ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester 구조식 이미지
카스 번호:
88043-21-4
상품명:
N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester
동의어(영문):
TRANS-BTPME;(4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe;Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester;N-BOC-TRANS-4-TOSYLOXY-L-PROLINE METHYL ESTER;N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-proline methyl ester ;trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester;N-tert-Butoxycarbonyl-O-p-toluenesulfonyl-L-proline methyl ester;N-Boc-trans-4-(p-toluenesulfonyloxy)-L-proline Methyl ester, 98%;N-TERT-BUTYLOXYCARBONYL-O-P-TOLUENESULFONYL-L-PROLINE METHYL ESTER;BOC-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester:(4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
CBNumber:
CB3456882
분자식:
C18H25NO7S
포뮬러 무게:
399.46
MOL 파일:
88043-21-4.mol

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester 속성

녹는점
77.0 to 81.0 °C
저장 조건
2-8°C
최대 파장(λmax)
274nm(CHCl3)(lit.)
CAS 데이터베이스
88043-21-4
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 Xi
위험 카페고리 넘버 36
안전지침서 26
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H319 눈에 심한 자극을 일으킴 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 2A 경고 P264, P280, P305+P351+P338,P337+P313P
예방조치문구:
P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester is Colourless crystals

용도

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester is used in the preparation of bicycloazahydantoins, as androgen receptor antagonists

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester 공급 업체

글로벌( 46)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
Chongqing Chemdad Co.,Ltd
+86-19923101450
sales@chemdad.com CHINA 4001 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Adamas Reagent, Ltd. 400-600-9262
bxy@titansci.com China 13919 59
Chemfun Medical Technology(Shanghai) Co., Ltd. 021-67220633 & 021-37212706
+86-21-67220638 chemfun@chemfun.net China 21812 59
Shanghai Qiude Biochemical Engineering Co., Ltd 86-21-37285021,37285029
86-21-51714507 webmaster@qiude.com China 259 64

N-Boc-trans-4-tosyloxy-L-proline methyl ester 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved