ChemicalBook Chinese Germany Japanese Korean

苏州络森生物科技有限公司 Company Information

Company Name:    Suzhou Rosen Biotechnology Co.,Ltd.
Tel:    0512-87888687
Fax:    0512-62929131
Email:    rosenchemical@163.com
Nationality:    China
WebSite:    www.rosen-chem.com
Product List:    279
1 2 3

Product List
(1,5-DiMethyl-1H-pyrazol-3-yl)MethylaMine 423768-52-9
(3-chloropropanoyl)propyltriMethoxysilane 4369-14-6
1-(2-AMinoethyl)iMidazolidin-2-one 6281-42-1
1,3,5-TriMethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 2644-93-1
1,3-BibroMo-5-(2-ethylhexyl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione 1231160-83-0
1,3-DiMethyl-5-(hydroxyMethyl)-1H-pyrazole 57012-20-1
1-[5-(TrifluoroMethyl)pyridin-2-yl]piperazine 132834-58-3
1-Acetylpiperazine 13889-98-0
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylicacid(9CI) 116855-08-4
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 847818-55-7
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylaMine 72583-83-6
2-(ChloroMethyl)-5-Methylthieno[2,3-d]pyriMidin-4(3H)-one 568577-81-1
2-(p-tolyl)pyridine 4467-06-5
2,2-Bis(hydroxyMethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol 6976-37-0
2,3,5-TriphenyltetrazoliuM chloride 298-96-4
2,4-Dichloro-5-nitropyriMidine 49845-33-2
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene 67061-69-2
2,6-Dichloro-3-nitrobenzyl alcohol 160647-01-8
2-Acetyl-5-chlorothiophene 6310-09-4
2-AMino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 4651-91-6
2-aMino-4,5-diMethyl-thiophene-3-carbonitrile 4651-94-9
2-AMino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile 70291-62-2
2-AMino-5-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid aMide 4815-35-4
2-BroMo-5-nitrothiophene 13195-50-1
2-BroMothiazole 3034-53-5
2-chloro-3-nitrothiophene 5330-98-3
2-Chloro-5-nitronicotinaMide 60524-15-4
2-MethyliMidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 21801-79-6
3,3'-DibroMo-2,2'-bithiophene 51751-44-1
3-Chloro-1H-indazol-5-aMine 41330-49-8
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole 4812-45-7
3-Iodoindazole 66607-27-0
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol 80866-76-8
3-Pyridylacetic acid 501-81-5
4-(AMinosulfonyl)phenylboronic acid 613660-87-0
4,4'-Diacetylbiphenyl 787-69-9
4-broMo-3-thenoic acid 16694-17-0
4-MethoxybenzylaMine 2393-23-9
4-MethoxytriphenylchloroMethane 14470-28-1
4-PhenyliMidazole 670-95-1
5-BroMo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt 6769-80-8
5-BroMo-6-chloro-3-indoxyl acetate 102185-48-8
5-Chloro-3H-iMidazo[4,5-b]pyridine 52090-89-8
5-Hexyl-2,2'-bithiophene 173448-31-2
6-AMino-7-broMobenzothiazole 769-20-0
6-AMinobenzothiazole 533-30-2
6-BroMo-2-chloroquinoline 1810-71-5
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 53636-70-7
6-Nitrobenzothiazole 2942-06-5
all trans-Retinal 116-31-4
DiaMMoniuM 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) 30931-67-0
Disperse Red 58 6373-93-9
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate 131748-96-4
Ethyl 2-aMinothiazole-5-carboxylate 32955-21-8
METHYL 4-CHLORO-5-AZAINDOLE-2-CARBOXYLATE 688357-19-9
Nitro Blue TetrazoliuM Chloride Monohydrate 298-83-9
PhenylMethylsulfonyl fluoride 329-98-6
Tetranitroblue tetrazoliuM chloride 1184-43-6
3-(4,5-DiMethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliuM broMide 298-93-1
Thiophene-3,4-dicarboxylic acid 4282-29-5
3,4-DiaMinopyridine 54-96-6
3-Thiophenecarboxaldehyde 498-62-4
5-Fluorobenzo-2,1,3-thiadiazole 17821-75-9
2,5-DibroMopyridine-3,4-diaMine 221241-11-8
Ethyl 4-aMino-2-Methylthiothiazole-5-carboxylate 39736-29-3
4-Phenoxyphenylboronic acid 51067-38-0
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyriMidine 18740-39-1
ethyl 4-aMinothiazole-5-carboxylate 152300-59-9
5-BroMo-3-iodo-2-Methoxy-pyridine 578007-66-6
2-Chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride 58457-24-2
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride 2766-74-7
1,5,6,7-Tetrahydrocyclopenta[d]pyriMidin-4-one 5661-01-8
5-broMothiazolo[5,4-b]pyridin-2-aMine 934266-82-7
2-AMino-5,6-dihydro-4H-benzothiazol-7-one 17583-10-7
TetrazoliuM Blue Chloride 1871-22-3
Diethyl 1-benzylazetidine-3,3-dicarboxylate 642411-11-8
2-tert-butyl-1H-iMidazole(SALTDATA: FREE) 36947-69-0
5-BroMo-7-fluoro-1-indanone 1242157-14-7
2-AMino-5-thiazoleMethanol 131184-73-1
4-AMinopyridine-2-carboxylic acid 100047-36-7
4-Tetrahydropyranylacetaldehyde 65626-23-5
IMidazo[1,2-a]pyridine-7-Methanol (9CI) 342613-80-3
[4-(TrifluoroMethyl)phenyl]Methanesulfonyl chloride 163295-75-8
Ethyl 4-Methylpyrazole-3-carboxylate 6076-12-6
4H-Cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophen-4-one 25796-77-4
1,3-DibroMo-5-octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione 566939-58-0
3,4-Dithia-7H-cyclopenta[a]pentalene 389-58-2
4,6-Dihydrothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic acid 7712-05-2
6-Chloro-2,3-diaMinopyridine 40851-95-4
S-Butyrylthiocholine iodide 1866-16-6
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliuM chloride 146-68-9
2-aMinoindan-2-phosphonic acid 141120-17-4
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride Monohydrate 38894-11-0
4,4'-Dibromo-2,2'-diiodobiphenyl 852138-89-7
4,7-dibroMo-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine 333432-27-2
4,7-dibroMo-5-fluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole 1347736-74-6
5-BroMo-4-chloro-3-indolyl acetate 3252-36-6
5-BroMo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt 6578-06-9
Acetylthiocholine iodide 1866-15-5
4-BroMo-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester 152300-60-2
1 2 3

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.