ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98

2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98 구조식 이미지
카스 번호:
33421-43-1
상품명:
2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98
동의어(영문):
2,2′-Dipyridyl 1-oxide;2,2′-Bipyridyl N-oxide;2,2'-Bipyridine N-oxide;2,2’-bipyridinemonoxide;2,2’-bipyridine,1-oxide;2,2′-Bipyridine monooxide;2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98;2,2'-Dipyridyl N-oxide 98%;1-Oxido-2-pyridin-2-ylpyridin-1-ium
CBNumber:
CB8504807
분자식:
C10H8N2O
포뮬러 무게:
172.18
MOL 파일:
33421-43-1.mol

2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98 속성

녹는점
59-63 °C(lit.)
끓는 점
422.9±20.0 °C(Predicted)
밀도
1.15±0.1 g/cm3(Predicted)
산도 계수 (pKa)
2.62±0.22(Predicted)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36
WGK 독일 3
RTECS 번호 DW1840000
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98 C화학적 특성, 용도, 생산

2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98 공급 업체

글로벌( 39)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 26782 60
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 linda@hubeijusheng.com CHINA 28229 58
HENAN BON INDUSTRIAL CO.,LTD
0371-55170695
info@hnbon.com CHINA 26742 58
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
0551-65418671
0551-65418697 sales@tnjchem.com CHINA 37441 58
WinWin Chemical CO., Limited
15325081899 0086-577-64498589
0086-577-56994596 sales@win-winchemical.com China 11947 58
Shanghai UCHEM Inc.
15502138767 15502138767
sales@myuchem.com CHINA 3027 58
CD Chemical Group Limited
+8613651442114
0086-13651442114 info@codchem.com China 20382 58
Amadis Chemical Company Limited
0086-571-89925085
0086-571-89925065 sales@amadischem.com China 132148 58
Energy Chemical 400-005-6266 021-58432009
021-58436166 sales8178@energy-chemical.com China 43432 61
China Langchem Inc. 0086-21-58956006
0086-21-58956100 China 7833 57

2 2'-DIPYRIDYL-N-OXIDE 98 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved