StructureChemical NameCASMF
(Z)-5-((2-CHLOROPHENYLAMINO)(2-(2-METHYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-INDOL-3-YL)ETHYLAMINO)METHYLENE)-1-(4-METHOXYPHENYL)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C30H25ClF3N5O4
2-[(Z)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-1-AZABICYCLO[2.2.2]OCT-3-YL N-(4-METHOXYPHENYL)CARBAMATE 477858-53-0 C22H22ClFN2O3
(2Z)-2-[(3-CHLOROPHENYL)IMINO]-5-METHYL-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOLIDINE-3-CARBOXAMIDE C18H15ClF3N3OS
5-[(Z)-(3-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-ETHYL-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE C12H10ClNO2S
(5Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)-5-{[1-(4-CHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]METHYLENE}-2-THIOXODIHYDROPYRIMIDINE-4,6(1H,5H)-DIONE C23H17Cl2N3O2S
4-{(Z)-[3-(4-CHLOROPHENYL)-2,4-DIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENYL 4-FLUOROBENZOATE C23H13ClFNO4S
5-((2Z)-2-{2-[(4-CHLOROPHENYL)AMINO]-1-CYANO-2-OXOETHYLIDENE}HYDRAZINO)-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C13H10ClN7O2
(5Z)-5-[(4-CHLOROBENZOYL)IMINO]-2-(4-CHLOROPHENYL)-N-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C22H14Cl2N4O2S
2-[(5Z)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(5-CHLORO-2-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE C18H12Cl2N2O3S2
(Z)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-7-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-(2-PYRIDINYL)-2-PROPENENITRILE 477847-68-0 C22H15ClN4
[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]ACETIC ACID C12H8ClNO3S2
(Z)-3-([4-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]AMINO)-2-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-2-PROPENENITRILE 1029989-13-6 C19H15ClN4O2S
(5Z)-2-(4-CHLOROPHENYL)-5-(2-FUROYLIMINO)-N-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C20H13ClN4O3S
(5Z)-5-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C17H12ClNO3S
1-(4-([(5Z)-4-CHLORO-5H-1,2,3-DITHIAZOL-5-YLIDENE]AMINO)PHENYL)ETHANONE C10H7ClN2OS2
(Z)-3-chloro-3-(4-methoxyphenyl)acrylonitrile 874479-16-0 C10H8ClNO
(Z)-3-(3-chloropropyl)-7,8-diethyl-1H-benzo[d] azepin-2 (3H)-one 85175-59-3 C15H18ClNO3
(Z)-4-[3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl]piperazine-1-ethanol dihydrochloride 58045-23-1 C22H27Cl3N2OS
(Z)-4-Chloro-N'-((3-oxoisobenzofuran-1(3H)-ylidene)methyl)benzohydrazide C16H11ClN2O3
(Z)-3-[[(4-chlorophenyl)amino]carbamoyl]prop-2-enoic acid 6949-83-3 C10H9ClN2O3
(4Z)-4-[[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazinylidene]-N-(2-meth ylphenyl)-3-oxo-naphthalene-2-carboxamide 17618-85-8 C25H17ClF3N3O2
3-[(Z)-(3-CHLOROANILINO)METHYLIDENE]-2H-CHROMENE-2,4-DIONE C16H10ClNO3
(5Z)-3-[(2-chlorophenyl)methylideneamino]-5-[(4-nitrophenyl)methyliden e]-2-phenyl-imidazol-4-one 126293-47-8 C23H15ClN4O3
(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C16H10ClNO2S2
2-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-3-METHYLBUTANOIC ACID C15H14ClNO3S2
(5Z)-5-{2-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-3-ETHYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C19H16ClNO2S2
2-((Z)-(4-[(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY]PHENYL)METHYLIDENE)-3-QUINUCLIDINONE 866019-67-2 C21H19ClFNO2
(5Z)-5-[(4-CHLOROBENZOYL)IMINO]-N-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1,2,3-THIADIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C18H15ClN4O2S
(Z)-3-((1-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C28H30ClN3O4S
(Z)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-8-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-(3,4-DICHLOROPHENYL)-2-PROPENENITRILE 478248-57-6 C23H14Cl3N3
2-[(2Z)-4-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(2,3-DIMETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOL-3(2H)-YL]ETHANOL C19H19ClN2OS
(2Z)-4-[(2-CHLOROPHENYL)AMINO]-4-OXOBUT-2-ENOIC ACID C10H8ClNO3
Z-3-Chloro-1-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-oxirane 133024-33-6 C15H11Cl2FO
1-{[(1Z)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLENE]AMINO}-5-HYDROXY-N-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C11H10ClN5O2
5-((Z)-(4-[(6-CHLORO-3-PYRIDINYL)METHOXY]-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE)-1,3-THIAZOLANE-2,4-DIONE 860783-86-4 C17H13ClN2O4S
(2Z)-4-CHLORO-3-OXO-2-(4-OXO-3,4-DIHYDROQUINAZOLIN-2(1H)-YLIDENE)BUTANENITRILE C12H8ClN3O2
(Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(DIMETHYLAMINO)-2-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-2-PROPEN-1-ONE 956792-44-2 C16H18ClN3O
(Z)-4-((2-(4-(2-(4-CHLOROPHENYL)ACETYL)PIPERAZIN-1-YL)ETHYLAMINO)METHYLENE)-3-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5(4H)-ONE C25H27ClN6O4
6-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]HEXANAMIDE C16H17ClN2O2S2
(5Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-5-{[5-(2-METHYL-4-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C21H13ClN2O5S
(2Z)-2-(CHLOROACETYL)-3-(DIETHYLAMINO)-3-(4-FLUOROPHENYL)ACRYLONITRILE C15H16ClFN2O
8-(2-[(Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO)QUINOLINIUM CHLORIDE 477762-41-7 C17H15Cl2N3
(5Z)-3-[5-(chloromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-2-methyl-5-[(2-phenyl- 1H-indol-3-yl)methylidene]imidazol-4-one 143658-86-0 C22H16ClN5OS
(2Z)-3-[3-(4-CHLOROPHENYL)-1-(2-CYANOETHYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]-2-CYANOACRYLIC ACID C16H11ClN4O2
Z-3-Chloro-1-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-propene 133001-05-5 C15H11Cl2F
(Z)-3-[2-(4-CHLORO-3-FLUOROPHENOXY)PHENYL]-2-PROPENOIC ACID C15H10ClFO3
3-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(2-HYDROXY-4-NITROPHENYL)PROPANAMIDE C19H14ClN3O5S2
(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-3-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-THIOXOIMIDAZOLIDIN-4-ONE C16H9Cl3N2OS
(Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-2-(4-FLUOROPHENYL)ACRYLONITRILE C15H9ClFN
(Z)-5-(4-(2-CHLOROPHENYL)-4-HYDROXY-3-PHENYLTHIAZOLIDIN-2-YLIDENEAMINO)-N-P-TOLYL-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C26H22ClN5O2S
(2Z)-5-(2-CHLOROBENZYL)-2-[(4-ETHYLPHENYL)IMINO]-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C18H17ClN2OS
(Z)-2-chloro-3-dimethoxyphosphoryloxy-N,N-diethyl-but-2-enamide 23783-98-4 C10H19ClNO5P
4-((3-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]PROPANOYL)AMINO)BENZOIC ACID C20H15ClN2O4S2
2-[(5Z)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(3-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE C18H13ClN2O3S2
3-[(Z)-(4-chloro-3-nitrophenyl)methylidene]-1-methyl-1H-indol-2-one
1-{[(1Z)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLENE]AMINO}-5-METHOXY-N-METHYL-1H-1,2,3-TRIAZOLE-4-CARBOXAMIDE C12H12ClN5O2
(2Z)-2-{4-[(2-CHLORO-5-FLUOROPYRIMIDIN-4-YL)OXY]BENZYLIDENE}[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE C20H10ClFN4O2S
2-[(2Z)-4-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(4-METHOXYPHENYL)IMINO]-5-METHYL-1,3-THIAZOL-3(2H)-YL]ETHANOL C19H19ClN2O2S
(Z)-1-(3-CHLOROPHENYL)-5-((PHENYLAMINO)(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLAMINO)METHYLENE)PYRIMIDINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE C27H25ClN4O6
(Z)-3-((1-(3-(2-CHLOROPHENOXY)PROPYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C31H30ClN3O5S
(Z)-3-(6-CHLORO-2-PHENYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL)-2-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 478248-60-1 C23H13ClF3N3
(5Z)-3-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-5-[(3-METHYLTHIEN-2-YL)METHYLENE]-2-THIOXOIMIDAZOLIDIN-4-ONE C16H13ClN2O2S2
(Z)-2-(2-CHLOROPHENYL)-1-(2-(5-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHYL)-4-((1-METHYL-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1H-IMIDAZOL-5(4H)-ONE C30H25ClN4O2
(Z)-2-(3-CHLOROPHENYLIMINO)-N-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3-PHENETHYL-1,3-THIAZINANE-6-CARBOXAMIDE 401921-35-5 C26H24ClN3O3S
2-((Z)-1-(2-[(2-CHLORO-1,3-THIAZOL-5-YL)METHOXY]PHENYL)ETHYLIDENE)-1-HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE 477886-88-7 C13H13ClN4OS2
1-([(Z)-[(3-CHLORO-4-METHOXYBENZYL)AMINO](METHYLSULFANYL)METHYLIDENE]AMINO)-2-CYANO-4,5-DIMETHOXYBENZENE 692287-58-4 C19H20ClN3O3S
(Z)-3-((1-(3-(2-CHLOROPHENOXY)PROPYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C32H32ClN3O5S
2-[(5Z)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(4-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE C18H13ClN2O3S2
(Z)-2-[5-(4-CHLOROBENZOYL)-2-THIENYL]-3-(DIMETHYLAMINO)-2-PROPENENITRILE 478077-94-0 C16H13ClN2OS
(5Z)-3-(4-chlorophenyl)-5-[(3-nitrophenyl)methylidene]imidazolidine-2, 4-dione 111223-95-1 C16H10ClN3O4
(5Z)-3-(4-chlorophenyl)-5-[(3-methylphenyl)methylidene]imidazolidine-2 ,4-dione 111223-88-2 C17H13ClN2O2
(2Z)-3-{4-[(2-CHLORO-5-FLUOROPYRIMIDIN-4-YL)OXY]PHENYL}-2-CYANO-N-(2,4-DIMETHYLPHENYL)ACRYLAMIDE C22H16ClFN4O2
2-[(Z)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-3-QUINUCLIDINOL 477858-23-4 C14H15ClFNO
(5Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-5-(THIEN-2-YLMETHYLENE)-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C14H8ClNO2S2
(Z)-[2-(Chloroacetamido)thiazole-4-yl]methoxyiminoacetic acid 64486-18-6 C8H8ClN3O4S
3-[(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(5-CHLORO-2-HYDROXYPHENYL)PROPANAMIDE C19H14Cl2N2O3S2
(Z)-3-((1-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)METHYLENE)-1-ETHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C28H30ClN3O4S
(Z)-3-((1-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C29H25ClFN3O4S
(5Z)-3-(4-CHLOROPHENYL)-5-{[5-(3-METHYL-4-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE C21H13ClN2O5S
(Z)-3-[2-(4-CHLOROPHENYL)-7-METHYLIMIDAZO[1,2-A]PYRIDIN-3-YL]-2-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-2-PROPENENITRILE 477847-67-9 C24H15ClF3N3
5-[(Z)-(6-CHLORO-3-PYRIDINYL)METHYLIDENE]-3-ETHYL-2-(4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YLIMINO)-1,3-THIAZOLAN-4-ONE 478078-07-8 C13H11ClN6OS
(5Z)-5-(4-CHLOROBENZYLIDENE)-2-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE C15H16ClN3OS
(Z)-4-((3-(3-CHLOROPHENYL)-4-OXO-2-THIOXOTHIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 2-IODOBENZOATE C25H17ClINO4S2
(Z)-2-CHLORO-2-BUTENE 2211-69-0 C4H7Cl
(Z)-3-((1-(2-(2-CHLOROPHENOXY)ETHYL)-1H-INDOL-3-YL)METHYLENE)-1-METHYL-5-(MORPHOLINOSULFONYL)INDOLIN-2-ONE C30H28ClN3O5S
(Z)-3-(3-[(2-CHLORO-1,3-THIAZOL-5-YL)METHOXY]PHENYL)-2-(PHENYLSULFONYL)-2-PROPENENITRILE 866144-39-0 C19H13ClN2O3S2
(4Z)-4-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-OXAZOL-5(4H)-ONE 357651-11-7 C23H15ClFNO3
2-[(5Z)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]-N-(2-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE C18H13ClN2O3S2
5-{[(2Z)-4-(4-CHLOROPHENYL)-3-PHENYL-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE]AMINO}-1H-IMIDAZOLE-4-CARBOXAMIDE C19H14ClN5OS
(Z)-5-chloropent-2-ene 53543-44-5 C5H9Cl
2-[(Z)-(4-CHLOROPHENYL)METHYLIDENE]-4,9-DIHYDRO-1H-CARBAZOL-1(3H)-ONE 866149-10-2 C19H14ClNO
(5Z)-5-(2-CHLOROBENZYLIDENE)-3-(4-HYDROXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C16H10ClNO2S2
(5Z)-5-{2-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-3-(4-METHOXYPHENYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE C24H18ClNO3S2
(Z)-3-(4-chlorophenyl)-1-(4-methylpiperazino)-2-propen-1-one
(2Z)-2-{[1-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRROL-2-YL]METHYLENE}[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE C20H12ClN3OS
(Z)-4-(4-CHLOROPHENYL)-2-HYDROXY-N'-(2-HYDROXY-2,2-DIPHENYLACETYL)-4-OXOBUT-2-ENEHYDRAZIDE 406928-39-0 C24H19ClN2O5
(3Z)-1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4,4-TRIFLUOROBUTANE-1,3-DIONE 3-{[4-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE} C20H15ClF3N3O2S
(Z)-1-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-((4,6-DIMETHYLPYRIMIDIN-2-YLAMINO)(2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDIN-4-YLAMINO)METHYLENE)THIOUREA C24H34ClN7S
(4-([(5Z)-4-CHLORO-5H-1,2,3-DITHIAZOL-5-YLIDENE]AMINO)PHENYL)(PHENYL)METHANONE C15H9ClN2OS2
(5Z)-3-(3-chlorophenyl)-5-[(3-methylphenyl)methylidene]imidazolidine-2 ,4-dione 111223-87-1 C17H13ClN2O2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119