ChemicalBook
English
947683-05-82'-Chloro-2,3-dimethoxy-1,1'-biphenyl
126685-80-14-Methyl-2-(methylthio)-5-pyrimidinyl]phenylmethanone
3002494-06-31-ethoxy-2-iodo-4-pentylbenzene
1805225-76-61-(6-Chloro-3-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
2201300-57-2N-[(2-Bromophenyl)methyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide
1281524-31-91-[Bromo(4-fluorophenyl)methyl]-3-propoxybenzene
51362-52-86-(4-Chlorophenoxy)-3-pyridinecarbonyl chloride
1694323-03-91-Ethoxy-4-isoquinolinemethanol
1293247-24-1N-[(4-Bromophenyl)methyl]-3-fluorobenzamide
948592-55-04-Chloro-2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
1995189-15-53-Fluoro-5-methoxy-α-(1-methylcyclopropyl)benzenemethanol
1879684-89-5α-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzeneethanol
2585581-57-15-[2-(Triethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinecarboxaldehyde
3002535-09-01-(4-fluoro-2-propoxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
1997196-94-71-(2-Bromo-6-methylphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
3002448-13-41-(2-ethoxy-4-fluorophenyl)-2-methylpropan-1-ol
694477-91-3N-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4-(1-methylethoxy)benzamide
1780176-27-33-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-thietanol
2781557-06-84-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-methoxybenzamide
3002519-26-5(3-chloro-5-(methylthio)phenyl)(cyclopropyl)methanone
1283527-80-94-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
2475291-80-42-(3,3-Diethoxy-1-propyn-1-yl)-4-fluoro-1-methylbenzene
1427364-25-7(2-bromo-4-(difluoromethoxy)phenyl)methanol
2163532-95-2α-(Chlorodifluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanol
2784189-60-04-[(4-Fluoro-3-methylphenyl)methyl]thiomorpholine
1558497-67-81-(2',3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-1-propanone
1342706-04-0N-Cyclopropyl-4-(propylthio)benzenemethanamine
3002553-05-83-(4-fluoro-2-propoxyphenyl)pentan-3-ol
3002533-75-41-(6-bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)-2-ethylhexan-1-ol
3002431-11-72-(benzyloxy)-4-(isopropylthio)benzaldehyde
3002513-61-0isopropyl 4-(benzyloxy)-2,6-difluorobenzoate
1274055-61-6N-[(2-Bromophenyl)methyl]-2-chlorobenzamide
2098565-92-36-Chloro-2,4-dimethyl-3-phenylpyridine
1538432-11-9N-3-Butyn-1-yl-2,3,4-trifluorobenzamide
1712813-44-9Methanone, (2-bromo-6-fluorophenyl)(2,3,4-trifluorophenyl)-
856073-03-51-Propanone, 3-chloro-1-(2-methoxy-4,5-dimethylphenyl)-
1482032-12-1α-(4-Ethoxyphenyl)-3-propoxybenzenemethanol
1211624-00-8N-(2-Methoxyethyl)-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide
1339025-35-2Tetrahydro-α-(3-methoxyphenyl)-2H-pyran-4-methanol
948780-00-5N-(3-Chlorophenyl)-2,3,4-trifluorobenzamide
2963794-84-35-bromo-N-(4-chlorobenzyl)-2-nitrobenzamide
1096994-47-62-Methyl-1-[5-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thienyl]-1-propanone
1507269-22-8Methanone, (3,5-dichloro-2-methoxyphenyl)phenyl-
3002533-73-2cyclohexyl(2,6-dichloro-3-(methylthio)phenyl)methanone
2953826-59-8Benzamide, 2-chloro-N-[(2-chlorophenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-
3002522-87-11-((2-chlorobenzyl)oxy)-2-fluoro-3,5-dimethylbenzene
1329752-20-62-Methylpropyl 2-ethoxy-3-methoxybenzoate
3002448-34-9(2-chloro-3-isobutoxy-6-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
3002461-59-5(2-chlorophenyl)(3-ethoxy-2-methylphenyl)methanol
3002539-17-22-bromo-5-(cyclopropylmethoxy)-4-fluorophenol
1491039-64-5N-Cyclopropyl-2,4-dimethoxy-3-methylbenzenemethanamine
1775066-68-6α-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-pyran-4-methanol
1303485-53-14-Bromo-N-[(2-bromophenyl)methyl]-2-chlorobenzamide
2574229-81-31-(3-Methoxypropoxy)-4-(3-methoxy-1-propyn-1-yl)benzene
3002544-52-4methyl 2-(4-chloro-2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)-2-oxoacetate
3002518-36-43-(4-((4-ethylphenoxy)methyl)phenyl)pentan-3-ol
2158037-86-41-[3-(1-Ethylpropoxy)phenyl]-1-propanone
1784516-83-11-[6-Methyl-2-(methylsulfonyl)-3-pyridinyl]ethanone
2579721-71-21,3-Difluoro-2-methyl-5-[2-(triethylsilyl)ethynyl]benzene
2538328-97-93-(3,3-Diethoxy-1-propyn-1-yl)-4-methylphenol
1593813-72-9(2,3-Dihydro-7-benzofuranyl)(1-methylcyclopropyl)methanone
1523712-70-0Cyclopentyl(2,5-difluoro-4-methylphenyl)methanone
1061388-97-3N-[(3-Chlorophenyl)methyl]-2-(ethylthio)benzamide
2024890-40-04-Bromo-2,3-difluoro-α-(1-methylcyclopropyl)benzenemethanol
1182995-14-72-Fluoro-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide
3002529-53-21-(2-ethoxy-5-pentylphenyl)prop-2-en-1-ol
3002530-04-04-(2-fluoro-3,4-dimethylphenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
1226209-57-91-(3-Chloropropoxy)-3-ethoxybenzene
2160076-18-44'-(Difluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-amine
924512-70-9N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide
1994538-90-73-(3-Fluoro-5-methoxyphenyl)tetrahydrothiophene-3-ol
3002434-08-14-chloro-5-methoxy-2-(methylthio)benzaldehyde
3002503-65-01-(3-methoxy-5-(methylthio)phenyl)-2-methylpentan-1-ol
1226143-72-15-(3-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbonitrile
1788984-55-32,4-Dichloro[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide
1565478-17-22-(1-Ethylpropoxy)-N,3-dimethylbenzenemethanamine
1516803-53-4α-(1-Methylcyclopropyl)benzo[b]thiophene-7-methanol
1869785-38-53-(4-Ethyl-2-methoxyphenoxy)propanenitrile
1537976-49-02-Bromo-N-[(4-bromophenyl)methyl]-3-fluorobenzamide
3002515-26-31-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)cycloheptanol
2946214-14-6Methanone, [2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pyrrolidinyl-
2327290-40-2N-(2,3-Difluorophenyl)-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxamide
3002425-69-31-(2,4-dichloro-5-methylphenyl)-2,2-difluoropropan-1-one
3002493-10-6(3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)(phenyl)methanone
1170732-37-25-(3-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarboxamide
2299735-35-4(3-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)cyclopentylmethanone
3002491-98-42,2-difluoro-1-(4-fluoro-2-isopropoxyphenyl)propan-1-one
2888105-73-3N-[(4-Bromophenyl)methyl]-4-(phenylmethoxy)benzamide
2607839-98-31-Chloro-3-methyl-2-[2-(triethylsilyl)ethynyl]benzene
1510495-56-35-Chloro-2-methyl-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide
2766484-28-82-(2-bromo-4-chloro-6-methylphenyl)-1,3-dioxolane
3002532-46-62'-bromo-4-ethyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine
1368659-36-2(1-Methylcyclopropyl)(4-phenoxyphenyl)methanone
1467419-27-72-Chloro-1-(3,5-dichloro-2-methoxyphenyl)ethanone
3002494-57-41-(3-methoxy-5-(methylthio)phenyl)cyclobutanol
2958466-84-5Benzamide, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-
2309045-49-43-Bromo-N-[(4-chlorophenyl)methyl]-5-fluorobenzamide
3002516-78-84-(tert-butyl)-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene
1469017-67-1(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
2140616-74-45-Methoxy-4-methyl-α-2-thienyl-3-pyridinemethanol
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved