StructureChemical NameCASMF
(Z)-2-(2-FLUOROPHENYL)-3-[4-(3-FORMYL-1H-INDOL-1-YL)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 692287-42-6 C24H15FN2O
(1Z)-4-(3-fluorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
2-[(Z)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-QUINUCLIDINOL 477848-27-4 C14H16FNO
2-((Z)-3-FLUORO-4-PHENYL-BUT-3-ENYL)-[1,3]DIOXOLANE C13H15FO2
(Z)-2-(4-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYPHENYL)-N-(4-METHOXYPHENYL)-1-ETHENESULFONAMIDE 339104-73-3 C23H22FNO5S
(Z)-1-(4-FLUOROPHENYL)-N-(2-(4-METHOXYPHENYL)-4-(PYRROLIDINE-1-CARBONYL)-1,2,3-THIADIAZOL-5(2H)-YLIDENE)-5-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C29H24FN7O3S
2-[(5Z)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID 1261158-83-1 C15H14FNO3S2
(Z)-3-((1-(2-FLUOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H26FN3O4S
(Z)-2-(3-FLUORO-4-MORPHOLINOBENZOYL)-3-(3-METHOXYPHENYL)-2-PROPENENITRILE 900019-69-4 C21H19FN2O3
(Z)-2-Fluoro-3-[2-(methoxycarbonyl)-3,3-dimethylcyclopropyl]propenoic acid methyl ester
(Z)-2-Fluoro-3-phenyl-2-hexenoic acid 2,4,6-trimethylphenyl ester
(5Z)-5-{1-[(4-FLUOROPHENYL)AMINO]ETHYLIDENE}-1-PHENYLPYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C18H14FN3O3
(Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-3-(FURAN-2-YL)ACRYLONITRILE C13H8FNO
(5Z)-3-(4-FLUOROPHENYL)-5-(4-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C16H10FNO2S2
5-((Z)-[2-(4-FLUOROPHENOXY)PHENYL]METHYLIDENE)-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE 917602-16-5 C16H10FNO3S
(Z)-1-(4-FLUOROPHENYL)-N-(2-(4-METHOXYPHENYL)-4-(MORPHOLINE-4-CARBONYL)-1,2,3-THIADIAZOL-5(2H)-YLIDENE)-5-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C29H24FN7O4S
(5Z)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-2-{[2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL]THIO}-3-PHENYL-3,5-DIHYDRO-4H-IMIDAZOL-4-ONE C24H16F2N2O2S
(Z)-6-(3-FLUOROPHENYL)-7-PHENYL-5-P-TOLYL-2,3,6,7-TETRAHYDROPYRROLO[3,4-E][1,4]DIAZEPIN-8(1H)-ONE C26H22FN3O
(Z)-2-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-3-(4-PHENOXYANILINO)-2-PROPENENITRILE 478039-52-0 C24H21FN2O2
(Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXYACRYLALDEHYDE C9H7FO2
5-[(Z)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-4H-THIENO[2,3-B]THIOPYRAN-4(6H)-ONE 1164519-83-8 C14H9FOS2
(Z)-2-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-3-(4-METHOXYANILINO)-2-PROPENENITRILE 1164505-54-7 C19H19FN2O2
(Z)-3-((1-(2-(2-FLUOROPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H28FN3O5S
(4Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-4-[2-(HEXYLOXY)BENZYLIDENE]-1,3-OXAZOL-5(4H)-ONE C22H22FNO3
(Z)-1-(4-FLUOROPHENYL)-N-(2-(4-METHOXYPHENYL)-4-(PIPERIDINE-1-CARBONYL)-1,2,3-THIADIAZOL-5(2H)-YLIDENE)-5-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C30H26FN7O3S
(Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-5-(1-(4-FLUOROPHENYL)-5-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBONYLIMINO)-N-(4-METHOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C26H19F2N7O3S
(2Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-3-PHENYLACRYLONITRILE C15H10FN
(4Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-4-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-1,3-OXAZOL-5(4H)-ONE C17H12FNO3
2-[(Z)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-1-AZABICYCLO[2.2.2]OCT-3-YL 2-THIOPHENECARBOXYLATE 477871-49-1 C19H18FNO2S
(Z)-3-(4-FLUOROPHENYL)-3-O-TOLYLACRYLONITRILE C16H12FN
4-[(5Z)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(4-HYDROXYPHENYL)BUTANAMIDE C20H17FN2O3S2
4-((4-[(5Z)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BUTANOYL)AMINO)BENZOIC ACID C21H17FN2O4S2
5-[(Z)-(4-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-METHYL-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE 366483-72-9 C11H8FNO2S
(1Z)-2-(3-fluorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-{4-[(2-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(2Z)-3-(3-fluorophenyl)-2-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)acrylic acid
(1Z)-2-(4-fluorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(Z)-2-(4-Fluorophenyl)-3-(trimethylgermyl)propenenitrile
(2Z)-3-(4-Fluorophenyl)-1-(4-methylphenyl)-2-propen-1-one
(Z)-3-Fluoro-4-methyl-1-oxacyclonona-3-en-2-one
(Z)-2-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-3-[3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO]-2-PROPENENITRILE 478039-65-5 C19H16F4N2O
(Z)-3-(4-FLUOROPHENYL)-3-M-TOLYLACRYLONITRILE C16H12FN
3-[(5Z)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANAMIDE C13H11FN2O2S2
(1Z)-4-(2-fluorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
((Z)-3-FLUORO-2-PHENYL-ALLYL)-HYDRAZINE 843651-70-7 C9H11FN2
(2Z)-2-{3-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE C23H15FN2O2S
2-[(Z)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-1-AZABICYCLO[2.2.2]OCT-3-YL N-PHENYLCARBAMATE 477848-37-6 C21H21FN2O2
3-[(5Z)-5-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZOIC ACID C17H10FNO3S2
(2Z)-2-(4-FLUOROPHENYL)-3-PHENYLACRYLONITRILE 54648-47-4 C15H10FN
(5Z)-3-(4-FLUOROPHENYL)-5-(4-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C17H12FNO3S2
(5Z)-5-{1-[(4-FLUOROPHENYL)AMINO]ETHYLIDENE}-1-(2-METHYLPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C19H16FN3O3
5-[(Z)-(2-fluorophenyl)methylidene]-2-imino-1-methyldihydro-1H-imidazol-4-one
Z-2-FLUORO-3-(3-PYRIDYL)ACRYLIC ACID 359435-42-0 C8H6FNO2
(5Z)-5-[(2-FLUOROBENZOYL)IMINO]-2-(4-METHOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C17H13FN4O3S
(5Z)-3-(4-FLUOROPHENYL)-5-(3-HYDROXYBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C16H10FNO2S2
(Z)-1-(4-FLUOROPHENYL)-N-(2-(4-METHOXYPHENYL)-4-(PYRROLIDINE-1-CARBONYL)-1,2,3-THIADIAZOL-5(2H)-YLIDENE)-5-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C24H22FN7O3S
(Z)-3-(4-FLUORO-2-METHYLANILINO)-1-[3-(4-FLUOROPHENYL)-2,1-BENZISOXAZOL-5-YL]-2-BUTEN-1-ONE 861212-89-7 C24H18F2N2O2
2-[(Z)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-1-AZABICYCLO[2.2.2]OCT-3-YL 4-NITROBENZENECARBOXYLATE 477871-54-8 C21H19FN2O4
2-[(Z)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-1-AZABICYCLO[2.2.2]OCT-3-YL 2,6-DIFLUOROBENZENECARBOXYLATE 860788-17-6 C21H18F3NO2
(Z)-2-(3-FLUORO-4-MORPHOLINOBENZOYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-2-PROPENENITRILE 900019-68-3 C20H16F2N2O2
(Z)-5-((2-(5-FLUORO-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)(2-METHOXYPHENYLAMINO)METHYLENE)-1-(2-FLUOROPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C28H23F2N5O4
(Z)-3-((1-(2-(4-FLUOROPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H28FN3O5S
(Z)-2-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-3-(4-TOLUIDINO)-2-PROPENENITRILE 1164536-11-1 C19H19FN2O
(Z)-3-((1-(4-FLUOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H26FN3O4S
4-[(Z)-2-(2-fluoro-5-nitrophenyl)hydrazono]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C11H9FN6O3S
4-[(Z)-2-(4-fluorophenyl)hydrazono]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C11H10FN5OS
(1Z)-4-(4-fluorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-[(4-fluorophenyl)amino]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-(3-fluorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(2Z)-3-(4-fluorophenyl)-2-(5-methyl-1H-tetrazol-1-yl)acrylic acid
(1Z)-2-(2-fluorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(4-fluorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-4-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-3-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N'-hydroxy-3-oxopropanimidamide
(1Z)-3-(2-fluorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-{4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-N'-hydroxyethanimidamide C12H17FN4O
(Z)-3-(4-fluorophenyl)-1-(4-phenylpiperidino)-2-buten-1-one
5-[(Z)-(4-fluorophenyl)methylidene]-1,3-thiazolane-2,4-dione
5-[(Z)-(4-fluorophenyl)methylidene]-2-(methylsulfanyl)-1,3-thiazol-4-one
3-{(Z)-[2-(4-fluorophenyl)hydrazino]methylidene}-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
5-[(Z)-(4-fluorophenyl)methylidene]-3-(4-methylbenzyl)-1,3-thiazolane-2,4-dione
(4Z)-4-{4-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-OXAZOL-5(4H)-ONE 357639-12-4 C23H15F2NO3
4-[(Z)-(4-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-1,3-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-5-ONE 39143-19-6 C22H15FN2O
(Z)-3-(4-FLUOROANILINO)-2-[4-(3-FLUOROPROPOXY)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 477888-38-3 C18H16F2N2O
(Z)-Flupentixol dihydrochloride
ZFM1 protein, mammalian
ZFM1 protein
Zfn-Hx Control Peptide (KLH)
Zfn-Hx Control Peptide
Zfn-Hx
zfOC1 protein
ZEYLENL 2,6-DIISONICOTINIC ESTER
(-)-ZEYLENOL C21H20O7
(-)-ZEYLENOL 78804-17-8 C21H20O7
zfpA protein 126340-19-0
(5Z,9E,11Z,13E)-8,15-Dihydroxy-5,9,11,13-icosatetraenoic acid
(2Z,4E,6Z,8E)-N-butyl-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)n ona-2,4,6,8-tetraenamide 84680-30-8 C24H37NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123