StructureChemical NameCASMF
(Z)-5-(3-Bromophenyl)-3-methyl-2-cyano-2-pentenoic acid 2-ethoxyethyl ester
[(1Z)-1-Bromo-1,3-butadienyl]phosphonic acid diethyl ester
(Z)-1-Bromo-1-octene
(Z)-3-(Bromomethyl)-4,4-dimethyl-2-pentenoic acid ethyl ester 36976-65-5
(Z)-2-Bromo-2-butenoic acid 5405-34-5
(6Z)-6-(Bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran-2-one
(Z)-1-(4-Bromo-2,5-dihydroxyphenyl)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-one 62008-13-3
7β-[[[[(Z)-1-(3-Bromoisoxazol-5-yl)ethylidene]aminooxy]acetyl]amino]-3-(acetoxymethyl)cepham-3-ene-4-carboxylic acid
(6Z)-6-(Bromomethylene)-3-phenyltetrahydro-2H-pyran-2-one
[(Z)-2-Bromoethenyl]cyclohexane
(6Z)-6-(Bromomethylene)-4,4-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-one
(Z)-1-Bromo-1-(p-fluorophenyl)-2-(p-methoxyphenyl)-2-phenylethene
(Z)-1-Bromo-1-(m-fluorophenyl)-2-(p-methoxyphenyl)-2-phenylethene
(Z)-1-Bromo-1,2-diphenyl-2-(p-ethylphenyl)ethene 22393-63-1
(Z)-1-Bromo-1-hexene
(Z)-4-Bromo-2,4-difluoro-2-butenoic acid ethyl ester
3-[(Z)-Bromomethylene]-7-methyl-1,6-octadiene
(Z)-2-Bromo-3-(benzoylamino)propenoic acid methyl ester
(Z)-1-Bromo-3-methoxy-1-propene
(Z)-1-Bromo-1-(o-fluorophenyl)-2-(p-methoxyphenyl)-2-phenylethene
(Z)-1-Bromo-5-decene 64275-63-4
(Z)-2-Bromo-1-[[(1S,3aβ,6aβ)-octahydro-5-[(E)-2-methoxyethylidene]-2α-[(tetrahydro-2H-pyran)-2-yloxy]pentalen]-1β-yl]-1-octen-3-one
(Z)-4-Bromo-4-octene
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridyl)-2-propen-1-amine N-oxide
(Z)-4'-Bromostilbene-2-carboxylic acid methyl ester
(2Z)-3-Bromo-2-butenoic acid ethyl ester
(Z)-2-Bromomethyl-11-formyl-2-undecenoic acid methyl ester
(Z)-Bromofumaric acid 644-80-4
3-[(Z)-α-[2-(4-Bromophenyl)hydrazono]benzyl]-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
6α-[[[[(Z)-1-(3-Bromoisoxazol-5-yl)butylidene]aminooxy]acetyl]amino]penicillanic acid
(Z)-3-Bromo-3-hexene
(Z)-2-Bromomethyl-15-formyl-2-pentadecenoic acid methyl ester
[(1Z)-1-Bromo-3-methyl-1,3-butadienyl]phosphonic acid diisopropyl ester
(Z)-α-Bromo-β-nitro-cis-cinnamic acid methyl ester
(2Z)-3-Bromopropenoic acid methyl ester 6214-22-8 C4H5BrO2
7β-[[[[(Z)-1-(3-Bromoisoxazol-5-yl)butylidene]aminooxy]acetyl]amino]-3-(acetoxymethyl)cepham-3-ene-4-carboxylic acid
(Z)-4-Bromo-3-butenonitrile
(Z)-4-Bromo-2,4,4-trifluoro-2-butenoic acid ethyl ester
(Z)-2-Bromomethyl-13-formyl-2-tridecenoic acid methyl ester
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-3-(3-pyridyl)propenal
(6Z)-6-(1-Bromoethylidene)-3-isopropyltetrahydro-2H-pyran-2-one
(Z)-2-Bromo-4,4-dimethyl-2-pentene
[[(Z)-1-(3-Bromoisoxazol-5-yl)ethylidene]aminooxy]acetic acid methyl ester
{3-[(Z)-2-(3-Bromo-phenylcarbamoyl)-2-cyano-vinyl]-indol-1-yl}-acetic acid ethyl ester C22H18BrN3O3
(Z)-3-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile 811831-19-3 C17H14BrNO3S
(Z)-2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-2-propenenitrile 872213-42-8 C16H12BrNO2S2
(3Z)-5-bromo-3-[(4-isopropylphenyl)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
(Z)-3-(3-bromo-4-methoxyphenyl)-2-[(4-bromophenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
4-{2-[(Z)-1-(4-bromophenyl)ethylidene]hydrazino}-N-(2,5-dimethylphenyl)-4-oxobutanamide C20H22BrN3O2
4-[(Z)-(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)methylidene]-1-[4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazol-5-one C28H21BrN4O5S
(Z)-3-(5-bromo-2,4-dimethoxyphenyl)-2-cyano-2-propenethioamide C12H11BrN2O2S
4-[(Z)-2-(2-bromophenyl)hydrazono]-3-(4-nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazole-1(5H)-carbothioamide C16H11BrN6O3S
1-{(Z)-[(3-bromophenyl)imino]methyl}-17-(4-methoxyphenyl)-17-azapentacyclo[6.6.5.0~2,7~.0~9,14~.0~15,19~]nonadeca-2,4,6,9,11,13-hexaene-16,18-dione 311796-13-1 C32H23BrN2O3
(1Z)-3-(3-bromophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[(4-bromobenzyl)(phenyl)amino]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[(5-bromopyridin-2-yl)(phenyl)amino]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-(2-bromophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(2-bromo-4-chlorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-[(4-bromophenyl)thio]-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-{4-[(5-bromothien-2-yl)methoxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-(2-bromo-4-chlorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(2-bromo-4-chlorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-(4-bromophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(4-bromophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(4-bromophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[(2-bromobenzyl)(phenyl)amino]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-4-(2-bromophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-3-[(6-bromo-2-naphthyl)oxy]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-4-(3-bromophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-{4-[(4-bromobenzyl)oxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-[(6-bromo-2-naphthyl)oxy]-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-4-[(6-bromo-2-naphthyl)oxy]-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-3-(2-bromophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-2-(3-bromophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-{4-[(3-bromobenzyl)oxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-2-{4-[(2-bromobenzyl)oxy]phenyl}-N'-hydroxyethanimidamide
(1Z)-3-(2-bromo-4-fluorophenoxy)-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[(3-bromobenzyl)(phenyl)amino]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-4-(2-bromo-4-fluorophenoxy)-N'-hydroxybutanimidamide
(1Z)-2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)-N'-hydroxyethanimidamide
2-[(Z)-(4-bromophenyl)methylidene]-1,3-thiazolane-4-carboxylic acid
5-[(Z)-(3-bromo-4-methoxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolane-2,4-dione
(Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutanoic acid
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-N-methyl-N-oxylato-3-(3-pyridyl)-2-propen-1-iminium
(Z)-1-Bromo-1-pentene 31849-75-9
(Z)-3-((1-(4-BROMO-3,5-DIMETHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H32BrN3O4S
4-((3-[(5Z)-5-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOYL)AMINO)BENZOIC ACID C20H15BrN2O4S2
2-{(2Z)-2-[3-(4-BROMOPHENYL)-3-OXO-1-(TRIFLUOROMETHYL)PROPYLIDENE]HYDRAZINO}-1,3-THIAZOLE-4-CARBOHYDRAZIDE C14H11BrF3N5O2S
(3Z)-7-BROMO-5-METHYL-3-(4-OXO-2-PHENYL-1,3-THIAZOL-5(4H)-YLIDENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE C18H11BrN2O2S
(Z)-5-((1-(4-BROMOPHENYL)-2,5-DIPHENYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-2-THIOXO-3-P-TOLYL-DIHYDROPYRIMIDINE-4,6(1H,5H)-DIONE C34H24BrN3O2S
(Z)-3-((1-(4-BROMONAPHTHALEN-1-YL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H30BrN3O4S
(Z)-3-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridyl)allylamine dihydrochloride 60525-15-7 C16H19BrCl2N2
4-[(5Z)-5-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(3-HYDROXYPHENYL)BUTANAMIDE C20H17BrN2O3S2
4-(([(5Z)-5-(3-BROMOBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID C19H13BrN2O4S2
(2Z)-3-[3-(3-BROMOPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C13H8BrN3O2
(Z)-2-(bromomethyl)-4-(4-bromophenoxymethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane 59363-05-2 C17H14Br2Cl2O3
(Z)-4-[3-bromo-1-(4-chlorophenyl)-1-propenyl]-4'-chloro-1,1'-biphenyl 94732-94-2 C21H15BrCl2
(Z)-2-(4-BROMOPHENYL)-3-HYDROXYACRYLALDEHYDE C9H7BrO2
Z-4-BROMO-1,1,1,3-TETRAFLUOROBUT-2-ENE 933600-89-6 C4H3BrF4
(3Z)-5-BROMO-3-[3-(3-HYDROXYPHENYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE C17H9BrN2O3S2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121