ChemicalBook
1804059-13-93-(1-Chloro-2-oxopropyl)-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
1803810-98-12-Fluoro-4-iodo-3-(methylthio)pyridine
1803433-16-0Methyl 3,4-dihydroxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1261781-95-6Ethyl 5-fluoro-6-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)nicotinate
1361651-60-62,2',4',6'-Tetrachlorobiphenyl-3-methanol
1804000-88-1Ethyl 2-bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1335110-52-52-Methoxy-5-nitro-4-phenylpyridine
1806442-78-32-Mercapto-4-nitrophenylpropanoic acid
1804297-81-1Methyl 4-cyano-3-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
1807433-72-2Ethyl 3-(2-carboxyvinyl)-5-propionylphenylacetate
1404312-00-02-(2,6-dichloro-3-fluoro-phenyl)propan-1-ol
1804195-59-21-Chloro-3-(4-ethyl-2-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-2-one
1806682-17-61-(3-Bromopropyl)-4-ethoxy-3-nitrobenzene
1261435-02-25,2',3',4',5',6'-Hexafluorobiphenyl-3-ethylamine
1806033-10-24-Chloro-6-(difluoromethyl)-3-methylpyridine-2-methanol
1805259-60-24-Chloro-3-cyano-2-(difluoromethyl)pyridine-5-carboxamide
1804889-59-53'-Chloro-6'-methyl-2'-nitrophenacyl bromide
1220422-98-9N-Ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-3-sulfonamide
60698-40-0Hydrazinecarbothioamide, 2-[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]-
1805101-00-1Ethyl 4-bromo-2-cyano-6-mercaptophenylacetate
1361765-47-02-(Aminomethyl)-3-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxamide
1804517-62-11,4-Diiodo-2-fluoro-6-(fluoromethyl)benzene
1804743-10-94-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetonitrile
1803922-76-03-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetonitrile
1803902-09-13-Bromo-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylic acid
1969288-15-0rac-(3R,4S)-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, trans
1361698-33-04-(Difluoromethyl)-2-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-sulfonamide
1806458-31-0Methyl 3-(2-chloropropanoyl)-2-nitrophenylacetate
1805279-27-9Ethyl 5-methyl-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
1803602-32-56-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carbonyl chloride
1805887-30-23-Bromo-1-(4-(difluoromethoxy)-3-mercaptophenyl)propan-1-one
1805876-81-6Ethyl 3-carboxy-2-hydrazinylbenzoate
1805204-17-44-(Chloromethyl)-3-(difluoromethyl)-2-hydroxy-6-nitropyridine
1361747-17-22-(2,6-Dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine-4-acetonitrile
1361789-70-9Ethyl 2-methyl-6-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetate
1267334-91-78-Amino-6-methyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
1805085-34-04-Amino-2-(difluoromethyl)-3-iodopyridine-5-methanol
1803692-90-13-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetic acid
1804547-36-13-Chloro-6-methoxy-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804017-41-13-Amino-2-fluoro-5-(fluoromethyl)-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1804066-00-93-(3-Bromopropyl)-2-ethoxybenzylbromide
1803575-25-8Ethyl 6-bromo-3-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1804655-06-8Ethyl 4-chloro-5-(fluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1804278-57-62-(3-Bromopropanoyl)-3-ethylbenzonitrile
1261992-92-03-Fluoro-5-(4-methylthiophenyl)phenol
1261750-90-62-Methyl-5-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)pyrimidine
1804743-09-62-Fluoro-3-(fluoromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxaldehyde
1804722-17-5Ethyl 6-cyano-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1804572-35-74-Bromo-3-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylic acid
1804592-93-54,5-Dimethoxy-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1806681-17-33-(2-Fluoro-3-(methylthio)phenyl)propanal
1806349-40-5Methyl 4-cyano-2-trifluoromethoxy-6-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1803771-17-62,4-Dimethyl-3-(fluoromethyl)phenol
1806434-99-02-(3-Bromopropyl)-5-iodoaniline
1806195-10-76-(Aminomethyl)-2-chloro-3-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1805582-94-83-Bromo-4-chloropyridine-2-methanol
1361524-85-73,2',3',4'-Tetrachlorobiphenyl-4-ethanone
1803645-93-3Methyl 3-amino-6-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetate
1806570-64-82-Amino-4-(2-cyanoethyl)phenylacetonitrile
1804611-22-02,6-Diamino-3-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine
2031269-41-52-(trifluoromethyl)-4h,5h,6h,7h-pyrazolo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
1805697-91-92-(3-Chloropropanoyl)-3-ethylbenzaldehyde
1858257-01-86,8-Dichloro-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-naphtho[2,3-b]-1,4-dioxin
945369-45-96-(5-bromo-2-chlorophenyl)-3-methyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole
2246601-18-14-Fluoro-2-(2',5'-difluorobenzyloxy)thiophenol
1804538-72-44-Amino-5-(bromomethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
1806151-09-64-(Difluoromethyl)-2-methoxy-3-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
1805343-30-93-Bromo-6-chloro-4-(difluoromethyl)pyridine-2-sulfonamide
1804781-37-02-Fluoro-6-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde
1803908-24-82-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carbonyl chloride
1803532-04-82,3-Diamino-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-methanol
1804195-03-62-(3-Chloropropyl)-5-fluorobenzylalcohol
1806092-18-1Ethyl 2,3-dibromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetate
1806569-26-55-Methoxy-2-propionylbenzaldehyde
1806709-97-65-(3-Bromopropanoyl)-2-methylphenylacetonitrile
1803604-01-4sodium 6-amino-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonate
1804104-75-35-(Chloromethyl)-2-(2-oxopropyl)phenylacetic acid
1805335-32-34-Amino-3-bromo-5-(difluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
1804695-24-63-Chloro-5-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetic acid
1361706-60-63-(3,5-Dichlorophenyl)picolinaldehyde
1804003-68-6Methyl 5-bromo-2-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1803701-44-1Methyl 3-(chloromethyl)-6-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylate
1805857-44-6Methyl 2-ethyl-6-(3-oxopropyl)benzoate
1807331-70-92,3-Diiodo-4-methoxycinnamic acid
1805224-54-74-Chloro-3-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
1807437-57-54-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
1807403-27-53-(3-Bromopropyl)-2-nitrocinnamic acid
1806609-88-0Methyl 3-(1-chloro-2-oxopropyl)-4-(difluoromethoxy)phenylacetate
1803538-70-6Ethyl 3-amino-5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1803849-50-42,3-Difluoro-4-(difluoromethoxy)benzoylchloride
1805722-97-74-(3-Chloro-2-oxopropyl)-3-(trifluoromethylthio)anisole
1806623-00-64-(3-Bromopropanoyl)-3-(difluoromethoxy)phenylacetic acid
1803935-32-13-Cyano-2,5-dimethyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1806775-42-73-(Difluoromethyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxaldehyde
1804161-31-6Methyl 2-(3-chloro-2-oxopropyl)-4-fluorophenylacetate
1803922-33-9Ethyl 3-cyano-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
480460-26-27-Benzyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
1807164-18-6Methyl 4-bromo-5-cyano-2-mercaptophenylacetate
1806350-47-91,3-Dichloro-2-fluoromethyl-4,5,6-trifluorobenzene
1803691-20-4Ethyl 2-chloro-4-iodo-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved