ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE

4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE 구조식 이미지
카스 번호:
933-76-6
상품명:
4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE
동의어(영문):
AKOS B029262;Emorfazone int;2-Methyl-4,5-dichloro-3-pyridazinone;4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE;5-Dichloro-2-Methyl-3(2H)-pyridazinone;4,5-dichloro-2-methyl-3(2h)-pyridazinon;4,5-DICHLORO-2-METHYL-2H-PYRIDAZIN-3-ONE;4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3[2H]-ONE;4,5-DICHLORO-2-METHYL-3(2H)-PYRIDAZINONE;4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE, 9&
CBNumber:
CB8728203
분자식:
C5H4Cl2N2O
포뮬러 무게:
179
MOL 파일:
933-76-6.mol

4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE 속성

녹는점
87-91 °C(lit.)
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 22-36/37/38-43
안전지침서 26-36
유엔번호(UN No.) UN 2811 6.1/PG 3
WGK 독일 3
RTECS 번호 UR6188000
HS 번호 29339980
그림문자(GHS):
신호 어: Danger
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H301 삼키면 유독함 급성 독성 물질 - 경구 구분 3 위험 P264, P270, P301+P310, P321, P330,P405, P501
H315 피부에 자극을 일으킴 피부부식성 또는 자극성물질 구분 2 경고 P264, P280, P302+P352, P321,P332+P313, P362
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 피부 과민성 물질 구분 1 경고 P261, P272, P280, P302+P352,P333+P313, P321, P363, P501
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
H335 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 특정 표적장기 독성 - 1회 노출;호흡기계 자극 구분 3 경고
예방조치문구:
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

Off-white to yellow low crystalline powder

4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE 공급 업체

글로벌( 86)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Shenzhen Nexconn Pharmatechs Ltd
15013857715
admin@nexconn.com CHINA 3195 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Tianyuan Natural Product Co.,Ltd. 86-28-85012281 13808177790
86-28-85121102 xianlihong8888@163.com China 50 62
SiChuang NanBu Honesty Technology Co., Ltd. 0838-5675166
0838-5675535 nbcxkj@126.com China 695 55
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61

4,5-DICHLORO-2-METHYLPYRIDAZIN-3-ONE 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved