ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid 구조식 이미지
카스 번호:
65355-29-5
상품명:
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid
동의어(영문):
3PCA;4-propylcyclohexyl acid;4-(trans-4-n-Propylcyclohexyl);4-Propyl Cyclohexyl Benzoic Acid;trans-4-Propyl Cyclohexyl Benzoic Acid;4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid;4-Trans-Propylcyclohexanecarboxylic Acid;4-(TRANS-4-N-PROPYLCYCLOHEXYL)BENZOIC ACID;4-(4-TRANS-N-PROPYLCYCLOHEXYL)BENZOIC ACID;Benzoic acid, 4-(trans-4-propylcyclohexyl)-
CBNumber:
CB8340111
분자식:
C16H22O2
포뮬러 무게:
246.34
MOL 파일:
65355-29-5.mol

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid 속성

녹는점
206°C(lit.)
CAS 데이터베이스
65355-29-5(CAS DataBase Reference)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid C화학적 특성, 용도, 생산

용도

원료의 액정 단량체 합성

용도

Intermediates of Liquid Crystals

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid 공급 업체

글로벌( 95)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21707 58
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
Nanjing ChemLin Chemical Industry Co., Ltd.
025-83697070;product@chemlin.com.cn
product@chemlin.com.cn CHINA 3015 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Qingdao Hongjin Trading Co., Ltd.
0532-83657313
hjt@hong-jin.com CHINA 220 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
SiChuang NanBu Honesty Technology Co., Ltd. 0838-5675166
0838-5675535 nbcxkj@126.com China 695 55
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)benzoic acid 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved