ChemicalBook
1881331-97-0Pyridine, 3-bromo-6-(cyclopentyloxy)-2-fluoro-
1152506-33-61H-Pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-(1,1-dimethylethyl)-3-methyl-
2173101-11-43-Pyrrolidinecarboxylic acid, 1-[(2-fluorobenzoyl)amino]-5-oxo-
1020977-94-9Benzenemethanamine, 2-bromo-N-cyclopentyl-4-fluoro-
1881293-76-0Phenol, 3-chloro-5-fluoro-4-propoxy-
1309803-50-6Ethanone, 1-[4-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]phenyl]-
2237235-34-4Benzene, 1-ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)-
1881296-56-5Phenol, 4-fluoro-5-methyl-2-propoxy-
68355-79-31-Bromo-2-(4-fluorobenzyl)benzene
31928-20-8Benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl-, methyl ester
102365-53-71H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diamine, N6-(2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-N4-1H-1,2,4-triazol-3-yl-
1884203-25-11,7-Naphthyridine-2,7(6H)-dicarboxylic acid, 4-chloro-5,8-dihydro-, 7-(1,1-dimethylethyl) 2-ethyl ester
97233-06-2Cinnamtannin D1
1198615-90-5Benzeneacetic acid, 2-nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, ethyl ester
1630203-25-6Benzamide, 3-[[4-[[4-[[[[5-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxy-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]amino]carbonyl]amino]-1-naphthalenyl]oxy]-2-pyridinyl]amino]-5-methoxy-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-
1781911-47-45-Benzoxazoleacetic acid, 2-amino-, methyl ester
1820640-24-1[1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)-, methyl ester
1369880-31-8Benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-(1-methylethoxy)-
2226182-70-17-iodo-2,3-dihydropyrazolo[5,1-b][1,3]oxazole-6-carboxylic acid
1820581-24-5INDEX NAME NOT YET ASSIGNED
1820613-54-4[1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid, 3'-chloro-5'-fluoro-, methyl ester
1799619-93-4Oxazole, 5-(chloromethyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-
1820734-79-9[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2'-[(dimethylamino)sulfonyl]-5-fluoro-, methyl ester
185145-95-3Benzene, 1-methoxy-2-(2-methylpropoxy)-4-nitro-
1373233-29-41,3-Benzenediamine, 4-bromo-6-(trifluoromethoxy)-
939954-34-4Benzenamine, N-(1-methylethyl)-2-nitro-5-(1-piperazinyl)-
1881289-18-4Carbamic acid, N-(2-fluoro-5-hydroxyphenyl)-, phenylmethyl ester
1243388-16-0Benzamide, 2-chloro-5-hydroxy-N,N-dimethyl-
1881331-41-4Benzene, 2-butoxy-4-chloro-1,3-difluoro-
930939-62-1Benzamide, N-methyl-4-[(methylsulfonyl)methyl]-
1881322-36-6Benzene, 2-fluoro-4-methoxy-3-(1-methylethoxy)-1-nitro-
28583-82-6Benzene, 1-(cyclopropylmethoxy)-3-nitro-
24672-91-11H-2-Benzopyran-1-one, 4-chloro-3-ethoxy-
1823899-42-8Benzene, 4-bromo-2-butoxy-1-methoxy-
1820735-92-9[1,1'-Biphenyl]-3-acetic acid, 4'-(trifluoromethoxy)-, methyl ester
1881288-62-5Benzene, 1-(methoxymethoxy)-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-
1820607-05-3[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 2'-chloro-4-fluoro-, methyl ester
1881295-16-4Benzene, 1-(4-chlorophenoxy)-2-fluoro-
1881293-27-1Phenol, 4-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-3-fluoro-
1881275-94-0Ethanone, 2-(cyclopentylamino)-1-[(2S)-2-nitro-1-pyrrolidinyl]-
875340-93-5Morpholine, 4-[2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]-
1951444-79-31H-Indole, 6-nitro-3-(1-piperazinylmethyl)-
2361310-64-51,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methyl-6-nitrophenyl)-
1874163-36-6Benzenemethanol, 2-nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
1216124-05-8Benzonitrile, 3-chloro-4-propoxy-
1806374-10-6Benzene, 2-fluoro-4-methoxy-1-methyl-3-nitro-
1956380-28-11H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-(3,3,3-trifluoropropyl)-, ethyl ester
1820607-35-9[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 3-chloro-2'-(trifluoromethyl)-, methyl ester
2226182-04-11-(2-fluoroethyl)-3-iodo-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
30098-50-11-Naphthaleneacetonitrile, 4-bromo-
207741-06-8Benzene, 1-chloro-2-(4-fluorophenoxy)-
16505-70-7Benzene, 4-butoxy-1,2-dichloro-
1820704-05-9[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-acetyl-3-chloro-, methyl ester
1881331-38-91H-Indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2-nitro-, 1,1-dimethylethyl ester
1181608-84-3[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 6-fluoro-4'-hydroxy-
1820704-35-5[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 4-fluoro-4'-methoxy-, methyl ester
2155871-19-3Bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid, 4-[[(methylsulfonyl)oxy]methyl]-, methyl ester
1255147-67-1Isoxazole, 3-(2-pyrrolidinyl)-
1820705-10-9[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 2-fluoro-4'-formyl-, methyl ester
1820650-81-4[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3',4'-dimethoxy-, methyl ester
1820613-23-72-Pyridinecarboxylic acid, 3-(acetylamino)-5-bromo-, methyl ester
1554147-50-02-Benzoxazolamine, 7-methoxy-
1557659-17-23-Piperidinecarboxylic acid, 1-[(5-bromo-2-thienyl)sulfonyl]-, methyl ester
1820608-86-3[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 4'-methoxy-5-(trifluoromethyl)-, methyl ester
1306739-22-9Methanone, 4-morpholinyl[4-(2-pyrrolidinylmethoxy)phenyl]-
929519-94-81H,3H-Naphtho[1,8-cd]pyran-5-carbonitrile, 1,3-dioxo-
1881322-06-0Pyridine, 3-chloro-2-(ethylthio)-5-(trifluoromethyl)-
1820607-57-52-Thiophenecarboxylic acid, 3-[[(carboxymethyl)amino]sulfonyl]-
1369794-32-0Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethoxy)-5-nitro-
1528793-38-5[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-(trifluoromethoxy)-, methyl ester
1881293-62-4Benzene, 1-methyl-3-nitro-5-propoxy-
1820614-94-5[1,1'-Biphenyl]-3-acetic acid, 3'-(1-pyrrolidinylcarbonyl)-, methyl ester
1820674-38-1[1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, 4-fluoro-, 2,2'-dimethyl ester
1879996-19-6Benzene, 1-chloro-4-fluoro-2-(phenylmethoxy)-
1864825-94-45-Pyrimidinol, 2-(cyclopentylamino)-
1691016-43-9Benzamide, 2-chloro-N,N-diethyl-5-hydroxy-
1881330-64-8Benzene, 5-bromo-1-chloro-2-fluoro-3-propoxy-
1339144-30-7Pyridine, 5-bromo-2-(cyclopentylthio)-
1864012-31-6Benzene, [(2R)-2-nitrocyclopropyl]-
1856097-46-5(1-ethyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](3-methylbutyl)amine
35338-32-0Benzene, 4-chloro-1-ethoxy-2-methyl-
66347-26-0β-L-Galactopyranosyl azide, 6-deoxy-
1374508-59-4Benzamide, 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
1951445-02-5Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid, 6-[[(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)phenylmethyl]amino]-1,3a-dihydro-, ethyl ester
188645-79-6Benzene, 1,4-dichloro-2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-
1442086-31-85-Pyrimidinecarboxamide, N-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-2-(3-pyrrolidinyl)-
38399-64-3[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 2'-(hydroxymethyl)-, methyl ester
1820716-21-9[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 3,4'-dichloro-, methyl ester
1820640-30-9[1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid, 3',4'-dichloro-5-(trifluoromethyl)-, methyl ester
1929606-77-8Morpholine, 4-[4-nitro-3-(phenylmethoxy)phenyl]-
1820642-19-0[1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 3'-cyano-2-fluoro-, methyl ester
2065250-68-0Carbamic acid, N-(2-bromo-6-fluoro-3-methoxyphenyl)-, methyl ester
1956306-61-82H-1,2-Thiazine-3-carboxylic acid, tetrahydro-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-, methyl ester, 1,1-dioxide
1881288-95-41H-Pyrazole-1-carboxylic acid, 4-chloro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
1956379-99-9Urea, N-[4-[4-(4-aminophenyl)-6-(1-piperidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]phenyl]-N'-methyl-
1881288-10-33-Pyridinol, 2-[(1-methylethyl)thio]-5-(trifluoromethyl)-
1881330-52-4Benzene, 1,2,3-trichloro-4-ethoxy-
1881293-71-53-Pyridinol, 6-ethoxy-2-fluoro-
1820684-94-35-Benzoxazolecarboxylic acid, 2-amino-6-chloro-
349120-97-4Acetamide, 2-bromo-N-(2-ethoxyphenyl)-
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved