ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Leu-OMe

Leu-OMe 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
Leu-OMe
동의어(영문):
Leu-OMe
CBNumber:
CB4950347
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Leu-OMe 속성

안전

Leu-OMe C화학적 특성, 용도, 생산

Leu-OMe 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Leu-OMe 공급 업체

글로벌( 4)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chengdu XiYa Chemical Technology Co., Ltd. 4008-626-111
028-84752058 sale@xiyashiji.com China 9629 57
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60

Leu-OMe 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved