ChemicalBook
English
118619-97-9α-(1,1-Dimethylethyl)-2,3,4,5-tetramethylbenzenemethanol
104449-54-92-Methyl-1-(2,3,4,6-tetramethylphenyl)-1-propanone
171614-82-7Benzenemethanol, 2,3,4,5,6-pentamethyl-, radical ion(1+)
2091666-77-02-Fluoro-3-hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2383357-59-15-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2702906-19-05-Ethoxy-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
1545864-81-01-(5-Ethoxy-2-methoxy-4-methylphenyl)ethanone
1427385-42-9methyl 7-methylbenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
2707800-04-02-fluoro-3-methoxy-4-(methylthio)benzonitrile
1893475-12-12,2-dichloro-1-(2,4-dimethoxy-3-methylphenyl)ethanone
2089157-94-64-(Benzyloxy)-2-ethyl-1-methylbenzene
1204415-64-4Benzaldehyde, 4-(ethenyloxy)-3-methoxy-
2681352-36-12-[ ( 4S ) - 4 , 5 -二氢- 4 -苯基- 2 -恶唑基]-6- ( 1 -甲基乙基)吡啶
2091697-20-85-bromo-2-methylsulfanyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
1043189-82-74-Ethoxy-3-methoxy-N-2-propyn-1-ylbenzamide
2157990-11-73-Bromo-N-2-butyn-1-yl-4-iodobenzamide
2427811-04-74-Chloro-3-iodo-N-2-propyn-1-ylbenzamide
2092221-94-6Methyl 2-chloro-6-hydroxy-4-methylbenzoate
1896829-66-53-Chloro-2,6-difluoro-5-methylbenzonitrile
1875557-10-0N-(4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)-3-chloropropanamide
2383859-90-11-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-methoxy-5-methylbenzene
1891337-09-9Methyl 2-fluoro-α-hydroxy-4,5-dimethylbenzeneacetate
2766475-56-12-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde O-methyloxime
2386418-37-51-(3-Ethoxy-5-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
1457059-93-62,3,4,5,6-Pentamethyl-N-(1-methylpropyl)benzamide
2703232-82-8Ethyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
2793351-43-4Ethyl 3-fluoro-5-(1-methoxycyclobutyl)benzoate
1340376-79-5α-Cyclopropyl-2,3,4-trifluoro-α-methylbenzenemethanol
1934872-29-32-Chloro-α-cyclopropyl-α,5-dimethylbenzenemethanol
1251249-36-1α-Cyclopropyl-2-fluoro-α-methylbenzenemethanol
2353670-02-52,4,5-Trifluoro-β-hydroxy-3-methoxybenzenepropanenitrile
2354537-45-23-Chloro-β-hydroxy-4,5-dimethoxybenzenepropanenitrile
1862513-60-7β-Hydroxy-4-iodobenzenepropanenitrile
2091601-02-26-Chloro-β-hydroxy-5-benzofuranpropanenitrile
2354094-82-7β-Hydroxy-2-(phenylmethoxy)benzenepropanenitrile
1548384-78-63-Fluoro-β-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile
2228208-90-85-Fluoro-β-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile
2228711-84-8β-Hydroxy-6-methoxy-1,3-benzodioxole-5-propanenitrile
2229277-56-72-Bromo-β-hydroxy-4,6-dimethoxybenzenepropanenitrile
2353211-68-22,4-Dibromo-β-hydroxybenzenepropanenitrile
2353951-45-6β-Hydroxy-3-methoxy-4-(phenylmethoxy)benzenepropanenitrile
1556476-76-63-Bromo-4-chloro-β-hydroxybenzenepropanenitrile
1692048-27-33-Chloro-β-hydroxy-4-methylbenzenepropanenitrile
2092839-48-84-Chloro-β-hydroxy-2-methoxybenzenepropanenitrile
2162488-89-12-Bromo-3-chloro-β-hydroxybenzenepropanenitrile
2228387-69-5β-Hydroxy-4-phenoxybenzenepropanenitrile
2228467-16-9β-Hydroxy-5-benzofuranpropanenitrile
2228924-40-93-(Dimethylamino)-β-hydroxybenzenepropanenitrile
2229096-03-9β-Hydroxy-2-methoxy-3-methylbenzenepropanenitrile
2229299-14-13-Ethoxy-β,4-dihydroxybenzenepropanenitrile
2229419-42-3Benzenepropanenitrile, β-hydroxy-2-(1-methylethyl)-
2229630-30-04-Bromo-β-hydroxy-2-methoxybenzenepropanenitrile
1225506-16-0β-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzenepropanenitrile
1691740-36-94-Chloro-β-hydroxy-2-methylbenzenepropanenitrile
1698806-28-82-Bromo-4-fluoro-β-hydroxybenzenepropanenitrile
1511928-37-23-Chloro-4-fluoro-β-hydroxybenzenepropanenitrile
333388-00-43,5-Difluoro-β-hydroxybenzenepropanenitrile
1226161-67-65-(3,5-Dimethylphenyl)-3-pyridinamine
1255638-94-85-(2-Ethylphenyl)-3-pyridinamine
2167763-17-72-Bromo-3-(difluoromethoxy)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
2383057-22-32-Bromo-3-(difluoromethyl)-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
2385767-69-94-Bromo-5-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2386464-57-72-Bromo-3-ethoxy-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
2386030-72-22-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)benzamide
2386569-95-34-Chloro-5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenol
2383666-69-94-Chloro-5-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
2383485-66-14-Chloro-5-methyl-2-(trifluoromethyl)benzenemethanol
2385487-36-32-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2386796-23-04-Fluoro-5-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2384034-96-01-(Difluoromethyl)-4-methoxy-5-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
2387078-29-51-Bromo-4-methoxy-5-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
1021494-29-05,7-Dimethoxy-4-methyl-1,3-benzodioxole
2167363-32-62-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoyl chloride
2710314-60-42,5-Dimethoxy-3-(methylthio)phenol
2711546-16-42-Ethoxy-5-methoxy-3-(methylthio)phenol
1342236-82-13-Fluoro-α-methyl-4-(propylthio)benzenemethanol
1892274-02-03-Bromo-5-fluoro-α-methyl-4-(methylthio)benzenemethanol
1350984-13-2N-[3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide
1823946-46-81-Bromo-3-(bromomethyl)-5-cyclopropylbenzene
2386615-80-91-Ethoxy-5-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzene
1353013-21-42,3,6-Trifluorobenzaldehyde oxime
1780199-22-53-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxy-N-methylbenzenemethanamine
1784166-44-43-Bromo-4,5-difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
1785045-45-53-Bromo-4,5-difluoro-2-hydroxybenzenemethanol
2173101-91-01-[(2-Bromophenyl)methoxy]-2,3,4-trifluorobenzene
36372-83-51-(2-Chloroethoxy)-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
54099-29-51,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(pentyloxy)benzene
69173-95-12,3,4,5-Tetrafluoro-6-methoxybenzonitrile
2172518-11-33-Pyridinecarboxaldehyde, 6-[2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-
1965383-09-81,1-Dimethylethyl 2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoate
2122542-05-42-Methoxy-5-propylbenzonitrile
2091785-74-71-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
2360628-53-91-fluoro-2-methoxy-3-(methoxymethoxy)benzene
1335051-87-05-(5-Bromo-2-chloro-3-pyridinyl)pyrimidine
2128731-93-95-Bromo-3-(4-chlorophenyl)-2-fluoropyridine
2733345-83-81-(2-Bromo-5-iodo-3-pyridinyl)ethanone
2385469-86-14-Ethoxy-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2701522-41-8Ethyl 2-fluoro-4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoate
1784284-44-13-Bromo-α,α,2,6-tetramethylbenzenemethanol
333393-62-74-(4-Ethoxyphenyl)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinol
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved