ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE

2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE 구조식 이미지
카스 번호:
85160-84-5
상품명:
2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE
동의어(영문):
2,2-DiMethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%;2,2-DIMETHYL-6-NITRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE;2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE
CBNumber:
CB8467539
분자식:
C10H10N2O4
포뮬러 무게:
222.2
MOL 파일:
85160-84-5.mol

2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE 속성

안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 N
위험 카페고리 넘버 51/53
안전지침서 61
유엔번호(UN No.) UN 3077 9 / PGIII
WGK 독일 3
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
H411 장기적 영향에 의해 수생생물에 유독함 수생 환경유해성 물질 - 만성 구분 2
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P405 밀봉하여 저장하시오.

2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE C화학적 특성, 용도, 생산

2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE 공급 업체

글로벌( 9)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Cool Pharm, Ltd +86 (21) 6045-5363;+86 (21)58581007;18019463053//QQ:3111763154
+86 (21) 5096-6098 alan@coolpharm.com China 9848 58
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4997 50
Wuxi AppTec 022-59987777//QQ:79021576
021-50461000//QQ:79021576 contact@labnetwork.com China 22347 58
Shanghai Haohong Pharmaceutical Co., Ltd. 400-8210-725/ QQ: 4008210725
021-58955996 marketing@leyan.com.cn China 24989 58
Shanghai shaoyuan reagent co., LTD 021-50795510
sales@accelachem.com CHINA 11996 58
Jinan ponder chemical co. LTD thinklifescience@126.com
thinklifescience@126.com China 19803 58

2,2-DIMETHYL-6-NITRO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[1,4]OXAZINE-ONE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved