ChemicalBook
Chinese
2092780-45-33-formyl-4-methoxy-5-methylbenzonitrile
2505021-15-65-(2-Cyclopropylethynyl)-2-methylbenzaldehyde
1502529-16-9(8-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropy...
2229128-71-43-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)-3-azetidinol
350500-50-4(4,5-Difluoro-2-methylphenyl)-4-morpholinylmethanone
1216040-59-31-(3-isopropyl-4-methoxyphenyl)-3-methylbutan-1-ol
2600873-34-31-(2-Cyclopropylethynyl)-2-ethoxybenzene
406917-81-5(4,5-Difluoro-2-methylphenyl)(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)methanone
1569088-90-91-(benzo[b]thiophen-3-yl)-2-fluoroethanone
2603081-84-91-(2-Cyclopropylethynyl)-3-(1,1-dimethylethyl)benzene
2579021-23-92-(2-Cyclopropylethynyl)-1,4-diethylbenzene
1770553-77-9(5-Fluoro-2-methylphenyl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
1417499-31-01-(2-Cyclopropylethynyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
1259508-86-54,5-Difluoro-2-methylbenzamide
2553195-88-12-(2-Cyclopropylethynyl)-4-methoxy-1-methylbenzene
1876537-23-3N-Ethyl-N,2,2,3,3-pentamethylcyclopropanecarboxamide
1094419-35-87-[(2-Methylphenyl)methoxy]-2-naphthalenol
1097786-12-31-Chloro-3-[(5-chloropentyl)oxy]benzene
2527073-00-13-(2-Cyclopropylethynyl)-5-methylbenzaldehyde
1387744-90-27-Methoxy-2-naphthalenyl cyclopentanecarboxylate
1266247-69-11-(3-Quinolinyl)-1-heptanone
2500374-85-41-Chloro-2-(2-cyclopropylethynyl)-4,5-dimethylbenzene
1343461-27-71-[3-Chloro-4-[(2-methylpropyl)thio]phenyl]ethanone
1781370-76-03-(3-Bromophenyl)-3-methoxyazetidine
1869716-59-53-Bromo-4-methyl-2-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]pyridine
1152538-76-57-(Pentyloxy)-2-naphthalenol
1261808-33-62-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]-4-pyridinylmethanone
2643548-36-92-(2-Cyclopropylethynyl)-1,3-dimethoxybenzene
2708095-00-32-chloro-4-methyl-6-(methylthio)phenol
1081765-59-42,7-Dibutoxynaphthalene
1283668-97-2Benzaldehyde, 2-(2-cyclopropylethynyl)-5-methoxy-
2357899-43-33-[2-Methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-3-azetidinol
1417462-18-04-(2-Cyclopropylethynyl)-1-fluoro-2-methylbenzene
1532395-81-5(3-Bromo-4-methoxyphenyl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
1511963-98-64-(2-Methylpropyl)phenyl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
2707087-63-42-(Difluoromethoxy)-5-ethyl-3-methoxybenzamide
2097330-01-11-[5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
57414-22-98-[(Phenylmethyl)thio]quinoline
1874059-79-61,2-Difluoro-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
1099273-29-62-chloro-N-(2-methylbenzyl)-5-nitrobenzamide
2605533-92-23-(2-Cyclopropylethynyl)-N,N-dimethylbenzenamine
1515644-29-7α,α,2-Trimethyl-6-quinolinemethanol
1417506-00-31-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-2-methylbenzene
35115-06-11-[3-Chloro-4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethanone
1417504-29-01-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-5-fluorobenzene
1299466-89-94',5'-Difluoro-2'-methyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
2701441-71-45-Chloro-α-hydroxy-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzeneacetic acid
148841-65-01-Naphthalenol, 5-methoxy-, 1-methanesulfonate
1947329-43-21-Bromo-3-(2-cyclopropylethynyl)benzene
1708346-09-11-(4-methoxyphenyl)-3,3,5,5-tetramethylcyclohexanol
1262639-20-22-(2-Cyclopropylethynyl)-5-methylbenzaldehyde
1772567-10-8(2-Methoxyphenyl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
2540762-81-82-(2-Cyclopropylethynyl)-1,3-difluorobenzene
2502666-46-61-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-5-fluoro-2-methylbenzene
1508000-26-71-[2-(Pentyloxy)-4-pyridinyl]ethanone
2533902-37-13-(2-Cyclopropylethynyl)-1,2,4,5-tetramethylbenzene
2945488-94-65-chloro-N,4-dimethylnicotinamide
1710611-10-1(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
2091585-07-62-Bromo-4-hydroxy-5-iodobenzoic acid
2617574-62-41-(2-Cyclopropylethynyl)-3-fluoro-2-methylbenzene
2501378-45-41-Bromo-2-chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)benzene
2501609-06-75-(2-Cyclopropylethynyl)-2-methylbenzonitrile
1851075-03-02-Methyl-6-(trimethylsilyl)quinoline
2710236-38-54-methoxy-3-methyl-5-(methylthio)phenol
2627642-61-71-(2-Cyclopropylethynyl)-3-propoxybenzene
1507938-59-1(2,2,3,3-Tetramethylcyclopropyl)(2,4,6-trimethylphenyl)methanone
2526898-69-93-(2-Cyclopropylethynyl)-α-methylbenzenemethanol
1800479-12-24-(2-Cyclopropylethynyl)phenol
2228454-72-43-(4-Methoxy-3,5-dimethylphenyl)-3-azetidinol
1503405-18-2Cyclopropyl(2-methyl-6-quinolinyl)methanone
2029084-35-13-(2-Bromo-3,6-difluorophenyl)-3-azetidinol
2013273-48-61-(3,5-Difluoro-4-pyridinyl)-2,2-dimethyl-1-propanone
2167162-88-93-Ethoxy-5-methoxy-4-methylbenzaldehyde
1784844-61-63-Methoxy-3-(3-methylphenyl)azetidine
2181386-11-64-Chloro-N-[(2-methylphenyl)methyl]-3-(methylsulfonyl)benzamide
1342629-81-5(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclohexyl)methanone
1898399-97-7ethyl 2-(2-fluoro-6-(methylthio)phenyl)-2-oxoacetate
1353220-95-71-[3-Chloro-4-(cyclobutylmethoxy)phenyl]ethanone
1184918-36-2α-Phenyl-4-(1-piperidinyl)benzenemethanol
1417513-02-04-(2-Cyclopropylethynyl)-1,2-difluorobenzene
2409553-89-32-bromo-3,4-difluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
2528387-11-11-(2-Cyclopropylethynyl)-2,4-difluorobenzene
2160992-36-74-(Methylthio)phenyl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
2620538-80-71-(2-Cyclopropylethynyl)-2,3-dimethoxybenzene
2599787-14-95-(2-Cyclopropylethynyl)-2-methylbenzenemethanol
1555873-84-1(2,6-difluoro-3-methylphenyl)(phenyl)methanol
2577637-55-72-Chloro-5-(2-cyclopropylethynyl)-1,3-dimethylbenzene
2236107-63-21-(Phenylmethoxy)-5-(2-propen-1-yloxy)naphthalene
1096967-68-87-[(2-Fluorophenyl)methoxy]-2-naphthalenol
1261784-34-22-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-4-pyridinylmethanone
478541-38-73-(4-Bromobutoxy)-1,1'-biphenyl
1515682-52-6(2,2,3,3-Tetramethylcyclopropyl)(2,4,6-trifluorophenyl)methanone
1782866-88-91-(3-Chloro-4-cyclopropylphenyl)ethanone
1516642-43-5(5-Bromo-2-methoxyphenyl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
1281627-24-4benzo[b]thiophen-3-yl(2-methoxyphenyl)methanol
350500-54-8N-(2,6-Difluorophenyl)-4,5-difluoro-2-methylbenzamide
1518468-98-8N-(1,1-Dimethylethyl)-2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxamide
1254118-09-61,1':3',1''-Terphenyl]-3-carboxylic acid
20896-17-72-(benzo[b]thiophen-3-yl)propan-2-ol
92920-77-95-Methoxy-1-naphthalenyl butanoate
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved