StructureChemical NameCASMF
(5Z)-2-methyl-6-(4-methyl-1-cyclohex-3-enyl)hepta-2,5-diene C15H24
(Z)-5-((2-(5-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)(4-METHOXYPHENYL)METHYLENE)-1-P-TOLYLPYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C30H28N4O5
(5Z)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-[(1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE]PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C21H17N3O4
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(2-FLUOROPHENYL)-8-(NAPHTHALEN-2-YLCARBAMOYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C28H19FN4O4S
(Z)-Methyl 2-((3-oxoisobenzofuran-1(3H)-ylidene)methyl)hydrazinecarboxylate C11H10N2O4
(Z)-2-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-3-[3-(2-NAPHTHYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-PROPENENITRILE 957042-53-4 C29H21N3O2S
(Z)-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol 5912-86-7 C10H12O2
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-7-(2-CHLOROPHENYL)-6-CYANO-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C26H21ClN4O4S
(5Z)-5-[(5-METHYL-2-FURYL)METHYLENE]-3-[2-OXO-2-(4-PHENYLPIPERAZIN-1-YL)ETHYL]-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C21H21N3O4S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(2,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-7-(2-FLUOROPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C26H21FN4O4S
(3-{(Z)-[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENOXY)ACETIC ACID C19H15NO5S2
(Z)-3-((1-(4-(4-METHOXYPHENOXY)PHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C33H33N3O6S
(Z)-2-Methoxyimino-2-(Furyl-2-Yl)Acetic
(Z)-2-METHOXY-5-[2-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)VINYL]PHENYLAMINE C18H21NO4
(Z)-METHYL 2-(1-ACETYL-2,2,6-TRIMETHYL-3-THIOXO-2,3-DIHYDROQUINOLIN-4(1H)-YLIDENE)-5-PHENYL-1,3-DITHIOLE-4-CARBOXYLATE C25H23NO3S3
2-[(Z)-(4-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-4,9-DIHYDRO-1H-CARBAZOL-1(3H)-ONE 1164469-52-6 C20H17NO
3-[(5Z)-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANAMIDE C14H14N2O3S2
(Z)-METHYL 4-(2,5-DIMETHYL-3-((1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-2-OXOINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)-1H-PYRROL-1-YL)BENZOATE C28H29N3O6S
(2Z)-(3-METHYL-4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)ACETONITRILE C6H6N2OS
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(4-METHOXYPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-7-(THIOPHEN-2-YL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C23H18N4O5S2
(Z)-2-(4-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-IMIDAZOL-2-YLTHIO)-N-O-TOLYLACETAMIDE C27H25N3O4S
(2Z)-4-(3-METHYLPIPERIDIN-1-YL)-4-OXOBUT-2-ENOIC ACID C10H15NO3
(Z)-2-methyltetradec-4-ene C15H30
2-{[(1Z)-8-METHOXY-4,4-DIMETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-[1,2]DITHIOLO[3,4-C]QUINOLIN-1-YLIDENE]AMINO}-4-METHYLPHENOL C20H20N2O2S2
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(DIMETHYLCARBAMOYL)-7-(3-FLUOROPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C20H17FN4O4S
4-[(5Z)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZOIC ACID C19H12N2O4S2
(Z)-2-METHYL-7-OCTADECENE C19H38
(Z)-6-methylhept-3-en-1-ol 56095-68-2 C8H16O
(5Z)-3-Methyl-1,5-heptadiene 50763-51-4
(3Z)-3-(4-Methoxybenzylidene)-2,4(3H,5H)-furandione 61853-41-6
(4Z)-5-METHYL-2-(4-NITROPHENYL)-4-{1-[(PYRIDIN-3-YLMETHYL)AMINO]ETHYLIDENE}-2,4-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE C18H17N5O3
3-[(Z)-(3-METHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]PHENYL 2-IODOBENZOATE C18H12INO3S2
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(3-FLUOROPHENYL)-3-OXO-8-(P-TOLYLCARBAMOYL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C25H19FN4O4S
(5Z)-5-[(4-METHOXYBENZOYL)IMINO]-2-(4-METHOXYPHENYL)-N-METHYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C19H18N4O4S
(3Z)-1-METHYL-3-[(MORPHOLIN-4-YLAMINO)METHYLENE]-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE C14H17N3O2
(Z)-METHYL 4-(3-((1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-2-OXOINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZOATE C29H31N3O6S
(Z)-2-methyl-2-butenenitrile 20068-02-4 C5H7N
1-[2-(Z)-Methoxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetoxy]benzotrizole 71445-20-0 C12H10N6O2S
(Z)-1-METHYL-3-((1-(2-MORPHOLINO-2-OXOETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C28H30N4O6S
(Z)-METHYL 2-(2,5-DIMETHYL-3-((1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-2-OXOINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)-1H-PYRROL-1-YL)-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE C30H33N3O6S2
(Z)-2-METHYL-3,4-BIS-METHYLSULFANYL-BUT-3-EN-2-OL C7H14OS2
2-[(5Z)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PENTANEDIOIC ACID C17H14N2O6S2
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(4-FLUOROPHENYL)-3-OXO-8-(M-TOLYLCARBAMOYL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE C25H19FN4O4S
(5Z)-5-[(3-METHYLTHIEN-2-YL)METHYLENE]-3-[2-OXO-2-(4-PHENYLPIPERAZIN-1-YL)ETHYL]-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C21H21N3O3S2
Z-MET-MET-OH 61413-48-7 C18H26N2O5S2
(Z)-METOMINOSTROBIN 133408-51-2 C16H16N2O3
Z-MET-OSU 3392-01-6 C17H20N2O6S
N-Cbz-L-methionine 1152-62-1 C13H17NO4S
ZMET2 protein
Z-MET-PHE-OH C22H26N2O5S
Z-MET-TYR-OH C22H26N2O6S
Cbz-N-methyl-L-valine 42417-65-2 C14H19NO4
Z-L-Pro-L-Nle-Gly-OEt
Z-L-Pro-L-Ile-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Abu-Gly-NH2
Z-L-Pro-OHFluoride
Z-L-Pro-L-Ile-Gly-OEt
Z-L-Pro-L-Phe-Gly-OMe
Z-L-Pro-O-Methyl-L-Tyr-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Phenyl Gly-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Nle-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Nva-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Leu-NH2
Z-L-Pro-L-Nva-Gly-OEt
Z-L-Pro-4-Phenyl-D-Abu-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Ala-OMe
Z-L-Pro-L-Abu-Gly-OEt
2-(Z-L-Pro-)-4H-3,1-Benzoxazin-4-one
Z-L-Pro-4-Phenyl-L-Abu-Gly-NH2
Z-L-Pro-L-Phe-Gly-NH2
Z-L-PROLINE 114-11-4 C13H15NO4
Z-LR-AMC
Z-L-PYROGLUTAMIC ACID DICYCLOHEXYLAMMONIUM SALT C25H36N2O5
Z-L-PYROGLUTAMIC ACID N-HYDROXY-5-NORBORNEN-2,3-DICARBOXIMIDE ESTER C22H20N2O7
[Z,(-)]-3-[4-(α-L-Rhamnopyranosyloxy)phenyl]propenoic acid [[(1S,9aβ)-octahydro-2H-quinolizine]-1β-yl]methyl ester
ZN65
Z-L-Ser-L-Phe-NH2
Zmhox1b protein
ZmHox2b protein
ZmHox2a protein
Zmhox1a protein 148590-42-5
ZmHP2 protein
(Z-LR)2-RH 110 C60H73ClN12O11
ZM 39923 HYDROCHLORIDE 58753-54-1 C23H26ClNO
Z-L-Thr-L-Trp-L-Val-NH2
Z-L-Thr-L-Trp-OEt
Z-L-THREONINE N-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ESTER C18H18N4O5
Z-L-THREONINOL 71811-27-3 C12H17NO4
(Z)-N-ACETYL-S-(1-FLUORO-2-FLUOROMETHOXY-2-(TRIFLUOROMETHYL)VINYL)-L-CYSTEINE
(Z)-N-(4-acetylphenyl)-2-chloro-3-phenyl-2-propenamide C17H14ClNO2
(Z)-N-[4-(acetylamino)phenyl]-2-methyl-3-phenyl-2-propenamide C18H18N2O2
(Z)-N-[4-(acetylamino)phenyl]-2-chloro-3-phenyl-2-propenamide C17H15ClN2O2
ZN Acid Fast Stains-Kit[S033:Acid Fast Decolourizer,S005:Carbol Fuchsin(ZN Strong), S022:Methylene Blue (Loeffler's)-125ml each]
(Z)-N-(5'-Adenosyl)-N-ethyl-2-butene-1,4-diamine 134998-65-5
(Z)-N-(5'-Adenosyl)-2-butene-1,4-diamine 134998-66-6
ZNAF-1 321859-09-0 C34H28N4O5
ZNAF-2 321859-11-4 C34H28N4O5
ZNAF-2 DA 357339-96-9 C38H32N4O7
ZnAF-1F DA C38H30F2N4O7
ZnAF-2F DA 443302-10-1 C38H30F2N4O7
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123