StructureChemical NameCASMF
(1Z)-4-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(2,6-dimethylphenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-(2,6-dimethylpiperidin-1-yl)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-[(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)oxy]-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-3-(3,4-dimethylphenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-(3,5-dimethylpiperidin-1-yl)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(2,6-dimethoxyphenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-(3,4-dimethylphenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-(2,5-dimethylphenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-3-(2,4-dimethylphenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[[2-(dimethylamino)ethyl](phenyl)amino]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-4-(3,5-dimethylphenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(1,3-dimethylbutoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(3,5-dimethylphenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-4-(2,6-dimethoxyphenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(2,3-dimethylphenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-(3,4-dimethylphenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-3-(2,3-dimethylphenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
3-{(Z)-1-[4-(2-DIMETHYLAMINOETHOXY)PHENYL]-2-PHENYLBUT-1-ENYL}PHENOL 83647-29-4
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(4-(4-NITROPHENYLTHIO)PHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C32H30N4O6S2
(5Z)-3-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-5-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C20H19NO3S2
(Z)-3-((1-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H33N3O4S
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(NAPHTHALEN-1-YL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H29N3O4S
(5Z)-5-[(2,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE]-3-(2-METHYLPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C23H20N2OS2
3-[(5Z)-5-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(3-HYDROXYPHENYL)PROPANAMIDE C21H20N2O5S2
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(2-METHYL-4-NITROPHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C27H28N4O6S
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(NAPHTHALEN-1-YL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H31N3O4S
(Z)-5-((3-(DIMETHYLAMINO)PROPYLAMINO)(PHENYLAMINO)METHYLENE)-1-(2-ETHOXYPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C24H29N5O4
(Z)-3-((1-(2-(2,5-DIMETHYLPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C32H33N3O5S
(5Z)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-2-MORPHOLIN-4-YL-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C16H19N3O2S
(Z)-3-((1-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C28H31N3O4S
(Z)-4-(2,5-dimethylanilino)-4-oxo-2-butenoic acid C12H13NO3
(Z)-2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-(4-MORPHOLINO-3-NITROPHENYL)-2-PROPENENITRILE 866019-42-3 C21H21N3O5
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C26H26N4O6S
4-{4-[(Z)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-5-OXO-2-PHENYL-1-IMIDAZOLIDINYL}BENZOIC ACID C25H22N2O5
(Z)-1-((3,4-DIMETHOXYPHENETHYLAMINO)(4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YLAMINO)METHYLENE)-3-PHENYLUREA C24H28N6O3
(Z)-3-((1-(2-(3,4-DIMETHYLPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C32H33N3O5S
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(3-NITROPHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C26H26N4O6S
(Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl valerate 10522-33-5 C15H26O2
(Z)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazino]-2-propenenitrile 1025124-66-6 C18H22FN3O
(5Z)-5-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H15NO4S2
(4Z)-6,6-DIMETHYL-6,7-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-4(5H)-ONE THIOSEMICARBAZONE C11H15N3OS
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(3-NITRO-4-(PYRROLIDIN-1-YL)PHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H35N5O6S
(Z)-3-((1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C28H31N3O4S
(2Z)-2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE C15H13N3O4S
(4Z)-4-[1-(DIMETHYLAMINO)ETHYLIDENE]-5-METHYL-2-(4-NITROPHENYL)-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE C14H16N4O3
5-[(Z)-(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-METHYL-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE 5272-47-9 C7H10N2O2S
5-[(Z)-(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-(METHYLSULFONYL)-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE 866136-89-2 C7H10N2O4S2
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(4-MORPHOLINOPHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H34N4O5S
(Z)-3-(DIMETHYLAMINO)-2-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-1-(3-NITROPHENYL)-2-PROPEN-1-ONE 956792-37-3 C16H18N4O3
6-((5Z)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)HEXANOIC ACID 15296-13-6 C18H22N2O3S2
(Z)-5-(4,7-dimethyl-7-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl)-2-methyl-pent-2-en-1-ol C15H24O
(1Z)-2-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]-N'-hydroxyethanimidamide
(Z)-3-(DIMETHYLAMINO)-1-[1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-1,3-BENZIMIDAZOL-2-YL]-2-PROPEN-1-ONE 477871-66-2 C19H18FN3O
(Z)-3-[2-(3,5-DIMETHYLPHENOXY)PHENYL]-2-PROPENOIC ACID C17H16O3
(Z)-3-(2-(2-(Dimethylamino)propoxy(and 1-methylethoxy))phenoxy)-4-phen yl-3-buten-2-one maleate 106064-06-6 C21H25NO3.C4H4O4
(3Z)-4-(Dimethylamino)-4-(isopropylamino)-3-buten-2-one 49582-55-0
(Z)-3-(DIMETHYLAMINO)-2-(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)-2-PROPENENITRILE 691879-58-0 C14H13N3S
5-((Z)-[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLAN-4-ONE C21H17N3O3S2
(Z)-4-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-1-(6-((E)-4-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-2-(4-METHOXYPHENYL)-5-OXO-4,5-DIHYDROIMIDAZOL-1-YL)HEXYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)-1H-IMIDAZOL-5(4H)-ONE C44H46N4O8
(Z)-4-(5-((5-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-6-(ETHOXYCARBONYL)-3-OXO-7-PHENYL-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDIN-2(5H)-YLIDENE)METHYL)FURAN-2-YL)BENZOIC ACID C35H28N2O8S
(4Z)-2,4-dimethylhexa-2,4-diene 82937-00-6 C8H14
5-[(Z)-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-ETHYL-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE 860610-41-9 C14H15NO4S
(Z)-3-(dimethylamino)-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)-2-(phenylsulfonyl)-2-propen-1-one
(Z)-1-(3-(3,4-DIMETHOXYPHENETHYL)-4-METHYL-2-(P-TOLYLIMINO)-2,3-DIHYDROTHIAZOL-5-YL)ETHANONE C23H26N2O3S
2-[[(Z)-2,2-dimethylhydrazono](4-methoxyphenyl)methyl]-1H-indene-1,3(2H)-dione
(Z)-5-((2,5-DIMETHYL-1-(4-(4-NITROPHENYLTHIO)PHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-(4-FLUOROPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C29H21FN4O5S
(,Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl 2-butenoate 71648-17-4 C14H22O2
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(NAPHTHALEN-2-YL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H31N3O4S
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C27H28N4O6S
(Z)-1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-5-((ISOPROPYLAMINO)(PHENYLAMINO)METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C22H24N4O3
(2Z)-2-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)HYDRAZONO]-3-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C16H23N5OS
(Z)-3-((1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H33N3O4S
(Z)-DIMETHYLVINPHOS 67628-93-7 C10H10Cl3O4P
(Z)-3-(3,5-DIMETHOXYANILINO)-2-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 478039-54-2 C20H21FN2O3
(Z)-1-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-3-((4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YLAMINO)(2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YLAMINO)METHYLENE)THIOUREA C25H37N7S
(Z)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-METHYLPIPERIDIN-4-ONE OXIME C22H28N2O5
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(4-MORPHOLINO-3-NITROPHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H33N5O7S
5-[(Z)-(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-PHENYL-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YLIMINO)-1,3-THIAZOLAN-4-ONE 478064-07-2 C14H14N6OS
(2Z)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE][1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE C18H15N3OS
(Z)-4-(2,4-dimethylanilino)-4-oxo-2-butenoic acid 7253-68-1 C12H13NO3
4-{(Z)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}-3-methyl-1-[4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1H-pyrazol-5-one C23H22N4OS
4-{(Z)-[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene}-1-[4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3-methyl-1H-pyrazol-5-one C22H20N4O2S
(5Z)-3-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-5-(3-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H15NO2S2
(Z)-2-((1,5-DIMETHYL-2-OXOINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)QUINAZOLIN-4(3H)-ONE C26H21N3O3
(Z)-3,7-dimethyloct-2-enyl acetate 70795-76-5 C12H22O2
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(NAPHTHALEN-2-YL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H29N3O4S
(2Z)-2-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]-5-(4-METHOXYBENZYL)-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C19H20N2O2S
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-((TETRAHYDROFURAN-2-YL)METHYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C26H33N3O5S
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-P-TOLYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C28H31N3O4S
2-{(2Z)-2-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]-3-METHYL-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YL}-N-(2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE C21H23N3O2S
(Z)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-(HYDROXY(PHENYL)METHYLENE)-1-(PYRIDIN-2-YL)PYRROLIDINE-2,3-DIONE C24H20N2O5
(Z)-3,7-DIMETHYL-OCTA-2,6-DIENAL C10H16O
(1Z)-3-(5,6-DIMETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-N'-HYDROXYPROPANIMIDAMIDE 887202-37-1 C12H16N4O
(Z)-3,7-dimethylocta-3,6-dienenitrile 26509-72-8 C10H15N
(Z)-3-((2,5-DIMETHYL-1-(4-(4-NITROPHENYLTHIO)PHENYL)-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C33H32N4O6S2
(Z)-1-(3,4-DIMETHOXYPHENETHYL)-4-(3,4-DIMETHOXYPHENETHYLIMINO)-6-(4-METHOXYPHENYL)-3-METHYLPIPERIDIN-3-OL C33H42N2O6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123