ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드

3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드
3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드 구조식 이미지
카스 번호:
80-20-6
한글명:
3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드
동의어(한글):
3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드
상품명:
2-Aminophenol-4-sulfonanilide
동의어(영문):
4-Hydroxymetanilanilide;2-AMINOPHENOL-4-SULFANILIDE;2-AMINOPHENOL-4-SULFONAILIDE;2-Aminophenol-4-sulfonanilide;2-Aminophenol-4-sulfonylaniline;2 Amino phenol 4 sulpho anilide;2-Amino-1-phenol-4-sulfonanilide;3-Amino-4-hydroxybenzenesulfonanilide;3-amino-4-hydrory-N-phenylbenzenesulfonamide;3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
CBNumber:
CB9855575
분자식:
C12H12N2O3S
포뮬러 무게:
264.3
MOL 파일:
80-20-6.mol

3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드 속성

안전

3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드 MSDS


2-Aminophenol-4-sulfonanilide

3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드 C화학적 특성, 용도, 생산

3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


3-아미노-4-하이드록시-N-페닐벤젠설포나마이드 공급 업체

글로벌( 29)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
China Langchem Inc. 0086-21-58956006,021-38701807;021-58950017
0086-21-58956100 sales@langchem.com China 7838 57
Hangzhou Yuhao Chemical Technology Co., Ltd 0571-82693216
+86-571-82880190 info@yuhaochemical.com China 9406 52
(CSR Factory)China Skyrun Industrial CO.,ltd Please Email
manager@chinaskyrun.com sales@chinaskyrun.com China 12126 58
Quzhou Juhua Friendship Co., Ltd 0570-3066667,3062502
0570-3063388 myqz1@126.com China 3947 58
Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd. +86-0571-87396432
+86-0571-87396431 sales@jhechem.com China 13900 53
QuZhou Rainfull Chemical Co.,Ltd. 0570-3062289 13819008176 15068926975
0570-3063388 527757556@qq.com China 2966 58
HONEST PHARM CO.,LTD. 15318812076
QQ:3379530787; Wechat:15318812076 honestpharm@163.com China 271 58
Qingdao HaiLinuo Chemical Co., Ltd. --
-- hailinuochem@163.com China 3907 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved