ChemicalBook
English
1213629-41-4(1R,2R)-1-AMINO-1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1212869-25-4(1R,2R)-1-AMINO-1-(5-FLUORO-3-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1336838-34-6(1S)-1-amino-1-(3-(tert-butyl)phenyl)propan-2-ol
1270151-84-2(1R,2S)-1-AMINO-1-(3,5-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213428-79-5(1R,2R)-1-AMINO-1-(2-CHLORO-5-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1213552-85-2METHYL (3R)-3-AMINO-3-(3-THIENYL)PROPANOATE
1270545-98-61-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)PENTAN-1-AMINE
1270346-83-21-AMINO-1-(4-HYDROXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1213192-72-3(1R)-1-(3-THIENYL)PROP-2-ENYLAMINE
1270504-03-41-AMINO-1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETONE
1270560-26-31-(4-CYCLOPENTYLOXYPHENYL)-2,2,2-TRIFLUOROETHYLAMINE
1270268-55-7(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-FLUORO-4-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1335650-26-4(1S,2S)-1-AMINO-1-(3-METHOXY-5-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1213167-00-0(1S)-1-(6-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ETHYLAMINE
1270542-98-71-AMINO-1-(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270437-89-21-AMINO-1-(4-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270269-04-9(1S,2S)-1-AMINO-1-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1270504-35-21-AMINO-1-(2,5-DIFLUOROPHENYL)ACETONE
1270267-11-2(1R,2S)-1-AMINO-1-(3-BROMO-2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1228566-35-5(1S,2R)-1-AMINO-1-(4-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270092-49-3(1R,2S)-1-AMINO-1-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1213581-98-6(1R,2R)-1-AMINO-1-(2,3,5-TRIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213394-46-7(1S,2R)-1-AMINO-1-(5-CHLORO-3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1225812-92-91-AMINO-1-(2-THIENYL)PROPAN-2-OL
1336826-77-7(1S)-1-amino-1-(2-fluorophenyl)propan-2-ol
1213610-58-2(1R,2R)-1-AMINO-1-(2-FLUORO-4-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1212819-62-9(1S,2R)-1-AMINO-1-(2-HYDROXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1226165-30-51-AMINO-1-(4-CHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1337213-77-0CYCLOPROPYL(2-PROPOXYPHENYL)METHANAMINE
117322-91-51-(2-AMINOPROPOXY)-3-CHLOROBENZENE
1344524-34-0METHYL (3S)-3-AMINO-3-(3-METHOXY-2-METHYLPHENYL)PROPANOATE
1337259-16-12-(1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-6-BROMOPHENOL
1213950-49-24-((1R,2R)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-2-FLUOROPHENOL
1270083-02-7(1S,2S)-1-AMINO-1-(3,5-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213542-07-4(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
2250242-69-2METHYL (3S)-3-AMINO-3-(2-BROMO-6-FLUOROPHENYL)PROPANOATE HYDROCHLORIDE
1270032-43-3(1S,2S)-1-AMINO-1-[4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1269809-60-0(1S,2S)-1-AMINO-1-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1337732-23-65-BROMO-7-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHYLAMINE
1213155-73-7(1S,2R)-1-AMINO-1-(2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1213346-03-2(1S,2R)-1-AMINO-1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1270063-71-2(1S,2S)-1-AMINO-1-[3-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1336810-61-7(1S)-1-amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)propan-2-ol
1270375-10-41-AMINO-1-(3,5-DIFLUOROPHENYL)ACETONE
1270083-29-8(1S,2S)-1-AMINO-1-(3,4-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270045-32-32-[(1R,2S)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL]-5-FLUOROPHENOL
1213473-38-1(1S,2R)-1-AMINO-1-[2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213006-05-3(1S)-1-(2-BROMO-5-FLUOROPHENYL)PROP-2-ENYLAMINE
1213057-70-5(1R,2R)-1-AMINO-1-(4-BROMO-2,6-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1269958-79-3(1R,2S)-1-AMINO-1-[4-(PROPAN-2-YL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1336845-51-2(1S)-1-amino-1-(3-methoxy-5-methylphenyl)propan-2-ol
1270350-78-11-AMINO-1-(2-FLUORO-5-METHYLPHENYL)ACETONE
1213945-55-1(1R,2R)-1-AMINO-1-(2,5-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270279-89-4(1S,2S)-1-AMINO-1-[4-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213623-06-3(1R,2R)-1-AMINO-1-(2-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1335315-06-4(1S,2S)-1-AMINO-1-[2-(METHYLETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1213972-47-4(1R,2R)-1-AMINO-1-[2-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]PROPAN-2-OL
1269967-55-6(1S,2S)-1-AMINO-1-(2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270533-92-01-AMINO-1-[2-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENYL]ACETONE
1270038-59-9(1R)-1-(3-CYCLOPENTYLOXYPHENYL)BUTYLAMINE
1213965-59-32-((1R)-1-AMINOETHYL)-4-FLUOROPHENYLAMINE
1270506-60-91-AMINO-1-(3-METHYLTHIOPHENYL)ACETONE
1270580-63-61-AMINO-1-(2,3-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213512-16-3(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-BROMO-5-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1259770-96-1(1S)-1-(2-BROMO-6-FLUOROPHENYL)PENTYLAMINE
1213440-49-3(1S,2R)-1-AMINO-1-(2-CHLORO-5-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1391442-43-5(R)-2-AMINO-3-(2-METHOXYPHENYL)PROPANOIC ACID HYDROCHLORIDE
1213063-48-9(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(2-THIENYL)ETHYLAMINE
1336813-46-72-((1S)-1-amino-2-HYDROxypropyl)-5-fluorophenol
1212984-56-9(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-FLUORO-2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1213908-07-6(1R,2R)-1-AMINO-1-(3-FLUORO-2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270161-44-8(1S,2S)-1-AMINO-1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1213092-08-0(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213217-45-8(1R,2R)-1-AMINO-1-(3-CHLORO-4-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1269836-03-4(1R,2S)-1-AMINO-1-(THIOPHEN-2-YL)PROPAN-2-OL
1225500-56-01-AMINO-1-(3-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1337604-46-21-(2-PROPOXYPHENYL)BUTAN-1-AMINE
1213472-68-4(1S,2R)-1-AMINO-1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1272752-50-7(1R,2S)-1-amino-1-(3-chloro-5-methoxyphenyl)propan-2-ol
1269809-61-1(1S,2S)-1-AMINO-1-[2-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
1335312-25-8(1S,2S)-1-AMINO-1-(2-CHLORO-5-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270272-50-8(1R)-1-(2-THIENYL)BUT-3-ENYLAMINE
1213928-78-9(1R,2R)-1-AMINO-1-[3-FLUORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
2250242-35-2(1R)-1-(2,5-DIBROMOPHENYL)PENTYLAMINE HYDROCHLORIDE
1213520-14-94-((1R,2R)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL)-2,6-DIFLUOROBENZENECARBONITRILE
1337066-19-93-AMINO-3-(3-METHOXY-2-METHYLPHENYL)PROPANENITRILE
2250243-02-6(1S)-2,2,2-TRIFLUORO-1-(4-METHOXY-2-METHYLPHENYL)ETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
1270348-48-51-AMINO-1-(2,5-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270279-94-1(1S,2S)-1-AMINO-1-(4-BROMO-2,6-DIFLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270342-49-81-(4-BROMO-2,6-DIFLUOROPHENYL)PENTYLAMINE
1213039-72-5(1S,2R)-1-AMINO-1-(3-FLUORO-5-METHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1269983-05-24-[(1R,2S)-1-AMINO-2-HYDROXYPROPYL]-3-FLUOROPHENOL
1336812-95-3(1S)-1-amino-1-(o-tolyl)propan-2-ol
1388836-55-2(1R,2R)-1-AMINO-1-(3-BROMO-5-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270540-02-73-CYCLOPENTYLOXY-1-(2-PIPERIDYL)BENZENE
1270105-69-5(1R,2S)-1-AMINO-1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)PROPAN-2-OL
1270138-00-5(1R,2S)-1-AMINO-1-(2,3-DICHLOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1213109-05-7(1S,2R)-1-AMINO-1-(2,3-DIMETHYLPHENYL)PROPAN-2-OL
1213867-75-4(1S,2R)-1-AMINO-1-(5-CHLORO-2-FLUOROPHENYL)PROPAN-2-OL
1270364-76-51-AMINO-1-[4-FLUORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]PROPAN-2-OL
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved