ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE

N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE 구조식 이미지
카스 번호:
63086-36-2
상품명:
N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE
동의어(영문):
EOS-62316;N-BenzylaminoacetonitrileHCl;N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE;Acetonitrile, 2-[(phenylmethyl)amino]-, hydrochloride (1:1)
CBNumber:
CB5747968
분자식:
C9H11ClN2
포뮬러 무게:
182.65
MOL 파일:
63086-36-2.mol

N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE 속성

녹는점
145-149°C
감도
Hygroscopic
BRN
3699545
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 22-36/37/38
안전지침서 26-36/37/39
유엔번호(UN No.) 3439
위험 등급 6.1
포장분류 III
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H302 삼키면 유해함 급성 독성 물질 - 경구 구분 4 경고 P264, P270, P301+P312, P330, P501
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE C화학적 특성, 용도, 생산

N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE 공급 업체

글로벌( 18)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Beijing Ouhe Technology Co., Ltd +86-10-4006331231;+86-10-51280831;+86-10-82967028
+86-10-82967029 sales@ouhechem.com China 12495 60
ChengDu TongChuangYuan Pharmaceutical Co.Ltd 0086-28-83379370 13880556291
0086-28-87747383 tcy@tcypharm.com China 3111 58
Jinan elephant international trading co., LTD
- 13006575422@163.com China 6357 58
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927870750 0751-2886750
0751-2886756 QQ:3001264886 3001264886@qq.com China 14310 58
Kaixin Chemical (Hong Kong) Limited kaixinhx@163.com
E-MAIL loyson@tcypharm.com China 9413 55
Chengdu Saint - Kay Biotechnology Co., Ltd. 15882256948
676046971@qq.com China 4947 58
Shanghai zhigan biotechnology co., LTD
zhiqianbio@126.com China 19785 58

N-BENZYLAMINOACETONITRILE HYDROCHLORIDE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved