ChemicalBook
English
925606-08-22-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(4-morpholinyl)ethanone
157368-85-95-Bromo-6-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine
2273151-21-41-(4-Amino-3-methylphenoxy)-2-methyl-2-propanol
1179293-66-32-Methyl-1-(3-methylphenoxy)-2-propanol
1852495-97-62-(2,4-Dimethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone
2412465-45-15-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
2428589-66-45-Fluoro-2-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenol
2060500-52-72-Propyn-1-yl 4-[(3-bromophenyl)methoxy]-3-methoxybenzoate
54759-16-92-Propyn-1-yl 3-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]benzoate
2243889-92-92-Propyn-1-yl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
1993135-33-32-Propyn-1-yl 4-fluoro-3-phenoxybenzoate
14491-75-9Benzoic acid, 5-iodo-2-(2-propyn-1-yloxy)-, 2-propyn-1-yl ester
1986522-60-42-Propyn-1-yl 3-[(2-chlorophenyl)methoxy]-4-methoxybenzoate
14491-74-8Benzoic acid, 5-chloro-2-(2-propyn-1-yloxy)-, 2-propyn-1-yl ester
1044590-58-02-Propyn-1-yl 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoate
1390374-41-02-Propyn-1-yl 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
1624483-66-42-Propyn-1-yl 2,5-dimethoxybenzoate
1178553-30-42-Propyn-1-yl 4-(dimethylamino)benzoate
2380227-88-12-Propyn-1-yl 5-fluoro-2-hydroxybenzoate
2576725-91-02-Propyn-1-yl 3-formylbenzoate
1361814-01-83-(2,4-Dichlorophenyl)-4-pyridinecarbonitrile
1303517-06-7Methyl 3-(3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxylate
1261829-72-43-Chloro-2-fluoro-5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]pyridine
1153810-51-54-Propoxy-2-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzaldehyde
1282419-27-53-Bromo-5-fluoro-2-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzaldehyde
1256264-20-61-[2-[4-(4-Chlorophenoxy)phenoxy]ethyl]pyrrolidine
1558384-69-26-(3-Methoxypropoxy)-N,2-dimethyl-3-pyridinemethanamine
1250681-96-9N-Ethyl-2-(3-methoxypropoxy)-3-pyridinemethanamine
2061694-11-73-Bromo-4-[(3-bromophenyl)methoxy]-5-chlorobenzoic acid
2060361-42-2Ethyl 3-bromo-4-[(4-bromophenyl)methoxy]-5-chlorobenzoate
2167887-11-63,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
1807135-20-1Ethyl 2-chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
2848591-72-82-Methoxy-3-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzaldehyde
1021165-63-8Benzaldehyde, 2,6-dimethyl-4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]-
1995409-46-52-Bromo-3-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzaldehyde
1872897-75-01-[2-(4-Chloro-2-fluorophenoxy)ethyl]pyrrolidine
1410906-14-75-Methyl-2-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzaldehyde
1042637-11-53-Ethoxy-4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]benzenemethanol
418775-51-61-[2-(4-Chloro-2,6-dimethylphenoxy)ethyl]pyrrolidine
2001494-35-31-[6-(3-Methoxypropoxy)-2-pyridinyl]ethanone
1339741-98-82-(3-Methoxypropoxy)-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
1876237-71-63-Chloro-2-(3-methoxypropoxy)-4-pyridinecarbonitrile
1249242-93-03-Bromo-2-(3-methoxypropoxy)pyridine
1515797-78-06-(3-Methoxypropoxy)-N-methyl-2-pyridinamine
2245103-93-71-(6-Hexyl-3-pyridinyl)ethanone
2407426-73-55-bromo-4-methoxybenzo[d]isoxazol-3-amine
2303763-54-22-Chloro-4-(2,2-dimethylpropoxy)pyridine
1528089-23-76-Methyl-2-[(tetrahydro-2-furanyl)methoxy]-3-pyridinamine
1506746-16-22-(2-Methoxy-1-methylethoxy)-6-methyl-3-pyridinamine
1513032-28-46-Methyl-2-[(4-methylcyclohexyl)oxy]-3-pyridinamine
1401079-99-96-Bromo-N,N,4-trimethyl-2-pyridinamine
2387414-38-03-(2-Chloro-3-fluoro-4-iodophenyl)-2-propenoic acid
2383856-93-51-(3-Chloro-5-ethoxy-4-methylphenyl)ethanone
1787935-39-0N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methoxy-4-(1-methylethyl)benzamide
2387275-45-65-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
2701737-40-6Methyl 4-fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoate
1972557-03-11-[(4-Bromophenoxy)methyl]-2-fluoro-4-methoxybenzene
1489699-72-02-Methoxy-5-(phenoxymethyl)benzoic acid
1094227-04-94-[(2-Bromophenoxy)methyl]-2-fluoro-1-methoxybenzene
1156149-24-43-Bromo-5-ethoxy-4-(2-ethoxyethoxy)benzaldehyde
2701382-76-32-Fluoro-5-formyl-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
1391740-91-2Ethyl 6-chloro-4-(1-methylethoxy)-3-pyridinecarboxylate
1934461-40-13,5-Dibromo-α-(2-methylpropyl)-4-pyridinemethanol
1258632-74-43-(6-Chloro-5-methyl-3-pyridinyl)-4-hydroxybenzaldehyde
2355223-68-41-(6-Chloro-5-methyl-3-pyridinyl)-2-methyl-1-propanone
1807187-21-86-chloro-2-phenylpyridin-3-ol
2702814-61-5methyl 3-chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoate
2576720-63-11,6-二(3,5-二羧基苯基)芘
2325906-82-72,4-Dichloro-N-[(3-fluorophenyl)methyl]benzeneacetamide
1012378-94-7N-(2-Bromophenyl)-2,4-dichlorobenzeneacetamide
1003468-33-42,4-Dichloro-N-(2-chloro-4-methylphenyl)benzeneacetamide
2346559-34-82,4-Dichloro-N-[4-(1-methylethoxy)phenyl]benzeneacetamide
2326006-08-8N-(5-Bromo-2-methylphenyl)-2,4-dichlorobenzeneacetamide
1327282-74-5N-(4-Bromo-2-chlorophenyl)-2,4-dichlorobenzeneacetamide
1062224-82-12,4-Dichloro-N-(3,5-dichlorophenyl)benzeneacetamide
438211-20-22,6-Dichloro-N-(2-ethoxyphenyl)benzeneacetamide
438197-99-02,6-Dichloro-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]benzeneacetamide
876537-00-72,6-Dichloro-N-(3,4-dimethoxyphenyl)benzeneacetamide
2157750-30-42,6-Dichloro-N-cyclobutylbenzeneacetamide
1004109-81-2N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
1002981-39-62,6-Dichloro-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)benzeneacetamide
895372-05-1N-(2-Bromo-4,6-difluorophenyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
564451-90-72,6-Dichloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)benzeneacetamide
1274500-94-5N-(3-Iodophenyl)-2,5-dimethylbenzeneacetamide
1486457-65-1N-[(3-Bromophenyl)methyl]-2,5-dimethylbenzeneacetamide
1517551-22-24-(2-Ethoxyethoxy)-2-methylbenzonitrile
1859897-25-84-(2-Cyclopropylethoxy)-2-methylbenzonitrile
14285-23-5Benzonitrile, 2-methyl-4-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-
1531932-95-22-Methyl-4-(2-methylphenoxy)benzonitrile
1503384-06-24-(2,2-dimethoxyethoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
1775165-09-74-(4-Methoxybutoxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
82124-55-83-Methoxy-4-(4-methoxybutoxy)benzaldehyde
1921032-15-63-(4-Methoxybutoxy)-2-methylbenzoic acid
1870759-96-83-Chloro-5-(4-methoxybutoxy)benzonitrile
1713589-25-31-[5-Fluoro-2-(4-methoxybutoxy)phenyl]ethanone
1917177-30-04-Fluoro-2-(4-methoxybutoxy)-α-methylbenzenemethanol
2017373-22-54-Chloro-2-methoxy-1-(4-methoxybutoxy)benzene
2246688-30-0B-[4-Methoxy-3-(4-methoxybutoxy)phenyl]boronic acid
1921032-13-44-Methoxy-3-(4-methoxybutoxy)benzoic acid
1915644-55-13-Chloro-4-(4-methoxybutoxy)benzoic acid
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved