ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID

1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 구조식 이미지
카스 번호:
181955-79-3
상품명:
1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
동의어(영문):
1,4-bis-Boc-piperazine-2-carboxylic acid;1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;1-N-Boc-4-N-Boc-piperazine-2-carboxylic acid;1,4-DI-BOC-PIPERAZINE-2-(+/-)-CARBOXYLIC ACID;1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid, 97.5%;Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester;1,2,4-Piperazinetricarboxylic acid 1,4-bis(tert-butyl) ester;1,2,4-Piperazinetricarboxylic acid, 1,4-bis(1,1-dimethylethyl) ester
CBNumber:
CB0443847
분자식:
C15H26N2O6
포뮬러 무게:
330.38
MOL 파일:
181955-79-3.mol

1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 속성

녹는점
142-148°C
저장 조건
2-8°C
InChIKey
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36-43
안전지침서 26-36/37
WGK 독일 3
HS 번호 29335990
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 피부 과민성 물질 구분 1 경고 P261, P272, P280, P302+P352,P333+P313, P321, P363, P501
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

White powder

1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 공급 업체

글로벌( 46)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Nanjing Dolon Biotechnology Co.,Ltd.
18905173768
sales@dolonchem.com CHINA 2972 58
Changzhou Ditong Chemical Co.,Ltd
0519-88299272
info@edengenechem.com CHINA 1218 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Chengdu Forest Science and Technology Development Co,. Ltd Kamil: 181-4435-4075/QQ 3372426702
Kamil: 028-61777050/QQ 3372426702 vendi@cdforestchem.com China 4956 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Chembest Research Laboratories Limited +86(0)21-20908456
+86(0)21-58180499 sales@biochembest.com; market@biochembest.com China 5994 61
Sichuan Guanghan Bio-Tech Co., Ltd +86-28-86127071
+86-28-86127072 info@sino-produce.com China 414 66
Pure Chemistry Scientific Inc. 001-857-928-2050 or 1-888-588-9418
001-617-206-9595 sales@chemreagents.com United States 9920 62
Syntechem Co.,Ltd QQ 956912955,421151915
QQ 163623458 qyh@syntechem.com China 29876 57
Richest Group Limited +86 21 5017 5386/3175 7285/86/87/88/89
+86 21 6085 3086 info@richest-group.com China 13930 57

1,4-BIS(N-BOC)PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved