ChemicalBook
1806785-29-43-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-6-acetonitrile
1803721-42-73-(3-(Difluoromethoxy)-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
1803597-34-32-chloro-N-{4-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}acetamide hydrochloride
2126161-32-6sodium 3-[(diphenylmethyl)carbamoyl]propanoate
1804642-28-1Ethyl 5-fluoro-4-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetate
1804769-31-0Ethyl 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetate
1806005-10-63-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
1805988-61-73-Amino-2-(chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
476014-78-5Methyl 4-((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)-2-oxopiperidine-1-carboxylate
1805705-07-0Methyl 2-(1-chloro-2-oxopropyl)-5-fluorobenzoate
1806077-13-35-Cyano-3-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-acetonitrile
1807419-72-22-(Difluoromethyl)-3-(2-oxopropyl)cinnamic acid
1804577-52-36-Amino-3-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-methanol
1806483-90-81-Bromo-1-(4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-2-one
81777-47-12-((6-Chloro-9H-purin-9-yl)methoxy)ethyl acetate
1805991-79-0Methyl 2-amino-5-(chloromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-acetate
1805230-31-24'-Chloro-2'-methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
1804708-41-53-Cyano-5-(fluoromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-methanol
1806925-64-33-(Difluoromethyl)-4-fluoro-6-iodopyridine-2-sulfonyl chloride
1805373-45-82-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine-5-methanol
1805762-79-11-(2-(Difluoromethoxy)-4-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-2-one
1807419-85-74-Nitro-2-(2-oxopropyl)cinnamic acid
2101198-95-0.
1805166-29-33-Bromo-2-chloro-4-(chloromethyl)-5-(difluoromethyl)pyridine
1824103-85-6Methyl 7-bromo-3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
1805868-33-0Methyl 4-trifluoromethylthio-1H-benzimidazole-2-carboxylate
1896545-50-82-(2-Chlorophenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-7-amine
93321-12-12-(2-Methoxyphenyl)naphthalene
1806100-51-53-Cyano-6-hydroxy-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1804073-03-72-Chloro-1-(4-(methylthio)-2-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-1-one
1804904-36-61-Bromo-3-fluoro-5-fluoromethyl-2-nitrobenzene
1806530-31-3Methyl 5-(difluoromethoxy)-2-mercaptophenylpropanoate
1806818-76-73-Amino-2-(chloromethyl)-4-(difluoromethyl)-5-methylpyridine
1989659-86-02-(Difluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-amine
1805867-07-5Ethyl 2-(3-chloropropyl)-4-(trifluoromethylthio)phenylacetate
1806860-87-63-Cyano-2-(difluoromethyl)-6-iodopyridine-4-carboxamide
1804816-31-63-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
1804698-39-23-(Aminomethyl)-4-cyano-6-(difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
1803790-90-02,3-Difluoro-4-(difluoromethoxy)benzyl alcohol
1806748-51-54-(Bromomethyl)-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetic acid
1803646-70-95-Chloro-2-fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1805057-24-24-Cyano-2-formyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
1805041-76-26-(Difluoromethyl)-4-fluoro-2-hydroxypyridine-3-carboxamide
1806230-36-33-Chloro-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
1803725-39-4Methyl 3-(3-chloropropanoyl)-5-ethoxyphenylacetate
1803741-98-1Methyl 2-(2-chloroacetyl)benzo[d]oxazole-6-acetate
1803853-66-8Methyl 2-hydroxy-4-methylpyridine-6-acetate
1361857-59-14-(2,3-Dichlorophenyl)-6-fluoroindole
1806925-02-94-(Aminomethyl)-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-6-iodopyridine
1805075-90-4Ethyl 2-amino-3-cyanopyridine-4-acetate
1805793-07-02-(3-Chloropropyl)-5-iodophenol
1804045-93-9Ethyl 2-ethyl-5-methylphenylpropanoate
1804567-04-12-Bromo-4-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carbonyl chloride
1806414-89-03-(Chloromethyl)-5-(3-chloropropyl)thiophenol
1806618-89-23-(2-(Hydroxymethyl)-3-(methylthio)phenyl)propanenitrile
1805679-95-1Ethyl 2-(3-bromopropyl)-6-(trifluoromethylthio)phenylacetate
521069-34-1Methyl 4-Cyano-2-iodobenzoate
1361497-37-14-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)-5-methylpyridine-3-methanol
1804018-00-53-Amino-6-(difluoromethyl)-2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine
1806026-16-3Methyl 2-cyano-3-fluoro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1779823-17-42-Bromo-3-(difluoromethyl)benzaldehyde
1803605-88-01-{5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiophen-2-yl}ethan-1-amine hydrochloride
1804896-27-2Methyl 2-cyano-5-difluoromethyl-4-(trifluoromethylthio)phenylacetate
874298-07-41-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-3-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)urea
64378-96-7Acetamide, N-[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-ethoxyphenyl]-
1805355-62-72-Bromo-4-(bromomethyl)-3-(difluoromethyl)pyridine-5-acetonitrile
1261484-23-44-Methoxy-7-(perfluorophenyl)indole-3-acetonitrile
1804397-31-6Methyl 5-(aminomethyl)-2-bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1804915-97-6Methyl 5-cyano-4-formyl-2-(trifluoromethylthio)benzoate
1804621-66-6Methyl 3-bromo-5-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1804622-03-4Ethyl 3-bromo-5-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetate
1805459-46-42-Bromomethyl-5-cyano-4-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
1804497-45-76-Fluoro-3-(fluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine
926891-53-44-[4-(2-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine hydrobromide
1806491-23-53-(1-Chloro-2-oxopropyl)-2-iodobenzoic acid
1804604-36-16-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-acetic acid
1806592-99-33-(1-Chloro-2-oxopropyl)-2-(trifluoromethylthio)toluene
1806249-23-96-Cyano-3-(difluoromethyl)-2-methoxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1935427-78-3tert-Butyl 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-5-ylcarbamate
1803643-19-76-Amino-4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-sulfonamide
1261589-07-47-(2,3-Difluorophenyl)-4-hydroxyindole-3-acetonitrile
1804334-39-1Ethyl 3-cyano-6-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetate
1804594-98-62-(Aminomethyl)-4-chloro-3-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1806692-26-1Ethyl 2-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-4-fluorobenzoate
1804819-15-52-Cyano-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetic acid
1804802-42-35-Chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxamide
52979-11-02-Amino-6-(naphthalen-2-ylsulfonyl)quinazolin-4(1H)-one
1804090-31-04-(3-Bromo-2-oxopropyl)-2-(trifluoromethylthio)benzylalcohol
1804290-38-72,6-Dihydroxy-4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806548-10-63-(3-Amino-5-(bromomethyl)phenyl)propanenitrile
1806149-00-72-Bromo-3-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-6-sulfonyl chloride
6278-45-1Ethyl 1,6,7-trimethyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
1416714-15-27-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
108562-19-22-(((tert-Butyldiphenylsilyl)oxy)methyl)anthracene-9,10-dione
1805956-54-02-(Bromomethyl)-5-fluoro-6-iodo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806415-50-8Ethyl 2-(3-chloropropanoyl)-6-(trifluoromethoxy)phenylacetate
1805911-71-02-(2-Chloropropanoyl)-6-methoxymandelic acid
1806038-74-33-(Bromomethyl)-4-hydroxy-6-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1361771-31-4Methyl 3-(chloromethyl)-5-methyl-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1805705-71-82-(2-Oxopropyl)-5-(trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved