ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL

6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 구조식 이미지
카스 번호:
6632-68-4
상품명:
6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL
동의어(영문):
danu;NSC 11775;CBI-BB ZERO/005172;SPECS AF-407/01230026;6-Amino-1,3-dimethyl-;LABOTEST-BB LT00068524;WLN: T6NVNVJ A1 C1 ENO FZ;N,N’-Dimethyl-4-imidoviouricacid;4-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil;6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL
CBNumber:
CB6760432
분자식:
C6H8N4O3
포뮬러 무게:
184.15
MOL 파일:
6632-68-4.mol

6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 속성

녹는점
241-243°C
끓는 점
240.8±50.0℃ (760 Torr)
밀도
1.61±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr)
굴절률
1.6500 (estimate)
인화점
99.5±30.1℃
저장 조건
−20°C
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 40
안전지침서 22-36
WGK 독일 3
RTECS 번호 YQ8780000
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) 발암성 물질 구분 2 경고 P201, P202, P281, P308+P313, P405,P501
예방조치문구:
P281 요구되는 개인 보호구를 착용하시오

6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

Bright Pink Solid

6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 공급 업체

글로벌( 35)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23962 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Shandong Xinhua Pharmceutical Co.,LTD 0533-2196801
0533-2196817 yaojianyong@xhzy.com China 71 60
3B Pharmachem (Wuhan) International Co.,Ltd. 86-21-50328103 * 801、802、803、804 Mobile:18930552037
86-21-50328109 3bsc@sina.com China 15881 69
(CSR Factory)China Skyrun Industrial CO.,ltd Please Email
manager@chinaskyrun.com sales@chinaskyrun.com China 12123 58
Synchem OHG +49 5662 408730
+49 5662 4087320 info@synchem.de Germany 4692 70
Hangzhou Dingyan Chem Co., LTD 0571-87157530,88025800,86465881
0571-87156470 sales@dingyanchem.com China 2983 58
Shanghai Qing Cang Chemical Technology Co., Ltd. 021-58099007
- sales@qingcangchem.com China 2700 58
Wuhan FengyaoTonghui Chemical Products Co., Ltd. 027-87466205 15377573527
027-87466205 2678564200@qq.com China 9984 58
QuZhou Rainfull Chemical Co.,Ltd. 0570-3062289 13819008176 15068926975
0570-3063388 527757556@qq.com China 2965 58

6-AMINO-1,3-DIMETHYL-5-NITROSOURACIL 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved