ChemicalBook
1807161-18-75'-Amino-4'-fluoro-2'-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
1804041-05-1Methyl 2-(difluoromethyl)-3-propionylbenzoate
1806315-42-3Ethyl 2-cyano-4-methyl-6-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1261859-94-25-Methyl-2-(2,4,5-trichlorophenyl)isonicotinaldehyde
1806128-96-04-Amino-2-(fluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetonitrile
1261677-71-7Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorophenylacetate
1807304-57-92-Cyano-5-formyl-4-hydroxyphenylacetic acid
1261636-95-6Ethyl 3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)isonicotinate
2225147-29-31-{3-[(dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)methoxy]phenyl}pyrrolidin-2-one
1804237-07-73-(4-Chloro-3-(fluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
1806570-69-33-(2-Chloropropanoyl)-4-nitrobenzaldehyde
1803533-88-12,3-Dimethyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxaldehyde
1806525-96-12-(3-Bromo-2-oxopropyl)-5-(bromomethyl)phenylacetic acid
1806011-45-9Methyl 3-(aminomethyl)-6-cyano-4-(difluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
1361811-44-0Methyl 2-(bromomethyl)-5-(difluoromethyl)-3-methoxypyridine-6-acetate
1807160-70-82-Cyano-3-difluoromethyl-6-formylbenzenesulfonyl chloride
1955547-91-77,7-dimethyl-6-azaspiro[3.4]octane hydrochloride
1803868-75-83-(Chloromethyl)-5-nitrophenylpropanoic acid
1806919-00-52-Bromo-4-(bromomethyl)-5-(difluoromethyl)pyridine-3-methanol
1361670-22-52,2',3',6'-Tetrachlorobiphenyl-3-acetonitrile
1227576-42-22-(Pyridin-4-yl)pyridine-3-acetic acid
2307976-74-395%
1806165-13-83-Iodo-5-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetic acid
1806714-99-7Ethyl 2-(3-bromopropyl)-4-(trifluoromethyl)phenylacetate
1806553-02-52-Amino-3-hydrazinylphenylacetic acid
1361712-41-52-Methyl-5-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-methanol
1806362-20-82-(3-Bromopropanoyl)-4-fluorobenzonitrile
1804382-67-94-Amino-2-methoxy-3-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1803469-43-32,3-Difluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1803652-71-25-Cyano-4-iodo-2-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806217-35-5Methyl 2-amino-6-(chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetate
1361754-80-42-Methyl-4-(trifluoromethoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetonitrile
1804463-45-34-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-methoxypyridine-5-sulfonyl chloride
1807156-68-84-Cyano-2-fluoro-3-formylphenylacetic acid
1361502-94-4Ethyl 3-(chloromethyl)-5-(difluoromethyl)-2-methylpyridine-6-acetate
1803885-37-12-Chloro-1-(2-(chloromethyl)-4-nitrophenyl)propan-1-one
94596-96-02-Amino-6-hydroxybenzoic acid hydrochloride
1806310-82-63-Cyano-6-iodo-2-(trifluoromethylthio)benzenesulfonyl chloride
1803690-30-3Ethyl 4-chloro-3-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1805860-18-73-(3-Bromo-2-oxopropyl)-5-(trifluoromethoxy)phenol
1804544-68-05-Chloro-4-cyano-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxamide
1804856-83-4Ethyl 2-(difluoromethyl)-3-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxylate
1803639-72-6Ethyl 3-amino-4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetate
1804577-72-73-Amino-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-methanol
1261665-27-32-Fluoro-6-(2,4,5-trichlorophenyl)pyridine-3-acetic acid
1807160-79-75-(Chloromethyl)-3-cyano-2-(difluoromethyl)-4-fluoropyridine
1804434-25-03-Hydroxy-5-methoxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxamide
1804604-85-03-Bromo-5-chloro-6-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804030-86-13,5-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetonitrile
1806014-52-72-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)pyridine-6-methanol
1803619-35-33-Cyano-5-nitro-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine
1361885-12-2Ethyl 5,6-bis(2,3-dichlorophenyl)picolinate
1804862-18-72-(Difluoromethyl)-4-hydroxy-5-methylpyridine-3-carboxamide
1804330-04-84-Cyano-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1805856-30-74-(3-Chloropropanoyl)-2-(trifluoromethylthio)mandelic acid
1225741-43-44-(3-Acetylphenyl)-3-fluorophenol
1806698-33-83-Hydroxy-4-(2-oxopropyl)benzoic acid
1804578-99-12-Amino-3-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetic acid
1806122-91-73,5-Dichloro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxamide
2225127-09-1(1R)-1-(4-bromophenyl)-2,2-difluoroethan-1-amine hydrochloride
1333249-96-98-Bromo-3-chloro-4-hydroxy-2,6-dimethylquinoline
1384428-86-72-bromo-N-[2-methyl-2-(morpholin-4-yl)propyl]acetamide hydrobromide
1261504-43-12-(2,3-Difluorophenyl)-5-methylpyridine-3-methanol
1804857-13-3Ethyl 3-(difluoromethyl)-6-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylate
2031269-32-43-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
1804436-56-3Methyl 5-methoxy-2-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1804587-91-44-Amino-2-chloro-5-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806229-02-64-Bromo-2-cyano-5-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonamide
1361566-45-17-Fluoro-6-(2,4,6-trichlorophenyl)indole
1806013-81-93-Bromo-2-chloro-4-(difluoromethyl)-5-(trifluoromethoxy)pyridine
100132-45-42-Furancarboxylic acid, 5-[(dimethylamino)methyl]-, ethyl ester
2137782-15-9methyl 2-formyl-6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
1805183-79-22-Bromo-5-cyano-3-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
1807092-13-2Ethyl 4-cyano-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoate
1804809-14-04-(Aminomethyl)-3-cyano-5-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetic acid
1261498-02-54-(2,3-Difluorophenyl)indole-3-carboxaldehyde
1804615-98-23-Chloro-2-(chloromethyl)-6-fluoro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1805891-73-94-(3-Bromo-2-oxopropyl)-3-(difluoromethyl)benzoic acid
1804292-36-12,3-Dimethyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetonitrile
1361900-20-03'-Difluoromethyl-2,6-dichloro-2'-trifluoromethyl-biphenyl
1798794-71-42-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-amine hydrochloride
1805845-14-03-(2-Mercapto-3-(trifluoromethylthio)phenyl)propanenitrile
1806669-08-8Ethyl 3-(2-(difluoromethyl)-6-(methylthio)phenyl)propanoate
2173998-90-67-azaspiro[3.5]nonan-5-ol oxalic acid
1805748-79-13-(4-(Methylthio)-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
2138573-30-32-{8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}acetic acid hydrochloride
1804613-41-92-Amino-6-(fluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-methanol
2301859-18-5.
1804696-89-62-(Bromomethyl)-5-cyano-3-methoxy-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1806415-55-31-Fluoro-5-fluoromethyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
1806348-60-62-Bromo-4-(3-oxopropyl)phenylacetonitrile
1806772-68-8Methyl 3-(difluoromethyl)-4-nitro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1361753-11-83-(Fluoromethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxaldehyde
1805547-41-45-(Aminomethyl)-3-(difluoromethyl)-2-iodo-4-nitropyridine
1806363-52-92-(1-Bromo-2-oxopropyl)-4-methoxybenzoic acid
1805065-44-43-Fluoromethyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
1806200-28-1Methyl 4-bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
1804848-84-72-Cyano-6-difluoromethyl-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
1804633-56-43-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxaldehyde
1804313-73-26-(Difluoromethyl)-2-hydroxy-4-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved