Z)-3-[2-(4-chlorophenyl)-2-oxo-ethylidene]-1-phenyl-piperazin-2-one 178408-27-0 C18H15ClN2O2
(Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-3-PHENYLACRYLONITRILE C15H10ClN
((5Z)-5-{2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID C19H14ClNO4S2
(Z)-2-chloro-N-(4-nitrophenyl)-3-phenyl-2-propenamide C15H11ClN2O3
(Z)-2-Chloro-2-butenoic acid 53993-41-2
(Z)-2'-Chlorostilbene-2-carboxylic acid
2-[(Z)-(2-CHLORO-5-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-3-QUINUCLIDINONE 1164457-51-5 C14H13ClN2O3
4-[(Z)-2-(3-chloro-2-methylphenyl)hydrazono]-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C17H13ClN6O3S
2-{[(Z)-2-chloro-3-phenyl-2-propenoyl]amino}benzamide C16H13ClN2O2
(Z)-2-chloro-N-(3,4-dichlorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide C15H10Cl3NO
2-[(Z)-2-(3-chloro-2-methylphenyl)hydrazono]-2-cyanoacetamide C10H9ClN4O
(Z)-2-chloro-N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-phenyl-2-propenamide C17H16ClNO3
4-{[(Z)-2-chloro-3-phenyl-2-propenoyl]amino}benzamide C16H13ClN2O2
(Z)-2-chloro-N-(3-chloro-2-methylphenyl)-3-phenyl-2-propenamide C16H13Cl2NO
(Z)-2-chloro-N-(4-chloro-3-nitrophenyl)-3-phenyl-2-propenamide C15H10Cl2N2O3
(Z)-2-chloro-N-(4-iodophenyl)-3-phenyl-2-propenamide C15H11ClINO
2-[(Z)-2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazono]-3-oxobutanamide C10H9ClN4O4
(Z)-2-chloro-N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-3-phenyl-2-propenamide C16H13ClN2O3
(Z)-2-chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide C15H11ClFNO
4-[(Z)-2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazono]-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C16H10ClN7O5S
(Z)-2-chloro-N-(4-ethoxyphenyl)-3-phenyl-2-propenamide C17H16ClNO2
1-{(Z)-[(3-chlorophenyl)imino]methyl}-17-(4-methoxyphenyl)-17-azapentacyclo[6.6.5.0~2,7~.0~9,14~.0~15,19~]nonadeca-2,4,6,9,11,13-hexaene-16,18-dione 294878-27-6 C32H23ClN2O3
(1Z)-3-(4-chloro-2-methylphenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-{4-[(5-chlorothien-2-yl)methoxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-[(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(3-chlorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
3-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(4-HYDROXYPHENYL)PROPANAMIDE C19H15ClN2O3S2
(Z)-3-((1-(4-CHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C26H26ClN3O4S
(Z)-5-((1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-(4-METHOXYPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C27H20ClN3O4
(5Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-5-{[5-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C20H10Cl3NO3S
(Z)-3-[5-chloro-2-[2-(dipropan-2-ylamino)ethoxy]phenoxy]-4-phenyl-but- 3-en-2-one, 2,3-dihydroxybutanedioic acid 106064-12-4 C28H36ClNO9
5-[(Z)-(5-CHLORO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]-N-[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXAMIDE 326914-10-7 C22H27ClN4O2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116