ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-FLUORO-4-METHOXYANILINE

2-FLUORO-4-METHOXYANILINE 구조식 이미지
카스 번호:
458-52-6
상품명:
2-FLUORO-4-METHOXYANILINE
동의어(영문):
4-Fluoro4-Methoxyaniline;2-FLUORO-4-METHOXYANILINE;4-Methoxy-2-fluoroaniline;2-fluoro-4-MethoxybenzenaMine;2-Fluoro-4-methoxyaniline, JRD;3-METHOXY-4-FLUOROANILINE,98+%;(2-fluoro-4-methoxyphenyl)amine 1HCl;4-Methoxy-2-fluoroaniline hydrochloride;(2-fluoro-4-methoxyphenyl)amine hydrochloride;(2-fluoro-4-methoxyphenyl)amine(SALTDATA: HCl)
CBNumber:
CB0781594
분자식:
C7H8FNO
포뮬러 무게:
141.14
MOL 파일:
458-52-6.mol

2-FLUORO-4-METHOXYANILINE 속성

녹는점
175°C
CAS 데이터베이스
458-52-6
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36/37/39
위험 등급 6.1
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H301 삼키면 유독함 급성 독성 물질 - 경구 구분 3 위험 P264, P270, P301+P310, P321, P330,P405, P501
H311 피부와 접촉하면 유독함 급성 독성 물질 - 경피 구분 3 위험 P280, P302+P352, P312, P322, P361,P363, P405, P501
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
H373 장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 반복 노출 구분 2 경고 P260, P314, P501
예방조치문구:
P309 노출되었거나 몸이 편치 않은 경우
P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

2-FLUORO-4-METHOXYANILINE C화학적 특성, 용도, 생산

2-FLUORO-4-METHOXYANILINE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-FLUORO-4-METHOXYANILINE 공급 업체

글로벌( 88)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
+86-27-67849912
sales@chemwish.com CHINA 10977 58
Cool Pharm, Ltd +86 (21) 6045-5363;+86 (21)58581007;18019463053//QQ:3111763154
+86 (21) 5096-6098 alan@coolpharm.com China 9848 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
BeiJing Hwrk Chemicals Limted 4006990298;010-57411839;0757-86311057;021-51691807
010-87653215;0757-86311057;021-55236763 sales@hwrkchemical.com China 14684 55

2-FLUORO-4-METHOXYANILINE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved