Qingdao KellyChem Pigment Co., Ltd회사는 제품 목록을 제공합니다.

회사 명:Qingdao KellyChem Pigment Co., Ltd
전화:0532-85713723
이메일:info@kellychem.com
국적:China
URL: www.kellychem.com
총 제품 수:231
1 2 3

제품 카탈로그

Baohong 4BP
Ruby Red BK-W
Pigment Geen 7구리 폴리클로로프탈로시아닌 녹색1328-53-6C32Cl16CuN8
Ruby Red BK-S
Rubine 6BW
Bordeaux Red 2R
Big red powder E
Baohong 4BL
Ruby Red BK
Luminescent film
Disperse Violet 26C.I. 분산 VI올ET 266408-72-6C26H18N2O4
Disperse Red 111,4-다이아미노-2-메톡시-9,10-안트라센다이온2872-48-2C15H12N2O3
Toluidine red 3
CI NO 77605몰리브덴적12656-85-8PbCrO4,PbMoO4,PbSO4
Fast Yellow G염료 옐로우 12512-29-0C17H16N4O4
Illuminated sign
Luminous product
C.I. 564100C.I. 용제 오렌지 606925-69-5C18H10N2O
SOLVENT RED 122:1
Solvent Red 135C.I. 용제 적 13520749-68-2C18H6Cl4N2O
Solvent Red 14921295-57-8C23H22N2O2
1,5-DicyclohexylaminoanthraquinoneC.I. 용제 적 20715958-68-6C26H30N2O2
Solvent Yellow 164314-14-1C16H14N4O
4-[(2,4-Dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one6407-78-9C18H18N4O
Disperse Blue 142475-44-7C16H14N2O2
Solvent Violet 3761969-50-4
Color original red C
59:1 LITHOL RED-49:1
Lisor Red CK4BP
Turnip blue CKB1504
Phthalocyanine blue K818
Jin Guanghong 531C
Pigment Red F5RK
Light fast red RN
Light fast red 2BP
Pigment Red 53:1D&C 적색 NO. 95160-02-1C34H24BaCl2N4O8S2
Pigment Yellow 1391,3-디(2,4,6-트리옥소헥사히드로-5-피리미딘일리덴)아이소인돌36888-99-0C16H9N5O6
Pigment Yellow 1510L
Pigment Yellow 15468134-22-5C18H14F3N5O3
Iron Oxide Green222961-35-5
Iron oxide green 5605
Everlasting orange
Everlasting Orange 343S
Everlasting Orange CKO71
Permanent Red 1120
Permanent Red CK-2BP
Permanent red CKR2030
Pigment Permanent Red F2R
Permanent Yellow 2GS
Permanent Yellow 5GX-01
Permanent Yellow 5GX-04
Permanent Yellow CKY1402
Permanent Yellow CKY151
Permanent Solid Purple PV19-2
Permanent Violet RL카르브아졸 디옥사진 바이올렛6358-30-1C35H23Cl2N3O2
Everlasting purple lake
Solvent Yellow 2메틸옐로우60-11-7C14H15N3
Solvent Yellow 934702-90-3C21H18N4O2
Solvent Yellow 9812671-74-8C36H45NO2S
Solvent Blue 104116-75-6C32H30N2O2
Solvent Green 141272-40-6C25H28N2O2
Solvent Green 2828198-05-2C34H34N2O4
Solvent Green 5C.I. 솔벤트 녹색 52744-50-5C30H28O4
Solvent Violet 36C.I. 용제 비올렛 3661951-89-1
Lisol Red CK492
Lisol Red CK200
Original red
Original red SBK800
1,4-Dihydroxyanthraquinone1,4-다이하이드록시안트라퀴논81-64-1C14H8O4
Solvent Black 3수단 블랙 B4197-25-5C29H24N6
Solvent Red 253176-79-2C24H20N4O
Solvent Yellow 114A
Sudan I용제 황색 14842-07-9C16H12N2O
Disperse Yellow 64C.I. DISPERSE 황색 6410319-14-9C18H10BrNO3
Solvent Yellow 33C.I. 용제 황색 338003-22-3C18H11NO2
Solvent Blue 12267905-17-3C22H16N2O4
Solvent Blue 361,4-비스((1-메틸에틸)아미노)-9,10-안트라센디온14233-37-5C20H22N2O2
Solvent Blue 596994-46-3C18H18N2O2
Solvent Blue 97C.I. 용제 청색 9732724-62-2C36H38N2O2
Solvent violet
Turnip Green 7301F
Dark chrome yellow10PbCrO4·PbO
Light fast red 13
Fast Red 2BL
LEMON CHROME YELLOWPbCrO4
Pale chrome yellow5PbCrO4·2PbSO4
Phthalocyanine blue CKB1500
Turnip blue CKB1501
Phthalocyanine blue CKB1503
SUDAN II수단 II3118-97-6C18H16N2O
Disperse Red 9C.I. 용제 적 11182-38-2C15H11NO2
Solvent Red 19752372-39-1C23H19N5O
Solvent Red 24수단 IV85-83-6C24H20N4O
Solvent Yellow114황색 114 용매염료75216-45-4C18H11NO3
Pigment Red 1220-KE
12 PIGMENT YELLOW 12
Pigment Yellow 1390L
Pigment Yellow 180C.I. 색소 황색 18077804-81-0C36H32N10O8
Pigment Yellow 74C.I. 색소 황색 746358-31-2C18H18N4O6
Pigment Violet 1902R
1 2 3
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved