ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN)

(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN) 구조식 이미지
카스 번호:
532932-99-3
상품명:
(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN)
동의어(영문):
[ALA11,D-LEU15]-OREXIN B;M.W. 2857.28 C120H206N44O35S;(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN);ARG-SER-GLY-PRO-PRO-GLY-LEU-GLN-GLY-ARG-ALA-GLN-ARG-LEU-D-LEU-GLN-ALA-SER-GLY-ASN-HIS-ALA-ALA-GLY-ILE-LEU-THR-MET-NH2;H-ARG-SER-GLY-PRO-PRO-GLY-LEU-GLN-GLY-ARG-ALA-GLN-ARG-LEU-D-LEU-GLN-ALA-SER-GLY-ASN-HIS-ALA-ALA-GLY-ILE-LEU-THR-MET-NH2;(Ala11,D-Leu15)-Orexin B (human) trifluoroacetate salt H-Arg-Ser-Gly-Pro-Pro-Gly-Leu-Gln-Gly-Arg-Ala-Gln-Arg-Leu-D-Leu-Gln-Ala-Ser-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Met-NH2 trifluoroacetate salt
CBNumber:
CB3229109
분자식:
C120H206N44O35S
포뮬러 무게:
2857.26
MOL 파일:
532932-99-3.mol

(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN) 속성

안전

(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN) C화학적 특성, 용도, 생산

(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN) 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN) 공급 업체

글로벌( 24)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Cellmano Biotech Limited
+86-551-65326643
+86-551-65326641 info@cellmano.com CHINA 1044 58
3B Pharmachem (Wuhan) International Co.,Ltd. 86-21-50328103 * 801、802、803、804 Mobile:18930552037
86-21-50328109 3bsc@sina.com China 15881 69
GL Biochem (Shanghai) Ltd 86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
86-21-61263399 ymbetter@glbiochem.com China 9721 64
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Chemsky(shanghai)International Co.,Ltd. 021-50135380
shchemsky@sina.com China 32362 50
Cellmano Biotech Limited +86-551-65326643
+86-551-65326641 info@cellmano.com China 998 55
Creative Peptides
info@creative-peptides.com United States 6249 56
Watson International Ltd. 86-0512-81863996; +44 (0)20 360 89 360-31
86-512-81867260/70/80-3; +44 (0)20 360 89 360-31-9 contact@watson-int.com China 14916 58
Wuxi Asia Peptide Biotechnology Limited Company +86 (510) 8358-3050
+86 (510) 8358-3039 willsun@peptide-search.com China 8787 58
Nanjing Leon Biological Technology Co., Ltd. +86 (25) 8452-3390 ex 127
+86 (25) 8452-0790 sales@njleonbiotech.com China 5513 55

(ALA11,D-LEU15)-OREXIN B (HUMAN) 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved