ChemicalBook
1804790-05-3Ethyl 5-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-carboxylate
1803696-13-05-Hydroxy-2-methyl-3-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1803460-22-15-Amino-3-cyano-4-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine
1804840-19-42-Iodo-5-nitro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-3-sulfonyl chloride
1803914-94-42-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-sulfonyl chloride
859188-97-92,5-Dichloro(3-chloropropyl)benzene
1806212-34-9Ethyl 3-bromo-5-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylate
1261923-05-095%
1361478-01-45-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
1361883-08-0Methyl 2-(bromomethyl)-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine-4-acetate
1804213-72-6Methyl 2-(2-carboxyethyl)-4-nitrobenzoate
1805952-88-84-Fluoro-3-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxamide
1805860-27-84-(3-Chloropropyl)-3-(methylthio)benzyl chloride
1804021-03-12,5-Diamino-4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1806503-29-62-(2-Carboxyethyl)-3-hydroxybenzoic acid
1153949-56-43-Cyclobutyl-3-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
1261813-09-5Methyl 3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-5-acetate
1806602-94-7Methyl 2-propionyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
1361907-20-16-(Difluoromethyl)-2-methoxy-4-nitropyridine-3-sulfonyl chloride
1361774-62-04-(Difluoromethyl)-5-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxaldehyde
1807075-86-03-Cyano-2-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine-5-carboxaldehyde
1806145-26-53-Amino-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2168507-75-12'-Methoxy-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
1804053-40-42-Formyl-5-methoxyphenylpropanenitrile
1361663-44-65-Hydroxy-7-(2,3,5-trichlorophenyl)indole-3-carboxaldehyde
1804602-24-13-Amino-2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetic acid
1806334-05-33,6-Diiodo-2-methoxybenzenesulfonylchloride
1803626-57-42-Amino-4-(fluoromethyl)-5-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine
1892879-19-42-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid, Mixture of diastereomers
1805978-81-7Ethyl 4-(bromomethyl)-3-cyano-2-(difluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
1803943-38-55-Cyano-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)pyridine
1806101-01-84-(Bromomethyl)-5-cyano-3-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804618-81-23-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethoxy)pyridine-5-sulfonyl chloride
1806251-14-82-Cyano-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)pyridine-4-methanol
1261900-83-72-(2-Benzyloxyphenyl)-6-chlorobenzoic acid
1804151-42-51-(5-(Difluoromethyl)-2-(methylthio)phenyl)propan-1-one
1161713-40-13-hydroxy-2-[(2-methylcyclopropyl)formamido]butanoic acid
1804493-28-43-Cyano-5-(difluoromethyl)-4-hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
1804037-65-71-(5-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethylthio)phenyl)propan-1-one
1261846-11-05-Methoxy-4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-indole-3-acetic acid
1806723-00-15-Fluoro-2-hydroxy-3-(trifluoromethoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
1804400-12-14-Chloro-3-(difluoromethyl)-2-iodo-6-(trifluoromethoxy)pyridine
1803682-92-94-Bromo-5-methoxy-3-nitro-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1804579-69-83-Bromo-4-(fluoromethyl)-6-methyl-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1805403-15-93-Aminomethyl-5-cyano-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
1804606-86-73-Amino-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-acetic acid
2225144-60-33-(chloromethyl)-3-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)azetidin-2-one
1804370-20-42-(Bromomethyl)-5-(difluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxamide
1806435-10-82-(3-Bromopropyl)-4-mercaptoaniline
2088942-13-4.
1807283-21-1Methyl 4-cyano-5-mercapto-2-(trifluoromethoxy)phenylacetate
1361710-42-0Methyl 4-(chloromethyl)-2-methyl-3-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylate
1361898-23-8Methyl 2-(difluoromethyl)-3-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-6-carboxylate
1361865-18-05-(Chloromethyl)-2-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
1804814-26-34-Cyano-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-acetic acid
1804581-21-2Ethyl 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)pyridine-3-carboxylate
1806024-80-55-Fluoro-2-(fluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)pyridine-4-acetonitrile
1261579-97-85-(Trifluoromethyl)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)picolinic acid
1280638-50-7Methyl 5-oxo-5-(4-propylphenyl)pentanoate
1807416-48-35-Hydrazinyl-2-hydroxycinnamic acid
1805965-72-33-Hydroxy-2-methyl-6-(trifluoromethoxy)pyridine-4-sulfonyl chloride
1804324-16-03-Fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxaldehyde
1361886-85-23,5-Bis(2,3-dichlorophenyl)picolinic acid
1805895-27-51-Chloro-1-(2-ethoxy-6-mercaptophenyl)propan-2-one
1806697-19-7Methyl 5-(3-chloropropyl)-2-(hydroxymethyl)benzoate
1803438-18-7Ethyl 4-amino-6-fluoro-3-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetate
1805619-32-2Ethyl 2-(difluoromethyl)-5-methoxy-3-nitropyridine-6-acetate
1806199-15-44-Bromo-3-(chloromethyl)-6-(trifluoromethoxy)pyridine-2-acetonitrile
1805858-37-04-(1-Chloro-2-oxopropyl)-3-hydroxybenzaldehyde
1805884-32-53-(3-Chloro-2-oxopropyl)-2-mercaptobenzonitrile
1361648-50-12,4-Difluoro-5-(3,4,5-trichlorophenyl)pyrimidine
1806157-72-12-(Aminomethyl)-3-cyano-6-(difluoromethyl)-4-(trifluoromethoxy)pyridine
1806494-29-0Ethyl 3-(2-iodo-4-(methylthio)phenyl)propanoate
1806195-04-93-Bromo-6-methoxy-4-(trifluoromethoxy)pyridine-2-carbonyl chloride
1804044-10-73-(2-Ethyl-5-(hydroxymethyl)phenyl)propanal
1805491-29-52-Cyano-5-(difluoromethyl)-3-iodopyridine-6-acetonitrile
2138059-42-22-(2-bromo-4-chlorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
1804171-87-61-Chloro-3-(3-chloro-2-methoxyphenyl)propan-2-one
1806313-42-71-(3-(Carboxy(hydroxy)methyl)phenyl)propan-2-one
1806507-42-5Ethyl 2-amino-4-(3-ethoxy-3-oxopropyl)phenylacetate
1807289-33-3Methyl 3-cyano-2-formyl-6-hydroxyphenylacetate
1806653-99-5Methyl 2-(3-bromopropanoyl)-6-(trifluoromethylthio)benzoate
1804184-46-04-Ethyl-2-propionylbenzaldehyde
1806225-05-73-Chloro-6-(difluoromethyl)-4-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1330782-90-56-Bromo-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
1806466-04-52-(1-Chloro-2-oxopropyl)-5-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
1361475-12-83-Iodo-6-methyl-2-(2,3,5-trichlorophenyl)pyridine
1803437-49-13-Bromo-2-chloro-4-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carbonyl chloride
1805886-83-2Methyl 3-(2-(methylthio)-5-(trifluoromethylthio)phenyl)propanoate
1804172-70-0Methyl 2-(3-bromopropyl)-5-(carboxy(hydroxy)methyl)phenylacetate
1804733-35-46-Cyano-2-(fluoromethyl)-3-(trifluoromethoxy)-4-(trifluoromethyl)pyridine
1936703-03-53-Iodo-4-(trifluoromethoxy)phenol
1803622-58-33-Bromo-6-methoxy-4-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)pyridine
1803647-72-42-(Bromomethyl)-3-cyano-6-(trifluoromethoxy)pyridine-5-carboxylic acid
1804808-18-12-(Aminomethyl)-4-cyano-3-(trifluoromethoxy)pyridine-6-carboxaldehyde
1805136-83-73-Cyano-5-difluoromethoxy-4-(trifluoromethylthio)benzoic acid
1804466-01-03,4-Dimethoxy-6-(difluoromethyl)-2-(trifluoromethoxy)pyridine
1361479-55-1Methyl 3-(2,3,6-trichlorophenyl)-6-(trifluoromethyl)picolinate
1261950-93-95-(5-Cyano-2-fluorophenyl)nicotinic acid
1258626-01-54-(3,4-Dimethoxyphenyl)picolinic acid
Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved