ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Acid Brown 283

Acid Brown 283 구조식 이미지
카스 번호:
12219-66-8
상품명:
Acid Brown 283
동의어(영문):
Acid Brown 283;Kayalax Brown R;Dyalan Brown S-R;Anadurm Brown S-R;C.I. Acid Brown 283;Triasolan Brown 3RL;Polycor Red Brown R;Lanacron Red Brown S-R;Avilon Fast Red Brown R-W
CBNumber:
CB1874811
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Acid Brown 283 속성

안전

Acid Brown 283 C화학적 특성, 용도, 생산

Acid Brown 283 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Acid Brown 283 공급 업체

글로벌( 19)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Hangzhou Sunshine Chemicals Co., Ltd 0086-571-88523165
0086-571-88524618 wangjf@aciddyes.com China 98 62
Shanghai Orgchem Co.,Ltd. +86-21-5877 1921
+86-21-5877 1925 info@chemofchina.com China 9692 55
NANJING BANGNUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 17327093119 / 17368684647
QQ:2355880533 njbnbio@ycgmp.com China 4721 55
Wuhan Netcom Electronic Commerce Limited 18064670521
0757-88210752 2355935187@ycphar.com China 4900 58
Hubei Jianwen Biomedical Co., Ltd. 18372107314 ;027-87883343
027-87887055 2332576826@qq.com China 1013 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved