ChemicalBook
2177257-90-6[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine, 8-bromo-7-(trifluoromethyl)-
554405-85-5Ethanone, 2-chloro-1-[2,5-dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-
879424-67-6Piperazine, 1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-4-(phenylsulfonyl)-
477219-32-24-(2-氟-2-丙基)苯酚
131358-05-9Benzene, 1,2-diethoxy-3-ethyl-
858024-92-7Naphthalene, 1-(bromomethyl)-2-chloro-
934494-00-5Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 2-amino-4-methyl-8-(1-methylethyl)-
99633-10-0β-D-Glucopyranoside, 4-[(2S,3R,4S)-4-[[4-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl]methyl]tetrahydro-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-furanyl]-2-methoxyphenyl
2378628-49-8Thieno[3,2-b]thiophene, 3-methoxy-
59771-04-9Benzene, 1-(1-bromo-2-methylpropyl)-4-methyl-
1159835-40-11,4-Piperidinedicarboxylic acid, 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-, 1-(1,1-dimethylethyl) 4-methyl ester
1211538-35-04-Pyrimidinecarboxylic acid, 5-hydroxy-, methyl ester
1312162-73-45H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-dichloro-6,7-dihydro-7-[(4-methoxyphenyl)methyl]-
100346-15-4Benzenemethanamine, 2,4,5-tribromo-
1025666-48-1(Z)-3-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino]-2-(3,4-dichlorobenzoyl)prop-2-enenitrile
13151-83-2Cyclohexane, (1-ethyldecyl)-
935733-18-9N-(4-acetyl-2-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
5205-12-93-METHYLBUT-3-ENYLBENZOATE
74571-65-61-(3-chloropropyl)-4-ethylpiperazine
57455-14-8Pentanoic acid, 3-bromo-4-methyl-2-oxo-, methyl ester
1709-06-4Acetamide, 2-chloro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
398470-26-32-Thiazolamine, N-1,3-benzodioxol-5-yl-4-[4-(2-methylpropyl)phenyl]-
890092-21-4methyl 3-(1{H}-tetrazol-1-yl)-1{H}-indole-2-carboxylate
1856028-98-24-iodo-5-(isopropoxymethyl)-1-propyl-1H-pyrazole
1856096-01-9N-(4-fluorobenzyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-amine
1782858-86-93-bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
2227197-67-1tert-butyl (3S,5R)-3-amino-5-methoxypiperidine-1-carboxylate
1895783-12-63-amino-1-isopropyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
1856051-88-1N-[(5-fluoro-2-thienyl)methyl]-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
2376590-40-6Benzoic acid, 3-[[[4-[(4-fluorophenyl)methoxy]-3-methylphenyl]methyl]amino]-
1856021-73-23-methyl-N-[(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)methyl]-1-propyl-1H-pyrazol-4-amine
1856042-67-5N-[4-(dimethylamino)benzyl]-1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-amine
2171313-98-51-ethyl-5-nitro-1H-pyrazol-3-amine
134888-96-3Butanamide, 3-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-
1856079-76-91-(4-fluorophenyl)-N-[(1-propyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1856102-07-21-isobutyl-3-(isopropoxymethyl)-1H-pyrazole
1856079-05-4ethyl 4-bromo-1-isopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
1856085-73-8ethyl 4-bromo-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
2554776-10-0(S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid 2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl ester
2171318-17-31-isopropyl-4-(morpholin-4-ylcarbonyl)-1H-pyrazol-3-amine
1923735-59-4[1,1':3',1''-Terphenyl]-4'-amine, N-[4-(1-naphthalenyl)phenyl]-
1607447-79-91,4-Naphthalenedione, 2-[(3-methylbutyl)amino]-
1856073-84-1N'-[(1-cyclopentyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-N,N-diethylethane-1,2-diamine
83800-88-84(3H)-Quinazolinone, 2-(4-bromophenyl)-
1152574-17-8Benzonitrile, 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-(trifluoromethyl)-
2171313-56-53-amino-1-isopropyl-N-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
168158-52-9[1,1'-Biphenyl]-4-ol, 3,4'-difluoro-
1256788-49-4Ethanone, 1-[2-(difluoromethyl)-4-pyridinyl]-
1855950-09-24-({[1-(2-fluoroethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]amino}methyl)benzene-1,3-diol
1174171-91-53-Pyridinesulfonamide, 6-(trifluoromethyl)-
764704-38-3[1,1'-Biphenyl]-3-amine, 2'-(trifluoromethoxy)-
1675732-94-1Benzenemethanesulfonyl fluoride, 2-nitro-
1856095-74-3N-(3-fluorobenzyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
1856051-99-4N-(2,3-difluorobenzyl)-1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine
1498113-33-9(3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetonitrile
1855943-47-31-ethyl-N-[(1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
2306246-27-32-Azabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, (1R,4R,5R)-
2054953-17-0ethyl 3-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-1-yl)-4,4,4-trifluorobutanoate
10514-27-9Isothiazole, 3-(4-methoxyphenyl)-
1408279-16-21H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[2-[(trifluoromethyl)thio]ethyl]-
1856056-94-4N-(2,3-difluorobenzyl)-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine
1856046-53-1N-{[1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl}-3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
361157-90-6Benzoic acid, 4-fluoro-3-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-
116570-83-31H-Pyrazol-3-amine, 5-methyl-4-(1-methylethyl)-
179308-49-71,6-Dioxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, 7-hydroxy-4-methoxy-7,8-dimethyl-9-methylene-
2171318-28-65-amino-N-(sec-butyl)-1-ethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
1856076-93-1N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1856032-92-21-ethyl-N-[(1-ethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
1946812-74-35-[1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
1855937-88-01-(4-chlorophenyl)-N-[(5-fluoro-2-thienyl)methyl]methanamine
1856019-69-6N-{[1-(2,2-difluoroethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methyl}-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-amine
1693955-94-04(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-2-cyclopropyl-
1855949-49-33-(sec-butoxymethyl)-1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
1856081-71-4(3-methyl-1-propyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](2-morpholin-4-ylethyl)amine
2306254-30-6Carbamic acid, N-[(3R,5S)-5-(difluoromethyl)-3-piperidinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
1803606-89-4Benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-4-methoxy-5-nitro-
1856075-63-21-isopropyl-N-[(1-propyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-1H-pyrazol-4-amine
1856092-10-85-[(diisobutylamino)methyl]-1-ethyl-1H-pyrazol-3-amine
54763-99-43-heptyl-delta(1)-tetrahydrocannabinol
2229238-53-12,2-Difluoro-3-methyl-pentanoic acid
1020961-27-6Benzenamine, 4-fluoro-N-(2-methoxyethyl)-2-methyl-
1856079-56-5N'-[(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine
1856081-47-4N-benzyl-3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
1856046-41-71-methyl-3-(propoxymethyl)-1H-pyrazol-5-amine
1856038-90-8{[1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl}(3-morpholin-4-ylpropyl)amine
1856050-86-63-[(2,2-difluoroethoxy)methyl]-1-methyl-1H-pyrazole
1856057-95-84-iodo-1-(3,3,3-trifluoropropyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1856021-67-4methyl 4-nitro-1-(3,3,3-trifluoropropyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
1856074-59-31-[1-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-N-(2-thienylmethyl)methanamine
2152776-28-6Carbamic acid, N-(3-bromophenyl)-, 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
1856037-99-45-{[(5-fluoro-2-thienyl)methyl]amino}-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
1462380-24-01H-Pyrazole, 3-(1,1-difluoroethyl)-
2101747-65-1Cyclopropane, 1-ethynyl-1-(trifluoromethyl)-
42326-68-1Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde, 4-methoxy-
1856099-69-85-(isopropoxymethyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
1197808-29-9Carbamic acid, N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, 2,2,2-trifluoroethyl ester
2054953-81-83-bromo-1-isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
1856048-72-02-(4-{[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
120090-56-424,25,26-Trinorolean-3-en-29-oic acid, 3-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2-oxo-, (5β,8α,9β,10α,13α,14β,20α)-
1856046-35-95-amino-1-ethyl-N-(2-ethylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved