StructureChemical NameCASMF
4-(([(5Z)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID C19H13ClN2O4S2
(5Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)-5-({[2-HYDROXY-1,1-BIS(HYDROXYMETHYL)ETHYL]AMINO}METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C15H16ClN3O6
1-{[(1Z)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLENE]AMINO}-5-[2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY]-N-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C20H18ClN5O4
(Z)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDROIMIDAZO[2,1-B][1,3]BENZOTHIAZOL-3-YL]-2-(3-METHOXYPHENYL)-2-PROPENENITRILE 478041-85-9 C25H20ClN3OS
(Z)-3-[2-(3-CHLOROPHENOXY)PHENYL]-2-PROPENOIC ACID C15H11ClO3
(3-{(Z)-[3-(3-CHLOROPHENYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENOXY)ACETIC ACID C18H12ClNO4S2
2-[4-[(Z)-2-(4-chlorophenyl)hydrazono]-1,3-dioxo-2(1H,3H)-isoquinolinyl]acetic acid
4-[(Z)-2-chloro-4-(1-piperidyl)but-2-enyl]-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzene sulfonamide hydrochloride 73688-96-7 C18H23Cl2N3O2S2
(Z)-1-(3-CHLOROPHENYL)-5-((PHENYLAMINO)(4-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINO)METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C25H18ClF3N4O3
(Z)-3-(2-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-QUINOLINYL)-2-(3-CHLOROPHENYL)-2-PROPENENITRILE 478065-18-8 C25H16Cl2N2S
3-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(2-HYDROXYPHENYL)PROPANAMIDE C19H15ClN2O3S2
(Z)-3-((1-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C27H28ClN3O4S
(5Z)-5-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-3-PHENYL-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C23H16ClNO3S
(1Z)-2-CHLORO-N''-CYANOETHANIMIDAMIDE
(2Z)-2-[[2-chloro-4-[3-chloro-4-[(2Z)-2-[2-oxo-1-(phenylcarbamoyl)propylidene]hydrazinyl]phenyl]phenyl]hydrazinylidene]-3-oxo-N-phenyl-butanamide 97794-07-5 C32H26Cl2N6O4
(Z)-3-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-1,5-BIS(4-FLUOROPHENYL)-4-PHENYL-4,5-DIHYDROPYRROLO[3,4-B]PYRROLE-2,6(1H,3H)-DIONE C31H19ClF2N2O2
(2Z)-1-(4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL)-4,4,4-TRIFLUORO-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C17H12ClF3O3
(4Z)-4-[[2-chloro-4-[3-chloro-4-[(2Z)-2-(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-pyrazol-4-ylidene)hydrazinyl]phenyl]phenyl]hydrazinylidene]-5-methyl-2-phenyl-pyrazol-3-one 98084-77-6 C32H24Cl2N8O2
(Z)-3-chloro-3-(4-nitrophenyl)acrylonitrile C9H5ClN2O2
(2Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-3-PHENYLACRYLIC ACID C15H11ClO2
(Z)-3-(2-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-QUINOLINYL)-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-PROPENENITRILE 478065-30-4 C25H15Cl3N2S
(Z)-5-((2-CHLOROPHENYLAMINO)(2-(2-METHYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)METHYLENE)-1-P-TOLYLPYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C30H25ClF3N5O3
(Z)-2-chloro-2-phenyl-ethenesulfonamide 64984-30-1 C8H8ClNO2S
5-{[(2Z)-4-(4-CHLOROPHENYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE]AMINO}-N-METHYL-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C20H16ClN5OS
(Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-PROPEN-1-ONE 343374-73-2 C16H10ClF3O
(1Z)-3-(4-chlorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
4-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZOIC ACID C17H10ClNO3S2
(Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-3-HYDROXYACRYLALDEHYDE C9H7ClO2
(5Z)-3-(3-CHLOROPHENYL)-5-(3-ETHOXY-2-HYDROXYBENZYLIDENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C18H14ClNO4S
(Z)-2-(3-CHLOROPHENYL)-3-[2-(METHYLSULFANYL)-3-QUINOLINYL]-2-PROPENENITRILE 1164558-83-1 C19H13ClN2S
(Z)-3-((1-(2-(4-CHLORO-3-METHYLPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C32H32ClN3O5S
(Z)-5-(4-CHLOROPHENYL)-6-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-7-(4-ETHOXYPHENYL)-2,3,6,7-TETRAHYDROPYRROLO[3,4-E][1,4]DIAZEPIN-8(1H)-ONE C29H28ClN3O4
(Z)-5-((4-CHLOROPHENYLAMINO)(FURAN-2-YLMETHYLAMINO)METHYLENE)-1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C24H21ClN4O4
(Z)-4-(5-(4-CHLOROPHENYL)-8-OXO-6-(PYRIDIN-3-YL)-2,3-DIHYDROPYRROLO[3,4-E][1,4]DIAZEPIN-7(1H,6H,8H)-YL)BENZOIC ACID C25H19ClN4O3
(Z)-3-((1-(2-(4-CHLOROPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H30ClN3O5S
2-[2-[(Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-enoxy]ethoxy]ethanol 341524-89-8 C20H23ClO3
(Z)-3-(2-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-QUINOLINYL)-2-PHENYL-2-PROPENENITRILE 478065-17-7 C25H17ClN2S
(Z)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-7-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-(3-METHOXYPHENYL)-2-PROPENENITRILE 478248-61-2 C24H18ClN3O
(2Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)ACRYLONITRILE C15H9ClFN
(Z)-2-(3-CHLOROPHENYL)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-7-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-PROPENENITRILE 477847-66-8 C23H15Cl2N3
(Z)-4-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-1-(6-((E)-4-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-5-OXO-2-PHENYL-4,5-DIHYDROIMIDAZOL-1-YL)HEXYL)-2-PHENYL-1H-IMIDAZOL-5(4H)-ONE C38H32Cl2N4O2
(Z)-3-((1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H26ClN3O4S
5-((Z)-(2-[(2-CHLORO-1,3-THIAZOL-5-YL)METHOXY]PHENYL)METHYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLAN-4-ONE 860784-28-7 C14H9ClN2O2S3
(5Z)-5-[(4-CHLOROBENZOYL)IMINO]-2-(4-METHOXYPHENYL)-N-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C23H17ClN4O3S
5-[(Z)-2-(4-chlorophenyl)-1-cyanoethenyl]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
5-{(Z)-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methylidene}-3-methyl-2-[(E)-nitromethylidene]-1,3-thiazolan-4-one
(Z)-3-(4-chlorophenyl)-2-cyano-N-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-2-propenamide 866151-39-5 C16H10ClFN2O2
(Z)-3-[2-(4-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-3-yl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propenenitrile
(Z)-3-[2-(4-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-3-yl]-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenenitrile
(Z)-3-[2-(4-chlorophenyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazol-3-yl]-2-(3-methoxyphenyl)-2-propenenitrile
(Z)-3-(3-chloroanilino)-3-(methylsulfanyl)-2-(phenylsulfonyl)-2-propenenitrile 1025268-52-3 C16H13ClN2O2S2
(Z)-2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-[4-fluoro-2-(trifluoromethyl)anilino]-2-propenenitrile
(Z)-3-[5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-propenenitrile
(Z)-2-(4-chlorobenzoyl)-3-[(2,2-dimethoxyethyl)amino]-3-(methylsulfanyl)-2-propenenitrile 866009-19-0 C15H17ClN2O3S
5-[(Z)-(5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]-2-thioxo-1,3-thiazolan-4-one
(5Z)-5-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-2-THIOXO-3-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C24H15ClF3NO2S2
(Z)-5-(4-CHLOROPHENYL)-6-(4-ISOPROPYLPHENYL)-7-PHENYL-2,3,6,7-TETRAHYDROPYRROLO[3,4-E][1,4]DIAZEPIN-8(1H)-ONE C28H26ClN3O
(Z)-5-((4-CHLOROPHENYL)(2-(5-FLUORO-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)METHYLENE)-1-P-TOLYLPYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C28H22ClFN4O3
(Z)-5-(4-CHLOROPHENYL)-6-(3-NITROPHENYL)-7-PHENYL-2,3,6,7-TETRAHYDROPYRROLO[3,4-E][1,4]DIAZEPIN-8(1H)-ONE C25H19ClN4O3
(2Z)-3-[3-(3-CHLOROPHENYL)-1-(2-CYANOETHYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C16H11ClN4O2
(Z)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-8-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-(4-METHOXYPHENYL)-2-PROPENENITRILE 1164546-48-8 C24H18ClN3O
6-[(Z)-(4-chlorophenyl)methylidene]-6H-isoindolo[2,1-b][4,2]benzothiazocine-5,12(7aH,14H)-dione
[(Z)-(4-chlorophenyl)methylidene](4-methoxybenzyl)ammoniumolate
(Z)-3-((1-(2-(4-CHLOROPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H28ClN3O5S
4-{(Z)-[3-(4-CHLOROPHENYL)-2,4-DIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-2-METHOXYPHENYL 4-CHLOROBENZOATE C24H15Cl2NO5S
(5Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-[(4-METHOXYBENZOYL)IMINO]-N-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C23H17ClN4O3S
(2Z)-2-[(3-CHLOROPHENYL)HYDRAZONO]-3-MORPHOLIN-4-YL-3-OXOPROPANETHIOAMIDE C13H15ClN4O2S
(5Z)-5-[(3-CHLOROBENZOYL)IMINO]-2-(4-METHOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C17H13ClN4O3S
(1Z)-2-CHLORO-N'-HYDROXYETHANIMIDAMIDE C2H5ClN2O
(Z)-3-CHLORO-2-METHYL-3-PHENYL-ACRYLALDEHYDE 31357-82-1
Z-7-chloro-2-(S-2,2-dimethylcyclopropane carboxamido)-2-hetenate sodium
(2Z)-5-(3-CHLOROBENZYL)-2-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H17ClN2OS
(1Z)-4-(4-chlorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
4-[(Z)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-1,3-DIPHENYL-1H-PYRAZOL-5-ONE 38964-18-0 C22H15ClN2O
1-{[(1Z)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLENE]AMINO}-N-METHYL-5-[2-(4-METHYLPHENYL)-2-OXOETHOXY]-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C20H18ClN5O3
(5Z)-5-[(4-CHLOROBENZOYL)IMINO]-2-(4-FLUOROPHENYL)-N-METHYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C17H12ClFN4O2S
(Z)-2-(3-CHLOROPHENYL)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-8-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-PROPENENITRILE 478248-59-8 C23H15Cl2N3
(5Z)-3-(4-chlorophenyl)-5-[(4-nitrophenyl)methylidene]imidazolidine-2, 4-dione 111223-98-4 C16H10ClN3O4
(Z)-3-((1-(2-(2-CHLOROPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H30ClN3O5S
(Z)-3-((1-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C27H28ClN3O4S
(2Z)-3-[1-[4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C17H12ClF3N2O2
(Z)-3-(4-CHLOROBENZYL)-4-([2-(5-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHYL]AMINO)-3-PENTEN-2-ONE 860783-85-3 C23H25ClN2O2
(2Z)-3-{4-[(2-CHLORO-5-FLUOROPYRIMIDIN-4-YL)OXY]PHENYL}-2-(MORPHOLIN-4-YLCARBONYL)ACRYLONITRILE C18H14ClFN4O3
(Z)-1-CHLORO-4-ETHOXY-1,1-DIFLUORO-3-BUTEN-2-ONE 131153-94-1 C6H7ClF2O2
(5Z)-3-(3-CHLOROPHENYL)-5-(THIEN-2-YLMETHYLENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C14H8ClNO2S2
(2Z)-1-(4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL)-3-HYDROXYBUT-2-EN-1-ONE C17H15ClO3
(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-ONE C10H6ClNOS2
(Z)-1-chlorohex-3-ene 21676-01-7 C6H11Cl
(Z)-3-((1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H28ClN3O4S
3-((Z)-(4-[(2-CHLORO-1,3-THIAZOL-5-YL)METHOXY]-2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE)-1H-INDOL-2-ONE 866131-67-1 C20H15ClN2O3S
(Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-3-(DIMETHYLAMINO)-2-PROPENAL 85907-66-0 C11H12ClNO
2-[(2Z)-4-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(4-ETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOL-3(2H)-YL]ETHANOL C19H19ClN2OS
4-[(1Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)VINYL]PYRIDINE C13H10ClN
(5Z)-3-(4-chlorophenyl)-5-[(2-nitrophenyl)methylidene]imidazolidine-2, 4-dione 111243-96-0 C16H10ClN3O4
(Z)-5-((4-CHLOROPHENYLAMINO)(PYRIDIN-3-YLMETHYLAMINO)METHYLENE)-1-(2,4-DIMETHYLPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C25H22ClN5O3
(Z)-4-(((4-CHLOROPHENYLAMINO)(3-(2,4-DIMETHYLPHENYL)-2,4,6-TRIOXO-TETRAHYDROPYRIMIDIN-5(6H)-YLIDENE)METHYLAMINO)METHYL)CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID C27H29ClN4O5
(2Z)-5-(2-CHLOROBENZYL)-2-[(4-ISOPROPYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C19H19ClN2OS
3-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZOIC ACID C17H10ClNO3S2
(Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)-N-(2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(MORPHOLINE-4-CARBONYL)-1,2,3-THIADIAZOL-5(2H)-YLIDENE)-5-PHENYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C28H21Cl2N7O3S
(Z)-1-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-((4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YLAMINO)(PYRIDIN-3-YLMETHYLAMINO)METHYLENE)THIOUREA C21H22ClN7S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118