ChemicalBook
1805581-95-66-(Difluoromethyl)-3-fluoro-2-iodopyridine-4-sulfonyl chloride
1805049-94-83-Cyano-2-difluoromethoxy-5-(trifluoromethylthio)phenylacetic acid
1361897-16-6Methyl 3-(difluoromethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
1806603-02-0Methyl 3-(2-bromopropanoyl)-4-(trifluoromethyl)benzoate
1804041-86-8Methyl 2-(3-chloro-2-oxopropyl)-5-(difluoromethyl)benzoate
1261963-27-295%
1806114-28-23-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-sulfonamide
1803715-01-63-(Chloromethyl)-4-(3-chloropropyl)anisole
1804568-95-33-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804814-52-5Methyl 4-cyano-2-(trifluoromethoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetate
2089972-25-65-Bromo-4-fluoro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
1804318-91-95-Hydroxy-4-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxaldehyde
1803479-86-83-(Aminomethyl)-2-bromo-5-methoxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1361797-90-1Ethyl 3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
155998-86-01-[Phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]-1H-1,2,3-benzotriazole
1806076-01-63-Fluoro-2-hydroxy-4-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1803881-86-83-(3-Chloropropyl)-5-methoxyaniline
1803867-47-13-(3-Bromopropyl)-5-chlorobenzoic acid
1804709-21-4Methyl 5-methyl-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1803456-46-32-Amino-3-hydroxy-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1803725-55-41-(3-Chloropropyl)-4-ethyl-2-(trifluoromethylthio)benzene
1804583-13-8Ethyl 5-amino-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1805191-47-24-Bromo-3-fluoro-2-hydroxythioanisole
1804207-31-53-(3-Bromopropyl)-4-formylphenylacetonitrile
1803906-38-82-Chloro-6-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetic acid
937651-60-0Ethyl 4-chloro-3-chlorosulfonylbenzoate
1361587-11-2Ethyl 2-(2,4,6-trichlorophenyl)pyrimidine-5-carboxylate
1803637-22-06-Cyano-3,4-diiodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804303-80-76-(Chloromethyl)-4-fluoro-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1805105-06-93,4-Bis(trifluoromethyl)-5-methylbenzodifluoride
1805645-33-36-Chloro-3-methoxy-2-phenylpyridine
1803945-59-64-Amino-6-(chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxaldehyde
1261770-38-03-Phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonyl chloride
1361791-30-12-(2,5-Dichlorophenyl)-3-fluoro-4-methylpyridine
1806003-22-42-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methoxypyridine-5-acetonitrile
1805880-32-3Methyl 2-(2-cyanoethyl)-6-mercaptophenylacetate
1805929-89-84-Cyano-3-fluoro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxaldehyde
1805877-24-03-(2-Chloropropanoyl)-2-(methylthio)anisole
2171635-09-72-amino-3-(4-bromo-5-hydroxypyridin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
1805677-80-8Methyl 3-(carboxymethyl)-4-(2-oxopropyl)benzoate
1805224-91-26-Chloro-2-cyano-3-(difluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
1806507-39-04-Amino-3-(3-chloropropanoyl)phenylacetic acid
1261877-41-13-(2,3-Difluorophenyl)-5-methoxypyridine-4-acetic acid
1804295-61-12,4-Dibromo-6-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806594-00-22-Methoxy-4-propionylphenylacetonitrile
1804392-25-32-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-sulfonyl chloride
1803937-23-6Methyl 5-chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
1804415-81-3Methyl 4-cyano-3-methyl-5-nitrophenylacetate
1805897-81-7Ethyl 3-(2-(hydroxymethyl)-5-(trifluoromethylthio)phenyl)propanoate
1805931-36-52-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
2173996-98-88-(trifluoromethyl)isoquinoline-4-carboxylic acid
1804583-91-26-Amino-4-bromo-2-(difluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1804730-15-12-Chloro-3-cyano-5-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine
2137550-53-7rac-(2R,3S)-2-[({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)methyl]oxolane-3-carboxylic acid, cis
1803623-21-3Ethyl 3-cyano-5-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetate
1806673-35-7Ethyl 2-carboxy-6-(3-chloro-2-oxopropyl)phenylacetate
1804328-94-65-(Chloromethyl)-2-fluoro-3-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1227605-75-54-Bromomethyl-2-methoxy-3-(pyridin-3-yl)pyridine
1804813-14-63-(Chloromethyl)-2-cyano-6-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1804029-74-03-(Bromomethyl)-2,6-difluoro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1803821-39-72-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)aniline
1804820-95-82-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetonitrile
1804799-61-82-Chloro-3-(chloromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylic acid
1803973-93-45-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-sulfonamide
1805112-54-23-Amino-6-(difluoromethyl)-4-fluoropyridine-2-acetic acid
1805729-61-63-(Carboxymethyl)-2-(3-oxopropyl)phenylacetonitrile
1804096-52-32-(2-Bromopropanoyl)-4-methoxythiophenol
1804838-46-7Methyl 3-(chloromethyl)-2-iodo-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1804506-87-34,5-Dimethyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
1805227-52-42-(Bromomethyl)-5-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
1221184-57-11-(2'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl-4-yl)ethanone
1805161-24-33'-Chloro-2',5'-difluorophenacyl chloride
1804648-23-43-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodo-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1804744-39-5Ethyl 3-fluoro-4-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1806581-84-9Methyl 3-(5-(bromomethyl)-2-(methylthio)phenyl)propanoate
1803650-78-3Ethyl 5-chloro-3-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1804304-20-8Ethyl 2-cyano-3-(fluoromethyl)-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetate
2219374-20-4methyl 2-(4,4-dimethylpyrrolidin-2-yl)acetate hydrochloride
1806240-08-34-Iodo-2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxamide
1361694-18-94-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carbonyl chloride
1361732-06-02-Nitro-6-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
2166577-70-2ethyl 1-[(oxiran-2-yl)methyl]-1h-pyrazole-4-carboxylate
1807276-01-26-Cyano-2,3-dihydroxybenzenesulfonyl chloride
1807169-19-22-Chloro-3-trifluoromethoxy-5-(trifluoromethylthio)aniline
1804628-34-92-Chloro-3-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine-6-carboxaldehyde
1805604-76-52-(Difluoromethyl)-6-fluoro-3-methylpyridine-5-carboxamide
1361691-61-32-(Chloromethyl)-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
1804451-47-52-(Carboxy(hydroxy)methyl)benzo[d]oxazole-7-acetic acid
59225-17-14-amino-2,6-dihydro-Pyridazino[4,5-c]quinoline-1,5-dione
1804254-45-23-Carboxy-4-(2-carboxyethyl)phenylacetic acid
1803812-19-22-Cyano-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
1806229-59-36-Bromo-4-cyano-2-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1804586-05-7Methyl 3-amino-2-bromo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetate
1805715-92-7Methyl 3-(3-(carboxymethyl)-5-mercaptophenyl)propanoate
1806231-36-6Methyl 2-bromo-4-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetate
1047045-99-75-(2,3-Dichlorophenyl)nicotinic acid
1804618-92-54-Bromo-3-nitro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetic acid
1804587-84-5Ethyl 6-amino-4-chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1806027-36-0Ethyl 4-bromo-3-cyano-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1803616-09-24-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-methanol
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved