StructureChemical NameCASMF
(Z)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-one
(Z)-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)(1-butyl-1H-imidazol-2-yl) ketone O-(2-dipropylaminoethyl)oxime
(Z)-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl) ketone O-(2-dipropylaminoethyl)oxime
(Z)-3-(2,6-Dichlorophenyl)propenoic acid 20595-50-0
(Z)-2,2'-Dibromostilbene 56667-11-9
(Z)-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl) ketone oxime
(Z)-1,3-Dichloro-1-butene 56800-07-8
(Z)-2,3-Dibromo-4-oxo-2-butenoic acid methyl ester 23017-73-4
(Z)-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)(2-methyl-2H-pyrazol-3-yl) ketone O-(2-dipropylaminoethyl)oxime
(Z)-2,3-Dibromo-2-butenedioic acid dimethyl ester 62675-22-3
(Z)-2,3-Dibromo-3-phenylpropenoic acid 708-82-7
(Z)-1,3-Dichloro-1-propene 10061-01-5 C3H4Cl2
(5Z)-5-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)-2-THIOXOIMIDAZOLIDIN-4-ONE C10H6Cl2N2OS
(Z)-2,3-Dichloro-3-phenylpropenoyl chloride 58316-86-2
(Z)-4,4'-Dichloroazobenzene 30926-04-6
(Z)-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)(1-butyl-1H-imidazol-2-yl) ketone oxime
(Z)-α,β-Dichlorostilbene 5216-32-0 C16H14ClNO2
(Z)-5,5'-Dibromo-Δ2,2'-biindoline-3,3'-dione
(Z)-2,4-Dichloro-2-butenoic acid methyl ester
(Z)-2,3-Dibromopropenoic acid methyl ester 26631-70-9
(Z)-2,4-Dichloro-(1-2H)-1-pentene
(Z)-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethene 3720-09-0
(Z)-3,4-Dichloro-2-butenoic acid 75707-02-7
(Z)-2,3-Dichloro-2-butenoic acid 24557-15-1
2-[(5Z)-5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID C15H13Cl2NO3S2
(2Z)-2-[(2,6-DICHLOROPHENYL)HYDRAZONO]-3-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C14H17Cl2N5OS
(5Z)-5-[(2,4-DICHLOROBENZOYL)IMINO]-2-(2-METHOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C17H12Cl2N4O3S
4-[(Z)-3-(2,4-dichlorophenyl)-2-propenoyl]phenyl pivalate
(Z)-3-(2,3-dichlorophenyl)-2-(2,2-dimethylpropanoyl)-2-propenenitrile
(Z)-2-{4-[3-(2,6-dichlorobenzyl)-2-methyl-4-oxo-1(4H)-pyridinyl]phenyl}-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[2-(2,6-dichlorophenoxy)acetyl]-3-(2,4-difluoroanilino)-3-hydroxy-2-propenenitrile
(Z)-2-(2,6-dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2-propenal
(Z)-3-[2-(2,4-dichlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-3-yl]-2-(3-methylphenyl)-2-propenenitrile
4-[(Z)-(2,4-dichlorophenyl)methylidene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one
(Z)-3-(3,5-dichloroanilino)-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
(Z)-4-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)ETHYLIDENE)-1-(P-TOLYLSULFONYL)INDOLIN-3-YL)MORPHOLINE C27H26Cl2N2O4S
(Z)-4-((3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2,4-DIOXOTHIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE HYDROSULFIDE C23H11Cl4NO3S2
(5Z)-5-{[5-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-METHYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C15H9Cl2NO2S2
(Z)-3-((1-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C26H25Cl2N3O4S
(Z)-2-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-(GUANIDINOIMINO) ACETONITRILE
(Z)-1,2-dichloro-3,3-difluoro-prop-1-ene 2805-21-2 C3H2Cl2F2
(Z)-3-((1-(2,4-DICHLOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H25Cl2N3O4S
(2Z)-5-(2,5-DICHLOROBENZYL)-2-[(4-ISOPROPYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C19H18Cl2N2OS
(2Z)-1-(4-[(2,6-DICHLOROBENZYL)OXY]PHENYL)-4,4,4-TRIFLUORO-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C17H11Cl2F3O3
(2Z)-2-[(6,8-DICHLORO-4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE][1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE C19H8Cl2N2O3S
2-[(Z)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-N-(4-PYRIDINYL)-1-HYDRAZINECARBOXAMIDE 866050-05-7 C14H12Cl2N4O
(2Z)-2,3-DICHLORO-4-OXOBUT-2-ENOIC ACID C4H2Cl2O3
(2Z)-2-[(2,3-DICHLOROPHENYL)HYDRAZONO]-3-MORPHOLIN-4-YL-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C13H14Cl2N4O2S
(Z)-4-(3,4-dichloroanilino)-3-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-buten-2-one 1025138-31-1 C17H15Cl2NO3S
(Z)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(dimethylamino)-2-propenal
(1Z)-2-(2,3-dichlorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-(2,5-dichlorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-4-(2,4-dichlorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-[(2,5-dichlorophenyl)sulfonyl]-N'-hydroxyethanimidamide
2-[(5Z)-5-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PENTANEDIOIC ACID C15H11Cl2NO5S2
(5Z)-5-(2,3-DICHLOROBENZYLIDENE)-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C16H7Cl4NO2S
(2Z)-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4,4,4-TRIFLUORO-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C10H5Cl2F3O2
(5Z)-1-(2,5-dichlorophenyl)-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)-5-[(3-nitrophen yl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione 121608-34-2 C27H20Cl2N4O5S
(5Z)-3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-5-(3,4-DIETHOXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C20H17Cl2NO4S
(Z)-1,2-Dichloro-4-phenylthio-2-butene 60263-69-6
(Z)-2,2'-Dichloroazobenzene 63213-02-5
(Z)-(2,3-Dichloro-4-methoxyphenyl)(2-furanyl) ketone O-(2-dipropylaminoethyl)oxime
(Z)-2,3-Dichloroacrylic acid 3533-68-4 C3H2Cl2O2
4-[(Z)-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)ETHENYL]-2-(3-FLUORO-4-IODOPHENYL)PYRIMIDINE C18H10Cl2FIN2
(2Z)-2-[(2,6-DICHLOROPHENYL)HYDRAZONO]-3-MORPHOLIN-4-YL-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C13H14Cl2N4O2S
(2Z)-5-(2,5-DICHLOROBENZYL)-2-[(4-ETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H16Cl2N2OS
(Z)-1,3-dichloroprop-1-ene 8070-55-1 C6H8Cl4
(Z)-2,3-DICHLORO-4-OXO-BUTENOIC ACID C4H2Cl2O3
(1Z)-2-(2,5-dichlorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(2,3-dichlorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-(2,4-dichlorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-(2,5-dichlorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
4-{(Z)-[3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE C24H14Cl3NO4S2
(Z)-3-((1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C27H27Cl2N3O4S
5-[(Z)-(2,4-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-4H-THIENO[2,3-B]THIOPYRAN-4(6H)-ONE 478246-96-7 C14H8Cl2OS2
(2Z)-1-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C10H8Cl2O2
(Z)-3-((1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C26H25Cl2N3O4S
(1Z)-4-(2,3-dichlorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(2,4-dichlorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
2-([(3Z)-4,5-DICHLORO-3H-1,2-DITHIOL-3-YLIDENE]AMINO)PHENOL C9H5Cl2NOS2
(Z)-2,3-dichloro-3-[(2-chlorobenzyl)sulfonyl]-N-(6-methoxy-2-pyridinyl)-2-propenamide
4-[(Z)-2-(2,4-dichlorophenoxy)-1-(dimethylamino)ethylidene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one
(Z)-2-(2,6-DICHLOROPHENYL)-3-[4-(3-FORMYL-1H-INDOL-1-YL)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 692287-49-3 C24H14Cl2N2O
Z-2-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-GUANIDINIMINO)ACETONITRILE
(Z)-2-(2,4-DICHLORO-5-FLUORO-BENZOYL)-3-ETHOXY-ACRYLIC ACID ETHYL ESTER 86483-52-5 C14H13Cl2FO4
(2Z)-5-(2,3-DICHLOROBENZYL)-2-[(4-ETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H16Cl2N2OS
(Z)-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)ACRYLONITRILE C15H8Cl2FN
4-[(Z)-2-(2,6-dichlorophenyl)hydrazono]-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C16H10Cl2N6O3S
4-[(Z)-2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)hydrazono]-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C16H9Cl2N7O5S
4-[(Z)-2-(2,5-dichlorophenyl)hydrazono]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C11H9Cl2N5OS
4-[(Z)-2-(2,5-dichlorophenyl)hydrazono]-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C16H10Cl2N6O3S
(Z)-2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-3-[2-(METHYLSULFANYL)-3-QUINOLINYL]-2-PROPENENITRILE 1164533-11-2 C19H12Cl2N2S
(5Z)-5-{[5-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-PHENYL-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C20H11Cl2NO3S
(Z)-3-[2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[2,1-B][1,3]BENZOTHIAZOL-3-YL]-2-(3-METHYLPHENYL)-2-PROPENENITRILE 478041-78-0 C25H19Cl2N3S
(2Z)-5-(2,3-DICHLOROBENZYL)-2-[(4-ISOPROPYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C19H18Cl2N2OS
Z-2-(2,3-Dichlorophenyl)methylene-3-oxobutanoic acid methyleater 68064-69-7 C12H10Cl2O3
(2Z)-2-{[1-(2,4-DICHLOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL]METHYLENE}[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE C25H15Cl2N3OS
2-([(3Z)-4,5-DICHLORO-3H-1,2-DITHIOL-3-YLIDENE]AMINO)BENZENETHIOL C9H5Cl2NS3
(2Z)-5-(2,3-DICHLOROBENZYL)-2-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H16Cl2N2OS
(2Z)-1-(4-[(2,6-DICHLOROBENZYL)OXY]PHENYL)-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C17H14Cl2O3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123