StructureChemical NameCASMF
Z-LYS(BOC)-OH DCHA 2212-76-2 C31H51N3O6
(Z)-3-Morpholino-4-nitro-3-hexene
(Z)-1-Morpholino-2-methyl-1-pentene
(Z)-1-Morpholino-2-nitro-2-butene
(Z)-1-Morpholinoethanone oxime
(Z)-1-Morpholino-2-methyl-3-(4-tert-butylphenyl)-1-propene
(Z)-1-Morpholino-2-nitro-1,2-diphenylethene
(5Z)-2-MORPHOLIN-4-YL-5-(PYRIDIN-2-YLMETHYLENE)-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C13H13N3O2S
(5Z)-2-MORPHOLIN-4-YL-5-(PYRIDIN-3-YLMETHYLENE)-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C13H13N3O2S
(Z)-4-MORPHOLIN-4-YL-4-OXOBUT-2-ENOIC ACID 52736-33-1
(Z)-5-(4-MORPHOLINOBENZYLIDENE)-3-(2-OXO-2-(4-PHENYLPIPERAZIN-1-YL)ETHYL)THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C26H28N4O4S
(Z)-2-(3-((2-MORPHOLINO-4-OXOTHIAZOL-5(4H)-YLIDENE)METHYL)-1H-INDOL-1-YL)-N-PHENYLACETAMIDE C24H22N4O3S
(1Z)-1-MORPHOLIN-4-YL-1-(PHENYLHYDRAZONO)ACETONE C13H17N3O2
2-[(Z)-(2-MORPHOLIN-4-YLCYCLOPENT-2-EN-1-YLIDENE)METHYL]-1H-BENZIMIDAZOLE C17H19N3O
Z-LYS(ISOPROPYL)-OH 218938-55-7 C17H26N2O4
Z-LYS-LEU-OH 169765-38-2 C20H31N3O5
Z-LYS(MTT)-OH C34H36N2O4
Z-LYS-4M-BETANA HCL C25H30ClN3O4
Z-LYS-NH2 . HCL 112785-42-9 C14H21N3O3.ClH
Z-LYS-NH2 HCL C14H22ClN3O3
Z-LYS-OME HCL 26348-68-5 C15H23ClN2O4
Z-LYS-ONP HCL 2179-15-9 C20H24ClN3O6
Z-LYS-OTBU HCL C18H29ClN2O4
Z-LYS-OH DCHA C26H43N3O4
N-alpha-Cbz-L-lysine 2212-75-1 C14H20N2O4
Z-LYS-OBZL BENZENESULFONATE 68973-36-4 C27H32N2O7S
Z-LYS-OTBU.HCI
Z-LYS[*4(<-O),Z]-OH C21H24N2O7
Z-Lys-Pro-4MβNA 74305-53-6 C30H36N4O5
Z-LYS-PNA 70144-71-7 C20H24N4O5
Z-LYS-PRO-4M-BETANA FORMIATE SALT C31H38N4O7
Z-Lys-Pro-4MbetaNA
Z-LYS-PHE-OBZL HCL C30H36ClN3O5
(2Z)-N-(4-Ethylphenyl)-2-(hydroxyimino)acetamide 17122-70-2 C10H12N2O2
(Z)-N-Ethyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-9-octadecen-1-aminium
(Z)-N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide
(Z)-N-Ethyl-N,N-bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-9-octadecen-1-aminium
(Z)-N-ethyl-2-(6-methyl-3-pyridyl)vinylamine 84145-41-5 C10H14N2
(Z)-N-(1-(1-ETHYL-1H-INDOL-3-YL)-3-(2-(5-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)-3-OXOPROP-1-EN-2-YL)BENZAMIDE C31H30N4O3
(Z)-N-(1-(1-ETHYL-1H-INDOL-3-YL)-3-(2-(5-METHYL-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)-3-OXOPROP-1-EN-2-YL)-2-METHOXYBENZAMIDE C32H32N4O3
(Z)-N-(1-(1-ETHYL-1H-INDOL-3-YL)-3-(2-(5-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)-3-OXOPROP-1-EN-2-YL)-2-METHOXYBENZAMIDE C32H32N4O4
(Z)-N-(9-ethyl-9H-carbazol-3-yl)-9-octadecenamide 70283-15-7 C32H46N2O
(Z)-N-[2-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]-9-octadecenamide 67785-95-9 C24H48N2O2
Z-LYS-SBZL C21H26N2O3S
Z-LYS-SBZL HCL 69861-89-8 C21H27ClN2O3S
Z-Lys(Tfa)-OH N-α-Z-N-ε-trifluoroacetyl-L-lysine
Z-LYS(TOS)-ONP 16879-94-0 C27H29N3O8S
Z-LYS(TFA)-OH C16H19F3N2O5
Z-LYS(TFA)-OSU C20H22F3N3O7
Z-LYS(TOS)-OH 2362-45-0 C21H26N2O6S
Z-LYS(Z)-SER-OH 106326-29-8 C25H31N3O8
Z-LYS(Z)-LEU-OH C28H37N3O7
Z-LYS(Z)-OH 405-39-0 C22H26N2O6
Z-LYS(Z)-ONP 21160-82-7 C28H29N3O8
Z-LYS(Z)-GLY-OH 37941-54-1 C24H29N3O7
Z-LYS(Z)-ONP 2116-82-7 C28H29N3O8
Z-LYS(Z)-OSU 2116-83-8 C26H29N3O8
Z-LYS(Z)-ALA-OH C25H31N3O7
Z-LYS(Z)-TYR-OH C31H35N3O8
Z-LYS(Z)-OSU 21160-83-8 C26H29N3O8
ZNF85 KRAB zinc finger protein
(1Z)-N'-[(2-fluorobenzoyl)oxy]-2-thiomorpholin-4-ylethanimidamide
(Z)-N-(4-FLUOROBENZYL)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PHENYL-2-PROPENAMIDE 551931-30-7 C23H20FNO2
ZNF45 protein
ZNF41 protein
ZNF237 protein
ZNF200 protein
ZNF75 protein
ZNF81 protein
ZNF236 protein
ZNF216 protein
ZNF202 protein
ZNF463 protein
ZNF210 protein
ZNF80 protein
ZNF74 protein
ZNF76 protein
ZNF217 protein
ZNF262 protein
ZNF91 protein
ZNF127 protein
Zm13 protein
(3Z)-N-[1-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)Hexyl]Pent-3-Enamide
(Z)-N-[2-[2-(8-heptadecenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl]ethylenediamine 20565-76-8 C24H48N4
ZNF200 (Zinc Finger Protein 200, ZFP200)
ZNF200 (Zinc Finger Protein 200, ZFP200) Control Peptide
ZNF10 (Zinc Finger Protein 10, Zinc Finger Protein KOX1)
ZNF15 (Zinc Finger Protein 15, ZFP15, Krox-10)
ZNF38 (Zinc Finger Protein 38, ZFP38, RU49)
ZNF38 (Zinc Finger Protein 38, ZFP38, RU49) Control Peptide (KLH)
ZNF300 (zinc finger protein ZNF300)- middle
ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- N-terminal (1a)
ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1b)
ZNF268 (zinc finger protein ZNF268)- middle (1c)
ZNF207 (Zinc Finger Protein 207)
ZNF15 (Zinc Finger Protein 15, ZFP15, Krox-10) Control Peptide (KLH)
ZNF38 (Zinc Finger Protein 38, ZFP38, RU49) Control Peptide
ZNF15 (Zinc Finger Protein 15, ZFP15, Krox-10) Control Peptide
ZNF179 (Zinc Finger Protein)
ZNF200 (Zinc Finger Protein 200, ZFP200) Control Peptide (KLH)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123