StructureChemical NameCASMF
(7Z)-7-[[2-Methyl-4-(diethylamino)phenyl]imino]-3-phenyl-7H-pyrazolo[5,1-c]-1,2,4-triazole-6-carboxylic acid ethyl ester
[(2Z)-4-Methoxymethyl-2,4-pentadienyl]trimethylstannane
(Z)-1-Methylamino-2-nitro-1,2-diphenylethene
(Z)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-((5-METHYL-2-OXO-1-PROPYLINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)QUINAZOLIN-4(3H)-ONE C28H25N3O3
(1Z)-1-[(4-methoxyphenyl)imino]-1H-isoindol-3-amine 104830-22-0
(3Z)-5-METHYL-1H-INDOLE-2,3-DIONE 3-OXIME C9H8N2O2
(Z)-3-(4-METHOXYPHENYL)-5-(2-(4-NITROBENZYLOXY)BENZYLIDENE)-2-THIOXOTHIAZOLIDIN-4-ONE C24H18N2O5S2
(2Z)-2-[(3-METHOXYPHENYL)HYDRAZONO]-3-MORPHOLIN-4-YL-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C14H18N4O3S
1-{[(1Z)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLENE]AMINO}-N-METHYL-5-(2-OXO-2-PHENYLETHOXY)-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C20H19N5O4
(Z)-2-methyloct-5-en-2-ol 54684-71-8 C9H18O
2-[(2Z)-2-[(4-METHOXYPHENYL)IMINO]-5-METHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-1,3-THIAZOL-3(2H)-YL]ETHANOL C20H22N2O2S
(Z)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-((PHENYLAMINO)(4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINO)METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C26H21F3N4O4
(5Z)-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-[(2-METHYLPHENYL)AMINO]-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C18H16N2O2S
[(Z)-2-methylsulfonylethenyl]benzene 37630-43-6 C9H10O2S
(Z)-3-methylpent-2-en-1-yl acetate 925-73-5 C8H14O2
(Z)(METHOXYIMINO)[2(TRITYLAMINO)THIAZOL- 4-YL]ACET.AC.MONOHCL 131004-28-9 C25H22ClN3O3S
(Z)-3-[[[(2-methylphenyl)-phenyl-methylidene]amino]carbamoyl]prop-2-en oic acid 160282-16-6 C18H16N2O3
(Z)-2-METHOXYIMINO-2-[2-(TRITYLAMINO)THIAZOL-4-YL]ACETIC ACID 66215-71-2
5-[(Z)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-PHENYL-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YLIMINO)-1,3-THIAZOLAN-4-ONE 478258-93-4 C19H15N5O2S
(Z)-METHYL 2-ACETAMIDO-3-(4-CHLOROPHENYL)ACRYLATE 102245-02-3 C12H12ClNO3
(Z)-METHYL 2-ACETAMIDO-3-(4-METHOXYPHENYL)ACRYLATE 105962-56-9 C13H15NO4
(Z)-2-Methoxyimino-Furyl-Acetic Acid Ammonium Salt (MIFA)
(Z)-4-(2-((3-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-5-OXO-1H-PYRAZOL-4(5H)-YLIDENE)METHYLAMINO)ETHYL)-N-PHENYLPIPERAZINE-1-CARBOXAMIDE C24H27N7O4
(Z)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-((PHENYLAMINO)(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLAMINO)METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C28H28N4O7
(2Z)-2-[(4-METHYLPHENYL)HYDRAZONO]-3-OXO-3-PYRROLIDIN-1-YLPROPANETHIOAMIDE C14H18N4OS
3-(([(5Z)-5-(4-METHYLBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID C20H16N2O4S2
(Z)-4-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-1-(6-((E)-4-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-(4-METHOXYPHENYL)-5-OXO-4,5-DIHYDROIMIDAZOL-1-YL)HEXYL)-2-(4-METHOXYPHENYL)-1H-IMIDAZOL-5(4H)-ONE C42H42N4O6
Z-methyl benzophenone C14H12O
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-3-OXO-7-(PYRIDIN-3-YL)-8-(M-TOLYLCARBAMOYL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C24H19N5O4S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-7-(2-CHLOROPHENYL)-6-CYANO-3-OXO-8-(P-TOLYLCARBAMOYL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C25H19ClN4O4S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-8-(BENZYLCARBAMOYL)-6-CYANO-7-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C27H24N4O6S
Z-2-METHYL-4-(NAPHTHALEN-2-YLMETHYLENE)OXAZOL-5(4H)-ONE 219322-57-3 C15H11NO2
(Z)-Methyl 2-acetylamino-3-phenylacrylate 60676-51-9 C12H13NO3
(1Z)-1-[(4-methylphenyl)imino]-1H-isoindol-3-amine 104830-21-9
2-[3-[(Z)-2-(4-METHOXYPHENYL)VINYL]-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-1,3-BENZOTHIAZOLE C20H14F3N3OS
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-7-(4-FLUOROPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE C26H21FN4O4S
(Z)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-(4-MORPHOLINOBENZYLIDENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C22H21N3O5
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-7-(3-METHOXYPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C27H24N4O5S
(5Z)-2-(4-METHOXYPHENYL)-5-[(THIEN-2-YLCARBONYL)IMINO]-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C15H12N4O3S2
(Z)-3-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-4-(((1-PROPIONYLPIPERIDIN-4-YL)METHYLAMINO)METHYLENE)-1H-PYRAZOL-5(4H)-ONE C20H25N5O4
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-8-(BENZYLCARBAMOYL)-6-CYANO-7-(2-FLUOROPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C25H19FN4O4S
(Z)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-((2-(2-METHYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)(PHENYLAMINO)METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C30H26F3N5O4
(3Z)-3-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-ethylidene]-1-methyl-piperazin-2-one 178408-18-9 C14H16N2O3
(Z)-3-[(4-methyl-1-phenyl-pentan-3-yl)carbamoyl]prop-2-enoic acid 4812-71-9 C16H21NO3
(1Z)-1-[[2-methoxy-4-[[3-methoxy-4-[(2Z)-2-(2-oxonaphthalen-1-ylidene) hydrazinyl]phenyl]-phenyl-methyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalen-2-o ne 89073-04-1 C41H32N4O4
(5Z)-5-[(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLENE]-2-PIPERIDIN-1-YL-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C14H17N3OS
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(3-METHOXYPHENYL)-8-(4-METHOXYPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C26H22N4O6S
2-{(2Z)-2-[3-(4-METHOXYPHENYL)-3-OXO-1-(TRIFLUOROMETHYL)PROPYLIDENE]HYDRAZINO}-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID C15H12F3N3O4S
(5Z)-1-(4-METHOXYPHENYL)-5-[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLIDENE]PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C19H13F3N2O4
(Z)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-3-((1-(2-PHENOXYETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)INDOLIN-2-ONE C30H29N3O5S
(Z)-2-(3-((1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-2-OXOINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)-1H-INDOL-1-YL)ACETAMIDE C24H24N4O5S
(Z)-5-(3-METHOXY-4-(2-MORPHOLINO-2-OXOETHOXY)BENZYLIDENE)-1-(4-METHOXYPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C25H25N3O8
(Z)-5-((1-(2-METHOXYETHYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-3-(2-OXO-2-(4-PHENYLPIPERAZIN-1-YL)ETHYL)THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C25H30N4O4S
(Z)-3-(4-METHANESULFONYLPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)ACRYLONITRILE C17H15NO3S
(Z)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-3-((1-(2-OXO-2-(PIPERIDIN-1-YL)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)INDOLIN-2-ONE C29H32N4O5S
(6Z)-1-methyl-4-propan-2-ylidene-bicyclo[5.3.1]undec-6-en-10-ol C15H24O
3-[(5Z)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOIC ACID 305376-97-0 C15H12N2O4S2
(Z)-1-(4-METHOXYBENZYLIDENEAMINO)-5-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-N-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C21H21N5O5
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C28H26N4O6S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(4-METHOXYPHENYL)-3-OXO-8-(P-TOLYLCARBAMOYL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C26H22N4O5S
(Z)-2-methyloct-3-en-2-ol 18521-07-8 C9H18O
(5Z)-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-3-(3-METHOXYPHENYL)-2-THIOXOIMIDAZOLIDIN-4-ONE 725710-49-6 C18H16N2O3S
(Z)-3-((3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazol-5-ylamino)methylene)isobenzofuran-1(3H)-one C12H10N4O2S
(Z)-2-METHOXY-N-(1-(1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)-3-(2-(5-METHYL-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)-3-OXOPROP-1-EN-2-YL)BENZAMIDE C31H30N4O3
(5Z)-5-[(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLENE]-2-MORPHOLIN-4-YL-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C13H15N3O2S
(Z)-2-(3-((1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)-2-OXOINDOLIN-3-YLIDENE)METHYL)-1H-INDOL-1-YL)-N-((TETRAHYDROFURAN-2-YL)METHYL)ACETAMIDE C29H32N4O6S
(Z)-2-METHOXYAMINO-2-(2-AMINOTHIAZOLE-4-YL)ACETIC ACID ANHYDROUS (ATMA)
2-[(Z)-2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)hydrazono]-3-oxobutanamide C11H12N4O5
(Z)-4-[4-(methoxycarbonyl)anilino]-4-oxo-2-butenoic acid C12H11NO5
2-[(Z)-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)METHYL]-3-PHENYLQUINAZOLIN-4(3H)-ONE C24H17N3O2
2-[3-[(Z)-2-(4-METHOXYPHENYL)VINYL]-5-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOL-1-YL]-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID C17H12F3N3O3S
(Z)-2-METHOXY-4-((3-(4-NITROPHENYL)-4-OXO-2-THIOXOTHIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE C25H18N2O6S2
(Z)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-[4-(1H-PYRROL-1-YL)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 866019-96-7 C20H16N2O
(Z)-3-((1-(4-METHOXYPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C27H29N3O5S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-7-(4-METHOXYPHENYL)-8-(4-METHOXYPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C26H22N4O6S
ZmEsr protein
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(2,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-7-(3-METHOXYPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C27H24N4O5S
5-{[(2Z)-4-METHYL-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE]AMINO}-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C14H13N5OS
(Z)-2-(METHYLSULFONYL)-3-(4-(3-[(Z)-2-(METHYLSULFONYL)-3-NITRILO-1-PROPENYL]-1H-INDOL-1-YL)PHENYL)-2-PROPENENITRILE 692287-45-9 C22H17N3O4S2
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(2,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-7-(4-FLUOROPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE C26H21FN4O4S
5-[(Z)-(4-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]-3-PHENYL-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YLIMINO)-1,3-THIAZOLAN-4-ONE 478077-81-5 C19H15N5OS
(Z)-(METHOXYCARBONYLMETHOXYIMINO)-2-(2-AMINOTHIAZOL-4-YL)ACETIC ACID C8H9N3O5S
(2Z)-2-[(3-METHOXYPHENYL)HYDRAZONO]-3-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C15H21N5O2S
(Z)-2-Methoxybenzoyl chloride oxime 74467-01-9 C8H8ClNO2
(Z)-methyl 9-(trifluoromethylsulfonyloxy)-6,7-dihydro-5H-imidazo[1,5-a]azepine-8-carboxylate
4-[(Z)-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-1-propenyl]phenyl methanesulfonate
2-[(Z)-(4-methoxyphenyl)methylidene]-1H-inden-1(3H)-one
(Z)-2-(methylsulfonyl)-3-(4-{3-[(Z)-2-(methylsulfonyl)-3-nitrilo-1-propenyl]-1H-indol-1-yl}phenyl)-2-propenenitrile
5-{(Z)-[3-methoxy-4-(2-pyrazinyloxy)phenyl]methylidene}-1,3-thiazolane-2,4-dione
(Z)-3-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-4-((2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YLAMINO)METHYLENE)-1H-PYRAZOL-5(4H)-ONE C20H27N5O3
(10Z)-9-Methyl-10-tetradecenyl acetate
2-{(2Z)-2-[3-(4-METHYLPHENYL)-3-OXO-1-(TRIFLUOROMETHYL)PROPYLIDENE]HYDRAZINO}-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID C15H12F3N3O3S
2-((3-[(5Z)-5-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOYL)AMINO)BENZOIC ACID C21H18N2O5S2
1-[2-(z)-methoxyimino-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetyl]benzotrizole-3-oxide dmf solvent
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-7-(3-FLUOROPHENYL)-3-OXO-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C26H21FN4O4S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-7-(PYRIDIN-4-YL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C25H21N5O4S
(Z)-METHYL 2-(5-AMINO-6-CYANO-8-(3,4-DIMETHYLPHENYLCARBAMOYL)-3-OXO-7-(THIOPHEN-2-YL)-3H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIDIN-2(7H)-YLIDENE)ACETATE COMPOUND WITH METHANE (1:1) C24H20N4O4S2
(2Z)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-THIEN-2-YLACRYLIC ACID 188815-46-5 C14H12O3S
(Z)-METHYL 2-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-5-(2-ISOPROPOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-3,5-DIHYDRO-2H-THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE C27H29N3O4S
4-[(Z)-2-(4-METHOXYPHENYL)ETHENYL]-1-METHYLQUINOLINIUM IODIDE 104816-89-9 C19H18INO
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123